БЪЛГАРИЯ ДНЕС

Ето какво ще решава правителството в сряда (ДНЕВЕН РЕД)

Само в ПИК
Ето какво ще решава правителството в сряда (ДНЕВЕН РЕД)
Автор: ПИК
Дата
Дата
4051
Коментари
0
Ето какво ще решава правителството в сряда (ДНЕВЕН РЕД)

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №545 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ №425 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТЕМАТИЧНИ РАБОТНИ ГРУПИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 Г. Внася: заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЦЕНТЪРА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Внася: министърът на земеделието и храните

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2015 Г. И НА ДОКЛАДА КЪМ НЕГО, НА ГОДИШЕН ДОКЛАД И ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА ЗА 2015 Г. И НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ ЗА 2015 Г. И ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2015 Г. Внася: министърът на финансите

5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ №232 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ С ВЪПРОСИ «ПОДКРЕПЯТЕ ЛИ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА СЕ ИЗБИРАТ С МАЖОРИТАРНА ИЗБИРАТЕЛНА СИСТЕМА С АБСОЛЮТНО МНОЗИНСТВО В ДВА ТУРА?», «ПОДКРЕПЯТЕ ЛИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБОРИТЕ И РЕФЕРЕНДУМИТЕ?» И «ПОДКРЕПЯТЕ ЛИ ГОДИШНАТА ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ, ОТПУСКАНА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИТЕ, ДА БЪДЕ ЕДИН ЛЕВ ЗА ЕДИН ПОЛУЧЕН ДЕЙСТВИТЕЛЕН ГЛАС НА ПОСЛЕДНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ?» НА 6 НОЕМВРИ 2016 Г. Внася: министърът на финансите

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ Внася: министърът на външните работи

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО – ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ В ПОЛЗА НА «ВИДИН АГРО» ЕООД – ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Внася: министърът на земеделието и храните

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА ОБЛАСТ Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА САДОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО, ОБЛАСТ ГАБРОВО Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БРЕГОВО, ОБЛАСТ ВИДИН Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗПРАЩАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОРАБ КЛАС „ФРЕГАТА” ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА ЗА УЧАСТИЕ В ОПЕРАЦИЯТА НА НАТО ЗА МОРСКА СИГУРНОСТ SEA GUARDIAN Внасят: министърът на отбраната

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И АВСТРАЛИЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА, И УПЪЛНОМОЩАВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И АВСТРАЛИЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА Внася: министърът на външните работи

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОТНОШЕНИЯТА И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И НОВА ЗЕЛАНДИЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА, И УПЪЛНОМОЩАВАНЕ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И НОВА ЗЕЛАНДИЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА Внася: министърът на външните работи

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА НОТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША КЪМ МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО ОКОМПЛЕКТОВАНЕТО С ЛИЧЕН СЪСТАВ, ФИНАНСИРАНЕТО, АДМИНИСТРАТИВНОТО РЪКОВОДСТВО И ПОДДРЪЖКАТА НА ЩАБА НА КОРПУСА НА НАТО ЗА БЪРЗО РАЗВРЪЩАНЕ В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ Внася: министърът на отбраната

25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА НОТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА КЪМ МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО ОКОМПЛЕКТОВАНЕТО С ЛИЧЕН СЪСТАВ, ФИНАНСИРАНЕТО, АДМИНИСТРАТИВНОТО РЪКОВОДСТВО И ПОДДРЪЖКАТА НА ЩАБА НА КОРПУСА НА НАТО ЗА БЪРЗО РАЗВРЪЩАНЕ В ИТАЛИЯ Внася: министърът на отбраната

26. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 9 И 10 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. В БРАТИСЛАВА Внася: министърът на финансите

27. ДОКЛАД ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ДЕЛО С-347/16 НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУВАНО ПО ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД ПО ВИСЯЩО ПРЕД НЕГО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО №11866/2015 Г. СЪС СТРАНИ „БЪЛГАРСКА ЕНЕРГИЙНА БОРСА” АД И КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Внася: министърът на енергетиката

28. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2016 Г. Внася: министърът на околната среда и водите

29. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МАНДАТА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО Й НА НЕФОРМАЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ «ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ», КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ПЕРИОДА 3-4 ОКТОМВРИ 2016 Г. В ГР. БРАТИСЛАВА, СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА Внася: министърът на здравеопазването

30. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА Внася: министърът на правосъдието

31. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ Внася: министърът на финансите

32. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ Внася: министърът на труда и социалната политика

33. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ Внася: министърът на здравеопазването

34. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №11 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. Внася: заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката

35. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №129 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. Внася: министърът на финансите

Напиши коментар »
(0)
Вашето мнение
Код за сигурност:
Виж всички най-четени
За кого бихте гласували, ако днес се проведат парламентарни избори?
Седмичен хороскоп
Овен (20.03 - 20.04)
През следващите дни сте много жизнени, но отлагате решаването на делови въпрос заради временната емоция. Не е изключено в събота да си организирате едно пътуване или да поканите гости. Парите ви няма да стигнат, както винаги. Задачите и ситуациите, в които попадате в понеделник, изискват точност и прецизност. В това отношение няма да се справите много добре, защото бързате и искате да постигнете много неща за малко време. Възможно е в сряда да имате противоречия с близък човек. Ще си кажете остри думи, а вие отново ще се опитате да излезете от ситуацията като жертви.
ВИП рожденици
Владимир Пенев
Владимир Пенев
актьор
Става на: 59 години
Екатерина Михайлова
Екатерина Михайлова
юрист, политик от ДСБ
Илияна Йотова
Илияна Йотова
вицепрезидент
проф. Симеон Щерев
проф. Симеон Щерев
музикант
Става на: 74 години

- Чуйте, Петров! - недоволно казва началник-отдела. - Вие, вече трети път искате отпуск за погребението на тъща си. Не е ли вече много?!! - Г-не, откровено казано, и аз започвам да мисля, че тъща ми, меко казано, симулира...