Вход
София
Времето в София 19 o C

ИЗВЪНРЕДНО В ПИК! Ето какви решения взе правителството в последното заседание за тази година

ИЗВЪНРЕДНО В ПИК! Ето какви решения взе правителството в последното заседание за тази година

на 28.12.2016
1555
10
ИЗВЪНРЕДНО В ПИК! Ето какви решения взе правителството в последното заседание за тази година
Автор: ПИК
28.12.2016
10
1555

На последното си заседание за тази година Министерски съвет взе няколко важни решения. Някои от тях са за Интермодалния терминал на гара Подуене, бяха отпуснати допълните 3,5 млн. лв. за Националния компенсационен жилищен фонд, откриване на нова процедура за концесията на летището в Пловдив, както и Одобрени са промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

ПИК TV: Министерски съвет ще решава за таксите по Закона за туризма

ПИК TV: Министерски съвет ще решава за таксите по Закона за туризма

На редовното си заседание в сряда, правителството в...

на 14.12.2016

Ето и всички решения на правителството в оставка:

Отменено е решението за определяне на Интермодален терминал на жп гара Подуене – разпределителна за обект с национално значение

Правителството отмени решение от 2006 г., с което за обект с национално значение е обявен Интермодалния терминал в района на жп гара Подуене - разпределителна.

Изграждането на терминала беше включено за финансиране в Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. Забавяне в изпълнението на проекта, както и продължителни обжалвания възпрепятстват реализацията му в рамките на програмния период. От тогава до сега са настъпили значителни промени в стратегията за развитие на транспортната инфраструктура в страната, както и тази на Столична община, което е наложило преразглеждане на планираните проекти и очертаване на нови стратегически точки за развитие на интермодални услуги.

В момента тече реализацията на два проекта за изграждане на терминали на територията на страната. Във финален етап на изпълнение е Интермодален терминал – Пловдив, който е разположен на пресечната точка на два международни коридора. Скоро се очаква да започне и изграждането с европейски средства на Интермодален терминал – Русе.

21 февруари е обявен за ден на оказване на признателност към хората, съпротивлявали се срещу нацизма в България

Правителството прие решение за обявяване на 21 февруари за ден на оказване на признателност към лицата, съпротивлявали се срещу нацизма в България. На тази дата през 1941 г. в дома на Никола Мушанов се провежда съвещание на лидерите на опозицията, които се противопоставят на влизането на България в Тристранния пакт.

Ежегодното отдаване на почит на опонентите на нацизма ще спомогне за утвърждаването на демократичните ценности.

Шестима комодори стават флотилни адмирали

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за изменение на Указ №85 от 2012 г., с който са утвърдени длъжностите във въоръжените сили и НСО, изискващи висши офицерски звания. Промените са мотивирани от последните промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, с които званието „комодор” е променено на „флотилен адмирал”.

ГАФ! Неудобна обувка изтормози министър Танева, тя се събу на Министерски съвет (СНИМКА)

ГАФ! Неудобна обувка изтормози министър Танева, тя се събу на Министерски съвет (СНИМКА)

И министрите са хора! Доказа го шефката на земеделското...

на 14.12.2016

В тази връзка е и предложението на кабинета за издаване на укази, с които комодорите Коста Андреев, Боян Медникаров, Димитър Ангелов, Никола Каранов, Мален Чубенков и Димитър Йорданов да бъдат удостоени с висшето офицерско звание „флотилен адмирал”.

Предоставят се допълнителни 3,5 млн. лв. на Националния компенсационен жилищен фонд

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2016 г. С промените се предоставят допълнителни 3,5 млн. лв. по бюджета на Националния компенсационен жилищен фонд, като общият им размер за годината достига 29,5 млн. лв. Преди две седмици правителството предостави други 5 млн. лв. на НКЖФ.

С осигуряването на средствата се цели да бъдат изплатени част от натрупаните задължения за левови компенсации на граждани, притежаващи многогодишни жилищно-спестовни влогове и включени в окончателни списъци при общините, след придобиване на жилища или започнали изграждането на такива.

Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени и по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Чрез тях се осигуряват 850 000 лв. за изпълнение на целите по „Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита“, както и за бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“. Намаляват се разходите по „Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството“, както и по бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“.

С вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на правосъдието се осигуряват 385 000 лв. по бюджетна програма „Затвори – изолация на правонарушителите”. С тях ще се обезпечат дейностите, свързани с поддържането на местата за лишаване от свобода. Средствата се пренасочват в резултат на реализирани икономии по бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната система”.

Общините Харманли и Ботевград получиха имоти от държавата

Община Харманли получи безвъзмездно правото на собственост върху имот, който ще използва за обособяване на база за развитие на кану-каяк. Двуетажната сграда се намира в местността „Кайряка“ и досега е била с предоставени права за управление на областния управител на област Хасково.

С друго решение министрите прехвърлиха на община Ботевград подземния етаж от сградата на ОУ „Васил Левски“ в града. Площта му е 537 кв. м.

Част от имот – публична държавна собственост се предоставя за управление на МВР – за нуждите на дирекция „Миграция“. Имотът се намира на ул. „Чаталджа“ №2 в Елхово и от 2013 г. с него се подпомага дейността на ведомството въз основа на договор за ползване на сградата. Решението ще позволи по-доброто му стопанисване.

Министерският съвет даде съгласието си „Холдинг БДЖ “ ЕАД да продаде на търг с тайно наддаване апартамент от 51 кв. м на ул. Витиня“ №39 в столичния район „Подуяне“. Продажбата на имота е част от мерките за стабилизиране и оздравяване на финансовото състояние на БДЖ, а именно – освобождаването от неоперативни активи, което ще осигури допълнителни финансови средства за дружеството и ще доведе до отпадане на ежегодни разходи за поддържка. Продажбата ще се извърши на цена, не по-ниска от пазарната стойност на имота, определена от независим оценител.

От публична в частна държавна собственост беше променен статутът на имот от 545 кв. м, който се намира в с. Железница, община Симитли. Теренът е предоставен за управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

България се присъединява към оперативния бюджет на програмата на НАТО за ранно предупреждение и контрол от въздуха

Правителството одобри присъединяването на България към оперативния бюджет на програмата на НАТО за ранно предупреждение и контрол от въздуха (NAEW&C), считано от 1 юли 2017 г.

Стратегическият обхват на НАТО изисква изграждането на способности и стратегическа инфраструктура, необходими за изпълнението на трите основни задачи на Алианса – колективна отбрана, управление на кризи и кооперативна сигурност. Участието в многонационални програми и инициативи в рамките на НАТО е символ на солидарността и справедливото разпределение на тежестта при изграждането и поддържането на колективни способности.

Програмата NAEW&C е част от съвместното многокомпонентно разузнаване и наблюдение, което е приоритетна способност в рамките на Пакта. Към момента в нея участват 17 страни-членки. С присъединяването си България ще допринесе за колективните усилия за гарантиране на общата отбрана.

Открива се нова процедура за концесиониране на летище Пловдив

Правителството прие решение за откриване на нова процедура за концесиониране на летище Пловдив. Причината е, че при предходната процедура няма подадени оферти. Срокът на концесията е 35 години.

Новата процедура ще бъде проведена в съответствие с влезлите в сила през април т. г. европейски изисквания за възлагане на договори за концесия. По този начин се осигурява възможност за привличане на по-широк кръг потенциални инвеститори.

Съгласно разпоредбите на Директива 2014/23/ЕС за възлагане на договори за концесия и на Регламент 2015/1986 за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки, в „Официален вестник” на Европейския съюз ще бъде публикувано обявление за концесията. След публикуване на обявлението цялата документация за концесията ще бъде публикувана на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и достъпът до нея ще е пълен и безплатен.

Одобрени са резултатите от заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри доклади за резултатите от няколко заседания на Съвета на ЕС, проведени през последния един месец.

Съветът по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) се проведе на 6 декември. На него беше обсъдено последното компромисно предложение на председателството относно промените в директивата срещу избягване на данъци, свързани с мерки срещу хибридните несъответствия с трети страни. Министрите на финансите одобриха общ подход на Съвета по проекта на регламент за удължаване срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ 2.0), обсъдиха пакета с документи за стартиране на Европейския семестър за 2017 г. и одобриха документите, подготвени от Икономическия и финансов комитет, относно подобряването на предвидимостта и прозрачността на Пакта за стабилност и растеж. Във връзка с укрепването на банковия съюз и мерките за намаляване на риска, Комисията представи одобрения на 22.11.2016 г. пакет законодателни предложения в банковия сектор и министрите обмениха първи мнения по тях. Европейската комисия представи също така законодателния пакет за облагане с ДДС на електронната търговия, като се фокусира върху основните елементи на законодателните предложения и положителното въздействие на предложените промени върху икономическите оператори и администрациите. Комисията информира ЕКОФИН за актуалното състояние на плана за действие относно борбата срещу финансирането на тероризма и за напредъка по изграждането на съюз на капиталовите пазари.

На заседанието на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, проведен на 8 декември, бяха представени доклади за напредъка по предложенията за промени в директивите за командироване и относно директивата за прилагането на принципа на равното третиране на лицата. Приети бяха три проекта на Заключения – за интегрирането на ромите, „Жените и бедността“ и изпълнението на Гаранцията на младежта.

Заседанието на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Транспорт” и „Телекомуникации”) се проведе на 1 и 2 декември. На него беше приет общ подход за Регламент относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция на ЕС за авиационна безопасност и бе подкрепено приемането на общ подход по предложението за изменение на Директивата за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби. Участниците обмениха мнения относно социалните аспекти в автомобилния транспорт. Съветът проведе и дебат за регулаторната рамка за електронни съобщения. Бе приет общ подход по предложението за регламент за правилата за пазарите на роуминг на едро, отнасящи се до ценовите тавани, които мобилните оператори договарят по между си.

Одобрени бяха и резултатите от заседанието на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи”, проведено на 8 и 9 декември в Брюксел. На него министрите на вътрешните работи проведоха дискусия по напредъка по пакета интелигентни граници, актуалната миграционна обстановка, борбата с тероризма, инструментите от първия и втория пакет от реформата на Общата европейска система за убежище и презаселването.

В рамките на заседанието в частта „Правосъдие” България подкрепи създаването на силна и независима Служба на Европейския прокурор със специална компетентност да разследва, повдига и поддържа обвинения в съдилищата на държавите-членки срещу извършителите на престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза. България изрази очакване възможно най-голям брой държави-членки да подкрепят създаването на Службата, но подчерта, че осигуряването на тази подкрепа не трябва да бъде за сметка на независимостта и ефективността й.

Редовното заседание на Съвет „Общи въпроси“ се състоя на 13 декември и на него беше проведена дискусия по политиката на разширяване на ЕС и процеса за стабилизиране и асоцииране. България подкрепя активно процеса на разширяване на ЕС, доколкото перспективата за членство продължава да бъде ключов двигател за сериозна политическа и икономическа трансформация в страните от Югоизточна Европа и води до повишаване на стабилността в региона. България споделя и подкрепя необходимостта от продължаване на преговорния процес с Турция. Споразумението между ЕС и Турция за реадмисия и преговорният процес за присъединяване са надежден и устойчив инструмент и механизъм за осъществяване на дългосрочни дейности от взаимен интерес, за предотвратяване на хуманитарни кризи и за развитие в стратегическа перспектива на отношенията между страните и между техните граждани.

Съвет „Общи въпроси“ обсъди и подготовката на заседанието на Европейския съвет на 15 декември, като държавите-членки обмениха мнения по проекта на заключения, включващ темите миграция, сигурност, икономическо и социално развитие, младеж и външни отношения.

Одобрени бяха и резултатите от заседанието на Съвета по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство), проведено на 28 и 29 ноември. В частта „Вътрешен пазар и индустрия“ Съветът прие общ подход по предложението за регламент за преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар. Съветът проведе ориентационен дебат за напредъка в изпълнение на мерките по стратегията за единния пазар, както и по приетото на 22 ноември 2016 г. съобщение „Новите европейски лидери – инициатива за подкрепа на стартиращи и разрастващи се предприятия”. Основните акценти, около които се обединиха министрите в рамките на „проверката“ на конкурентоспособността, фокусирана върху уменията, бяха необходимостта образователната система да отговаря на променящите се потребности на пазара на труда, намирането на адекватни решения за съществуващото несъответствие между търсенето и предлагането, насочването на инвестиции и усилия в изграждането и подобряването на уменията, насърчаването на учене на цифрови умения през целия живот. Съветът проведе обсъждане за напредъка в осигуряване на влизането в сила на Единния патентен съд и единния патент.

Одобрен е анализ за система за акредитация по време на председателството на Съвета на ЕС

Министерският съвет одобри анализ на вариантите и подхода за осигуряване на система за акредитация и регистрация на делегациите, които ще участват в събития по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Практиката на държавите-членки показва, че по време на председателство всяка страна се посещава от около 20 000 делегати, като системата за акредитация и регистрация трябва да обхваща делегати, журналисти и организатори на събитията, като спомага за осигуряването на контрола на достъпа, управлението на календара на събитията и цялостнаа логистична организация. В рамките на едно шестмесечно ротационно председателство на Съвета на ЕС, освен редовните заседания на Европейския съвет, Съвета и подготвителните му органи в Брюксел и Люксембург, държавата-председател организира средно и около 200 неформални събития и отговорността за тяхното безопасно протичане и организиране от протоколна гледна точка е изцяло на съответната държава-домакин.

Докато за редовните заседания и подготвителните му органи регистрацията и акредитацията за достъп до сградата на Съвета се осъществява чрез специализиран софтуер, а информацията се подава до бюрото за акредитация на Генералния секретариат на Съвета, за неформалните събития следва да се осигури алтернативно решение от държавата-председател. Затова един от основните елементи за успешната организация и осигуряването на необходимото ниво на сигурност на делегациите по време на събитията в страната е наличието на софтуерната система за регистрация, сигурност и акредитация.

Практиката в останалите държави-членки показва че са възможни два варианта – наемане/закупуване на готов софтуерен продукт или самостоятелно разработване на софтуерен продукт. В България подобен продукт не е бил разработван, тъй като досега не е имало необходимост и не са провеждани събития от подобен мащаб и продължителност.

Системата следва да е функционираща към края на октомври 2017 г., тъй като обичайно се провеждат няколко събития преди официалната дата на поемането на председателството.

В доклада се предлага със заповед на директора на Националния център за подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. да бъде сформирана работна група с участието на експерти от Центъра, НДК, НСО, Държавната агенция „Електронно управление“, дирекция „Държавен протокол“ на МВнР и консултанти с опит и експертиза в сферата на информационните и комуникационни технологии. Нейната задача ще бъде изработването на тръжна документация за осигуряване на система за акредитация и регистрация на делегациите.

България ще бъде домакин на Световния конгрес по лозарство и винарство

Правителството одобри домакинството на България на 40-ия Световен конгрес по лозарство и винарство и 15-ата Генерална асамблея на Международната организация по лозата и виното, които ще се проведат в периода 29 май – 2 юни 2017 г. в София.

Провеждането на този престижен форум у нас ще бъде огромна реклама за българското вино, както и за България като страна винопроизводител. Събитие от подобен мащаб ще бъде и изключителна възможност за обмяна на опит и добра презентация на страната ни като дестинация за културен и винен туризъм. В рамките на конгреса експерти от цял свят ще представят постиженията си, ще бъдат разисквани научно-технически теми и ще могат да се осъществят полезна обмяна нa опит и иновации.

Конгресът ще събере над 1000 представители от всички 46 държави-членки на Международната организация по лозата и виното.

Нова наредба ще гарантира по-добра защита на българските работници, командировани в ЕС

Правителството прие нова наредба, с която се осигурява по-добра защита на българските работници, командировани в ЕС. С нормативния акт се въвеждат изискванията на европейски директиви, които определят условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.

В наредбата се определят условията на труд, които следва да бъдат осигурени на командированите или изпратени работници и служители от България в друга държава-членка на ЕС, в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в Швейцария. Те не могат да бъдат по-неблагоприятни за работниците от условията, установени в приемащата държава и се отнасят до работното време, почивки, отпуски, възнаграждения (включително за извънреден труд), безопасност и здраве при работа и др. Регламентират се и правилата за командироването или изпращане на служители от тези страни у нас.

Наредбата няма да се прилага спрямо предприятия от търговския флот по отношение на моряците.

Одобрени са промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и предлага на Народното събрание да го приеме. Целта на промените е да се създаде необходимата нормативна база, способстваща за въвеждане на възможността за групиране и класифициране на морските плажове съобразно техните физико-географски дадености и видовете туристически услуги, които могат да бъдат предоставяни в рамките на дейностите по стопанисването им.

Предложена е цялостна преработка на административно-наказателните норми с цел да бъде определена компетентността на органите при установяване на административни нарушения и налагане на наказания.

Предвидена е процедура и ред за прилагане на принудителните административни мерки, като същите, доколкото не са административни наказания, могат да се прилагат самостоятелно или кумулативно с предвидените наказания.

МС одобри промени две наредби, свързани с фондовете РАО и ИЕЯС

Министерският съвет одобри изменения в две наредби за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фондовете „Радиоактивни отпадъци“ (РАО) и „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“ (ИЯЕС).

С измененията се актуализират текстове в двете наредби в съответствие с действащото законодателство, променената структура на Министерския съвет и обособяването на Министерството на енергетиката като отделно ведомство. Отчетена е необходимостта от уеднаквяване изискванията на двата фонда, които касаят дейността на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“, по отношение на структуриране на работните програми и отчитане на извършените дейности.

В Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за дължимите вноски във фонд ИЯЕС са уточнени изискванията за годишното финансиране на дейностите по извеждане от експлоатация. Предвидено е в рамките на авансовото финансиране да се осигуряват средства за заплащане на лицензни към Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), дължими в началото на годината.

В наредбата за фонд РАО е предвидено авансово финансиране от едноименния фонд за заплащане на дължимите вноски към АЯР на титуляря на лицензия за управление на радиоактивни отпадъци. Направените промени имат за цел да синхронизират текстовете на двата документа с тези на новата Наредба за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на ДП „Радиоактивни отпадъци“ и да ги приведат в съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери по бюджетите на ведомства и общини

Министерският съвет одобри 15 млн. лв. за извършване на ремонтни дейности в болнични помещения към болница „Лозенец“, както и за доставка на медицинска техника и оборудване за нуждите на болницата.

Одобрени са и допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана в размер на 520 000 лв. за изплащане на дължими обезщетения при освобождаване от военна служба, съгласно чл. 121 от Закона за Националната служба за охрана.

Предвидени са 4 млн. лв. по бюджетите на редица общини за реализиране на инфраструктурни проекти. Дейностите са свързани приоритетно с ремонт на общинска улична мрежа и транспортна инфраструктура.

Средствата се осигуряват чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2016 г. и за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2016 г.

Приети са планове за управление на риска от наводнения за Черноморския, Дунавския, Западнобеломорския и Източнобеломорския райони за басейново управление

По-висока степен на опазване на човешкото здраве и инфраструктурата са сред основните цели на приетите от правителството планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Черноморския, Дунавския, Западнобеломорския и Източнобеломорския райони за басейново управление 2016-2021 г., както и националните програми за изпълнението им.

С приемането на стратегическите документи се въвежда принципът на дългосрочно планиране за намаляване на риска от наводнения и на неблагоприятните последици от тях чрез прилагане на мерки за предотвратяване, защита и подготвеност. Това включва и подобряване на прогнозите и системите за ранно предупреждение в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения.

С националните програми за изпълнението на ПУРН за Черноморския, Дунавския, Западнобеломорския и Източнобеломорския райони за басейново управление на отговорните институции са вменени задължения, чрез които да се постигне намаляване на неблагоприятните последици от наводнения. Цели се постигане на по-висока степен на опазване на човешкия живот и общественото здраве, защита на критичната инфраструктура и бизнеса. Други цели са повишаване на защитата на околната среда, подобряване на готовността и реакциите на населението, както и на административния капацитет за управление на риска от наводнения.

С приетите решения се изпълняват изискванията на Директива 2007/60 на ЕС за оценката и управлението на риска от наводнения и на Закона за водите.

Правителството одобри планове за управление на речните басейни в Черноморския, Дунавския, Западнобеломорския и Източнобеломорския райони

Министерският съвет прие планове за управление на речните басейни в Черноморския, Дунавския, Западнобеломорския и Източнобеломорския райони за периода 2016-2021 г. и национални програми за изпълнението им. Плановете за управление на речните басейни са стратегически документи, определящи мерките, които трябва да бъдат изпълнени за постигане и поддържане на добро състояние на водите.

С изпълнението на планираните мерки се очаква предотвратяване на влошаването и постигане на добро екологично състояние на повърхностните водни тела, прогресивното намаляване и прекратяването на замърсяването от емисии, зауствания и изпускания на приоритетни и приоритетно опасни вещества и постигане на добро химично състояние на повърхностните водни тела.

Сред целите са още недопускане или ограничаване на отвеждането на замърсители в подземните води, идентифициране и насочване в обратна посока на всяка значима и устойчива тенденция за повишаване на концентрацията на всеки замърсител с цел непрекъснато намаляване замърсяването и постигане на добро химично състояние на подземните водни тела, а също така – осигуряване на баланс между подхранването на подземните води и водовземането, постигане и поддържане на добро количествено състояние на подземните водни тела, постигане на целите в зоните за защита на водите, включително в зоните за защита на питейните води.

Отменя се разпоредба от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

Министерският съвет прие изменение в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. С промяната се предлага отмяна на правилото, по силата на което за лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, не може да се начислява доплащане от пациента, по-високо от 60 на сто върху стойността на опаковка, изчислена на база референтна стойност на лекарствения продукт, който е с най-ниската стойност за дефинирана дневна доза/терапевтичен курс, определена по реда на раздел ІІІ от глава шеста от наредбата при отпускането им в аптека.

Министерството на здравеопазването има волята да въвежда реално в практиката работещи механизми, поради, което влизането в сила на разпоредбата беше отложено с цел извършване на допълнителен анализ и недопускане възникването на проблеми, които да рефлектират неблагоприятно върху пациентите и доставчиците на лекарствени продукти. Анализът показа, че голяма част от сега съществуващите лекарствени продукти на българския пазар няма да могат да отговорят на изискванията и ще бъдат изтеглени от него. Това от своя страна може да доведе до компрометиране на започналото лечение или до неговото преустановяване.

Отмяната на правилото е необходимо с оглед запазване на многообразието от лекарствени продукти на българския пазар, съответно широк кръг на избор на лечение от страна както на лекуващия лекар, така и на пациента. Допълнително положително въздействие ще се реализира и по отношение на запазване на основните принципи на свободна конкуренция между стопанските субекти.

Одобрена е Морската стратегия на България

Правителството одобри Морската стратегия на България и програмата от мерки за териториалните морски води в тяхната цялост – от бреговата линия до границата с изключителната икономическа зона на страната, които са разработени за шестгодишен период. Целта е постигане на съгласуваност между различните политики, споразумения и законодателни мерки, чието въздействие е насочено върху морската околна среда и нейното опазване.

За намаляване и антропогенният натиск върху морската среда са планирани мерки, с които да се гарантира постигането на целите на Морската стратегия за опазване на морските води. Те са свързани със защитата и съхраняването на морската околна среда, с предотвратяване на нейното влошаване и възстановяване на морските екосистеми в територии, които са били неблагоприятно засегнати.

Мерките са свързани и с предотвратяване и намаляване на въвеждането и освобождаването на вещества с антропогенен произход в околната среда. Целта е поетапното премахване на замърсяването и гарантиране на липсата на съществено въздействие или опасност за човешкото здраве, биологичното разнообразие на морските екосистеми и законосъобразното използване на морето.

С Морската стратегия и програмата от мерки се изпълняват изискванията на Рамкова директива за морска стратегия, чиято основна цел е поддържане или постигане на добро екологично състояние на морската околна среда до 2020 г. Въвежда се и принципът на дългосрочно планиране и координирано прилагане на Рамковата директива между компетентните органи, имащи отношение към опазването на морската околна среда.

Сподели:
свързани новини
ИЗВЪНРЕДНО В ПИК TV: Последно заседание на Министерски съвет за годината ИЗВЪНРЕДНО В ПИК TV: Последно заседание на Министерски съвет за годината
Правителството в оставка ще обсъжда промени в Закона за...
на 28.12.2016
Напиши коментар »
(10)
1
Назначения от ген. Решетников за главнокомандуващ парашутиста Радев е безкрайно неудачен избор, с мътно комсомолско и БКП минало, престъпно натрупано благосъстояние и фалшифициран вот. Накратко, поставеният от руския ген. Решетников чехъла Радев, е един напълно ненужен човек... Льотчика изглежда като нахилен идиот, безспорно. Заеква дори когато си чете речите. Най-често гледа така, че не си сигурен дали ще се засмее или разциври. Това е защото и той самият не е сигурен. На пленума при червените говеда президентът марионетката Радев остави поредното усещане, че се държи като слънчасал. Палячото Радев се изтъпани на преден план и подскачайки като врабче неадекватно рече, че разбиването на собствените ни мигове, било модел за подражание. Марионетката бе зает да се хили като изоглавен, под полата на червената траверса и като си тръгна, хукна да се връща бягайки, защото забравил, моля ви се, да каже довиждане на шефката си слаНинова. Зевзеци от пленума коментираха, че олигофрена прецедент спешно трябва да се прегледа при известния руски психиатър Кашпировски, защото има видими ментални смущения в поведението, лицевите мускули и неадекватните подскоци и хилене... Няма да забравя, когато КУРАБИЯТА МУ ГО БЕШЕ ЗАВЕЛА, ЗА ПЪРВИ ПЪТ НА ОПЕРА, Президентът се смя, и то точно в момента, когато по монитора излъчваха събитията в Харманли. Тогава го съжалих, защото той просто не беше разбрал , че е назначен за прецедент на държава мислеше си, че е в облаците на 7то небе. Според мен, този човек трябва много сериозно да се прегледа и то главно главата... С номинацията на червения травестит за вицепрезидент, червените говеда на слаНинова ,се опитаха да вкарат някакъв мъжкарски елемент, в прецеденската тройка. Опитът се оказа неуспешен. Няма сила, която да опази тоя левак - Радев тъпото от собствената му инфантилност и автентична тъпота!!!
2
Адолфинке, ....ти си идиотка! Извинявай! ..или си Адолф...и за пет лева, или за участие в семинар на Младежкото сдружение на ББ си написала " стойностен "анализ. .. Дръж темата, не я изпускай,че бонусите не чакат
3
България при Борисов е световен вицешампион по смъртност, но е Европейски шампион по корупция ! ГАРАНТИРАНО от ГЕРБ !
4
ГЕРБ ГЕПИ ЯКО КАТО ЗА ПОСЛЕДНО. СРАМНО И ГНУСНО. А НАРОДА ЩЕ ИМ РЪКОПЛЯСКА. АМА НА ФИНАЛА. ДО ТУКА СА. МАНДАЛОТО ПАДНА. КРАЯТ НА ГЕРБ ИДВА
5
Тролски боклуци, винаги ще има алтернатива на вашата боклукчийска партия БСП, червени боклуци с какво се гордеете и покажете поне един пример за 120г.+, то и ОФето на Кимон Георгиев нищо общо не е имало с БКП! При вас червени изроди има повече за излагане на омазаните ви гащи!
6
Определено си много проста!
7
Вкупом подсъдими!!!!!!
8
Чудомир е казал че ако живееш като червей не трябва да се сърдиш че те мачкат.Който и да управлява червеите си остават червеи. Едно правителство ако не дава пари не е правителство.Ако ги даваше на вас червеи пак нямаше да сте доволни - щяхте да недоволствате от вида на копюрите.
9
БРАВО ИВАНЕ.....ЧЕРВЕНИТЕ ГЛИСТИ ПАК ИЗМЪЛЗЯХА ОТ ТУЛОВИЩЕТО НА КРАДНЕЛИЯ. НИСКОИНТЕЛИГЕНТНИТЕ НИКОГА НЯМА ДА БЪДАТ ДОВОЛНИ. И ПРЕЗ УСТАТА ДА ИМ ИЗЛИЗАТ ПАРИ....ЩЕ ИСКАТ ОЩЕ.
10
АЛО, ИДИОТ, НАЛИ БЕШЕ СПРЯЛ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ! ЛЪЖИТЕ ЩЕ ТИ ИЗЛЯЗАТ ПРЕЗ НОСА, ГОВЕДО!
Вашето мнение
Код за сигурност:
Последни новини
Най-важното
Най-четени
Най-коментирани
За кого ще гласувате, ако в момента се проведат парламентарни избори?
архив

В поликлиниката: – Докторе, не мога да спя. – Вземете разхлабително! – И от него ще спя по-добре?! – Не, но ще има с какво да се занимавате.

няма нови новини
Днес: 19
hot
най-четени новини в момента
сега
1100
четат ПИК
сега
четат тази новина
УМНАТА! Не правете тези 5 неща рано сутринта
x