Вход
София
Времето в София 19 o C

КТ „Подкрепа” с несъгласия по проектобюджета за 2016 г.

КТ „Подкрепа” с несъгласия по проектобюджета за 2016 г.

на 29.10.2015
749
0
КТ „Подкрепа” с несъгласия по проектобюджета за 2016 г.
Автор: ПИК
29.10.2015
0
749

Предложеният Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., както и консолидираната фискална промяна, се нуждаят от допълнителна преработка, свързана със залагане на реални макроикономически показатели, реални приходи и разходи.

Задължителна е и реформата на данъчната политика, приемане на европейските данъчни ставки. Изчистване на образа на България като офшорна зона, зона за трудов и социален дъмпинг в рамките на Европейския съюз. Това се казва в становище на на Конфедерация на труда „Подкрепа“ относно проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г. и проекта на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 г. Днес Националния съвет за тристранно сътрудничество (НТСТ) заседава по Бюджет 2016.

Публикуваме пълното становище на синдикалната организация:

Получихме проекта на Закон за държавния бюджет за 2016 г. на 26 октомври 2015 г. Заседанието на Комисията по бюджетна политика към НСТС за обсъждане на проекта беше насрочено за 28 октомври – два дни след като получихме материалите. Видно от разменените имейли, законопроектът е изпратен на НСТС от заместник-министър Ананиев на 25 октомври в 22:47 ч., т.е. забавянето идва от Министерство на финансите. Правилникът за работа на Националния съвет за тристранно сътрудничество позволява да се свикват извънредни заседания по спешни въпроси, материалите по които могат да се предоставят до 2 работни дни преди заседанието.

Но графикът за подготовка на държавния бюджет е утвърден преди месеци и нищо не налага прибързаното му приемане. КТ „Подкрепа“ изразява възмущението си от изключително ограниченото време за преглед на законопроекта. Изпращането на документите вечерта след провеждането на местните избори води до съмнения, че забавянето е целенасочено, с оглед темата да бъде избегната в предизборната кампания.

Съгласни сме, че двете теми не бива да се смесват, но това не позволява на социалните партньори да съгласуват текстовете със своите членове и да вземат предвид техните предложения. Поради това си запазваме правото да продължим да коментираме проекта на държавен бюджет и след днешното заседание на НСТС. Философия на предложения Закон за държавния бюджет 2016 1) Основният проблем за недостига на средства в разходната част на бюджета за основните публични системи, които са посочени като приоритет (образование, здравеопазване) е данъчната система на България.

Считаме, че плоският данък от 10% не генерира достатъчно средства за такива разходи. Нещо повече, независимо от ниската му ставка, той не привлича и чужди инвеститори. В тази връзка, в рамките на следващия тригодишен период трябва да се преосмисли данъчната политика в две посоки. - Ако остане плоският данък, при всички положения той трябва да бъде повишен, данъчни закони за вредни храни например няма да донесат значими приходи.

Трябва да бъде въведен необлагаем минимум и да се намери начин за семейно подоходно облагане, без които няма как да проведем ефективна демографска политика. - Другият вариант би бил въвеждането на прогресивното подоходно облагане с по-стръмна скала в комбинация с увеличаване на корпоративното данъчно облагане. Време е да преструктурираме данъчната си политика в синхрон с тази на Европейския съюз, където данъчни ставки като тези в България трудно ще открием. Понастоящем данъкът върху доходите на физическите лица носи в приходната част на бюджета значително повече средства от корпоративния данък. Бюджетът всъщност е изграден върху косвени данъци, които се плащат отново от работници и потребители.

Тази данъчна структура е нестабилна, с което може да се обясни и факта, че през последните години почти няма бюджет, за който не се налага актуализация в края на годината. Длъжни сме да отбележим, че борбата със сивата икономика, контрабандата и корупцията, не се води с намаляване на данъчната тежест, а с конкретни действия в областта на контрола и съдебната власт. 2) Намираме за неприемливо ограничаването на преразпределителната функция на бюджета – предвижда се общите разходи по КФП да се намалят до 38,2% от БВП през 2018 г. Държавата съществува затова, за да насочва усилия и средства към секторите с важно обществено значение.

Разбира се, ние също смятаме, че публичните финанси не бива да се използват за лични нужди. Но гражданите са дали доверието си на управляващите, защото смятат, че те са хората, които няма да се възползват от дадената им власт, за да облагодетелстват отделни лица и фирми, а цялото общество. Затова остава неразбираем стремежът българските представители непрекъснато да се отказват от основните си управленски функции. След като избирателите са им повярвали и са им дали своето доверие, време е и управляващите да си повярват, че могат да вземат добри мениджърски решения в обществена полза. Настояваме делът на тези разходи да се запази на настоящите нива и да се обсъди възможността за увеличението им. 3) Отново е предвидено увеличение на държавния дълг, като максималният може да достигне 26,6 млрд. лв. Това е увеличение с 2,1 млрд. лв. спрямо 2015 г.

Темповете на увеличаването на държавния дълг на България са обезпокоителни. За две години България успя да удвои държавния си дълг и да застане на първо място в ЕС по темпове на нарастване. В разчетите е включен нов заем в размер на 5,3 млрд. лв. Няма сигнали, че той ще бъде използван от управляващите за държавни инвестиции в реалния сектор.

Това е изключително тревожен факт, защото навлизаме в опасната спирала дефицит-покриване с дълг, вместо да намаляваме дефицита за сметка на развитието на реалния сектор, високата заетост, високите доходи и в крайна сметка – голямо вътрешно потребление. 4) Намираме твърдението, че планираният ръст на БВП ще се осъществи чрез увеличение на потреблението, за необосновано. Инвестиционната дейност е на незадоволителни нива, геополитическата ситуация е тежка, а ръстът на икономиката в ЕС-28 и Еврозоната е нисък.

Видно и от анализа в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 2016-2018, двигател за ръста на инвестициите са направените правителствени капиталови разходи, но прогнозата е растежът на инвестициите да се забави, като отново ще се разчита на европейските фондове. Които напомняме са и основна причина за увеличаването на разходите сега в края на годината с актуализацията на бюджет 2015. Т.е. този подход води до нестабилност и неочаквани разходи. Това не предполага бурно развитие на реалния сектор, разкриване на нови работни места, още по-малко – увеличение на доходите.

Нито инвестиционното, нито крайното потребление могат да доведат до ръст на БВП при тези обстоятелства. Инвестиции, концесии Обезпокоително е записаното в текста намерение част от мерките за намаляване на разходите от централния бюджет за реалния сектор да бъде редуциране на размера на средствата за капиталови трансфери за предприятия от железопътния сектор.

В изпълнение на целите за достъпен и екологичен транспорт тъкмо развитието на БДЖ „Товарни превози“ и БДЖ „Пътнически превози“ би трябвало да бъде акцент в управленската програма. Железопътният, а не автомобилния, превоз е евтин и екологичен. Основната част от приходите в частта „Приходи от концесионна дейност“ се очакват от предоставяне на концесия на гражданско летище за обществено ползване София в размер на 600 млн. лв.

Нередностите с концесиите до момента предполагат изготвяне на анализ за ефектите от тази стъпка и посочване на отговорните лица/институции, които не са успели да развият печеливша дейност в предприятието. Социални помощи и обезщетения Социално-осигурителната система е основен инструмент в борбата срещу бедността и социалното изключване. Бюджет 2016 се поема близо 5 млрд. лв. за подкрепа на приходите на Държавното обществено осигуряване. Считаме за уместно да се помисли за промяна на размера на осигурителните вноски, така че дефицитите във фондовете на ДОО да не се задълбочават.

Цел на бюджета е „намаляване на зависимостта от социални помощи“. Прогнозата за разходи за държавното обществено осигуряване е 10,044 млрд. лв. като 87% от бюджета са разходи за пенсии. Социалните помощи в България са мизерни, без никакво преувеличение. Намираме за много порочен подхода на управляващите да обясняват националните несгоди с високи социални плащания. МТСП и Агенцията за социално подпомагане би трябвало да внасят разяснения при всяка масова истерия на тема социални помощи, не да дезинформират дори с текстове в държавния бюджет. За зависимост от социални помощи вероятно може да се говори в Германия, но не и у нас.

Някои от плащанията, които е задължително да се индексират, тъй като не са осъвременявани няколко години и корекции във фондове, които не работят: • Дневният минимален размер на обезщетението за безработица отново се запазва в размер на 7,20 лв. На месечна база това прави около 150 лв. или едва 50% от линията на бедност. КТ „Подкрепа“ предлага минималното дневно обезщетение за безработица минимум да се удвои.

• Гарантираният минимален доход, който е базов за определяне на месечни социални помощи е в размер на 65 лв. от 2009 г. Актуализацията му е наложителна, а твърденията, че е разточително висок, са цинични.

• Обезщетението за отглеждане на малко дете (майчинство между 1-ва и 2-ра година) се запазва в размер на 340 лв., което е под минималната работна заплата. Трябва да се подчертае, че този вид обезщетение се изплаща на жени, които са работили, плащали са и вероятно ще продължат да плащат осигурителни вноски. На 30 октомври 2015 г. в Комисията по осигурителни отношения към НСТС ще обсъдим предложение на група депутати обезщетението да не е по-малко от минималната работна заплата.

КТ „Подкрепа“ смята това предложение за резонно и ще го подкрепи. Поради което синдикатът не може да подкрепи варианта, заложен в Закона за държавния бюджет 2016 г. • Не се правят вноски във фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ от години. КТ „Подкрепа“ предлага вноски да започнат да се събират, а неработещата процедура за кандидатстване да се коригира.

Детайлни мотиви можете да намерите в прикачения файл с предложения, който беше представен в Комисията по труда и социалната политика към НС на 12 септември 2013 г. и изпратен на НОИ на 19 септември 2013 г. Детски надбавки Семейните помощи за деца се увеличават символично от 1 януари 2016 г. до второ дете. Надбавките за трето дете намаляват, а за следващите почти се премахват. Поради промяната на модела, в следващата таблица ще съпоставим настоящите размери на детските надбавки с предложените в бюджета: Изглежда законодателят насърчава раждането само на две деца, тъй като след второто надбавките намаляват. Плащането за четвъртото е символично. Този модел повдига множество въпроси. Защо законодателят се опитва да ограничи раждаемостта в демографска криза?

Има ли правителствени анализи за „спестените“ средства в следствие на прилагането на диференцирания подход при отпускане на детски надбавки? Защото има неправителствени такива, които доказват, че спестените средства са по-малко от административните разходи за профилирането на семействата по доходен признак. След като се запазва партийната субсидия в същия, доказано разточителен размер от 11 лв. на глас, от децата ли трябва да пести държавния бюджет?

Енергийни помощи Във връзка с предстоящата либерализация на енергетиката ще бъдат нужни повече средства за енергийно бедните домакинства. Все още не е започнала работа по определението за енергийно бедни, по механизмите за подпомагане. Няма и разчети за размера на нужните средства. А оценките за увеличаване на цената на електричеството, при либерализация и съществуващия хаос на българския енергиен пазар, стигат до 20%. КТ „Подкрепа“ настоява за спешни анализи за социалните ефекти от либерализацията и включване в бюджет 2016 на нужните средства за подпомагане на енергийно бедните домакинства.

Образование КТ „Подкрепа“ нееднократно е заявявала, че мотивацията на учителите е от първостепенна важност за качеството на образованието. Поради това изразяваме удовлетворението си от предвидените 80 млн. лв. за увеличение на учителските заплати. С оглед на тежкото недофинансиране на системата това е малка крачка, но се надяваме, след като управляващите заявяват, че образованието е приоритет, делът на разходите за образование да се увеличава ежегодно. Актуализираната бюджетна програма не дава такива сигнали, за съжаление. Нуждите на висшето образование са подценени в бюджет 2016 г. Средствата за висшите учебни заведения се намаляват с 3 млн. лв. Действията влизат в противоречие със заявените управленски приоритети.

Наука Бюджетът обрича Българската академия на науките на тежко недофинансиране. Размерът на отделяните средства още не може да достигне нивата от 2009 г. – 96 млн. лв. Увеличението тази година е по-малко от половин милион лева до 73,287 млн. лв. Министерство на финансите пропуска искането на комисията към НС, членовете на която се обединиха около нуждата от допълнително финансиране в размер на 5 млн. лв.

Пропуска и съветите на еврокомисаря на науката да увеличим разходите за научни изследвания, които идват на фона на 0,3% от БВП за наука в България и 2,1% средно за ЕС. Липсата на финанси отблъсква младите учени. Само 3% от изследователите в БАН са под 30 години. КТ „Подкрепа“ напомня, че сред основните заявени цели на България е икономическо развитие базирано на науката. Което не може да се случи без учени. КТ „Подкрепа” настоява в бюджета за 2016 г. да бъдат включени следните предложения: 

Преразпределителната функция на държавата в разходната част да бъде в размер на минимум 40% от БВП.  Да се увеличи максималният осигурителен доход, който според предложението трябва да остане непроменен – 2 600 лв.  В предложения проект на бюджет не се откриват намерения за справяне с дълга на НЕК ЕАД, който наближава 3 млрд. лв. 

КТ „Подкрепа” отново настоява за въвеждането на данъчни облекчения спрямо нискодоходните групи.  Необходимо е да се въведе семейно подоходно облагане.  КТ „Подкрепа” предлага средствата за НПДЗ – 2016 г. да бъдат 150 млн. лв., за да има въздействие върху пазара на труда и да се увеличи активността на безработните. 

В енергетиката настояваме за огласяване на договорите, по които държавата изкупува ток.  Увеличаването на приходите от акцизи ще доведе изваждане на икономиката от сивия сектор, дори когато са запазени нивата на акцизните ставки.

Относно влиянието на бюджета върху ваучерното хранене на работниците и служителите следва да отбележим: Ваучерите за храна имат положителната роля за ограничаване на сивата икономика. От въвеждането на системата до сега съществува лимит на този инструмент за социално икономическо развитие под формата на „квоти”.

Ние сме възразявали последователно и мотивирано срещу това ограничаване, но не сме срещали последващо разбиране и отменяне на тези несъвършени механизми на квоти. На пръв поглед запазването на лимитите от нивата на 2014 г. е действие в правилна посока, но имаме основание да предложим повече сигурност на индустриалните отношения чрез увеличаването на квотите в разумни и обосновани граници.

Изчерпването на годишната квота още през месец октомври т.г. е само един от мотивите. Очакваният икономически растеж и конкурентоспособност на родната икономика не кореспондират с незабележимото нарастване на доходите и спрялото подобряване условията на труд. Необходимо е мотивиране на работниците и подпомагане на работодателите. Възможност за това е предприемането на действия за увеличаване квотата на ваучерите за храна и последващо евентуално отпадане на този ограничител при ефективни механизми на контрол и проследимост.

Настояваме сумата от 240 милиона лева за годишна квота за ваучери за храна за 2016 г. да се коригира на 300 милиона лева. Бюджет за евентуалното въвеждане на данък „вредни храни“ Българската агенция за безопасност на храните е компетентният държавен орган за осъществяване на официален контрол в по външните граници на ЕС и в Р България за качеството и безопасността на храните по цялата хранителна верига. В случай на промени на данъчното законодателство и въвеждането на „Данък вредни храни“, функциите на Агенцията по храните се разширяват и усложняват. Разчетите на наши структури показват, че за осъществяване политиката на БАБХ ще бъде нужен бюджет от 38,529 млн. лв. 

Сподели:
Напиши коментар »
(0)
Вашето мнение
Код за сигурност:
Последни новини
Най-важното
Най-четени
Най-коментирани
За кого ще гласувате, ако в момента се проведат парламентарни избори?
архив

Баща отива в детската градина да прибере сина си.

- Кой е вашият? - пита учителката.

- Има ли значение, нали утре ще го върна.

няма нови новини
Днес: 17
hot
най-четени новини в момента
сега
1111
четат ПИК
сега
четат тази новина
УМНАТА! Не правете тези 5 неща рано сутринта
x