Ето какво ще решава кабинетът на заседанието си утре

Политика

Ето какво ще решава кабинетът на заседанието си утре

3496
на 23.02.2021
Ето какво ще решава кабинетът на заседанието си утре
Автор:   ПИК

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка предстоящото утре от 10 часа редовно правителствено заседание.

препоръчано

Министерският съвет ще заседава при следния предварителен дневен ред:

1. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА АДМИ­НИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА ПРЕЗ 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят

 

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА РАЗ­ВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО И УЧЕНЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2021 - 2030).

Внася: министърът на образованието и науката

 

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ИНВА­ЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ” ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗА­ЦИЯ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИРЕКТОР ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЧЕРНОМОРСКАТА БАНКА ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗВИТИЕ.

Внася: министърът на финансите

 

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 30 ОКТОМВРИ ЗА ПРОФЕСИОНА­ЛЕН ПРАЗНИК НА БРОКЕРИТЕ И АГЕНТИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИ­ФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО РЕШЕНИ­ЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „ЙОРДА­НОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 11157/11), „МАКСИМ САВОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 28143/10), „МАРИН ЙОСИФОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 5113/11), „КОЙЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 32495/15) И „ДЕРМАНСКИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 61322/10).

Внася: министърът на правосъдието

 

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДЕЛОТО „БОГДАНОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 51081/17) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

 

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ  НА ИМОТ - ЧАСТНА СОБСТВЕ­НОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ, УЧАСТЪК „ИХТИМАН - СЕПТЕМВРИ”, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГАБРОВИЦА, ОБЩИНА БЕЛОВО, ОБ­ЛАСТ ПАЗАРДЖИК.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

              министърът на финансите

 

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕ­НОСТ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА РИБЕН ПРОХОД НА МВЕЦ „ГАШНЯ - 2003”, М. „ГАШНЯ”, С. СЕЛЧА, ОБЩИНА ДЕВИН, В ПОЛЗА НА „РДС” ООД - ДЕВИН.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ­ВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ МИНИС­ТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМ­ЛЕН ФОНД.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕ­НИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ, ОТ ДРУГА СТРАНА, ПОДПИСАНО НА 30 ЮНИ 2019 Г. В ХАНОЙ.

Внася: министърът на икономиката

 

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И РЕПУБЛИКА СИНГАПУР, ОТ ДРУГА СТРАНА, ПОДПИСАНО НА 19 ОКТОМВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката

 

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДВУГОДИШЕН ЗАС­ТЪПВАЩ СЕ РАБОТЕН ПЛАН 2021-2022 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА СТРАНАТА 2018-2022 Г. МЕЖДУ ПРАВИТЕЛС­ТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЕТСКИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ (УНИЦЕФ).

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧАСТ „НАУЧНИ ИЗ­СЛЕДВАНИЯ”, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

18. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА ПО КОН­КУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧАСТ „НАУЧНИ ИЗСЛЕД­ВАНИЯ”, ПРОВЕДЕНА НА 3 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ВАСИЛИКО”, ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА ЧАСТ ОТ МОРСКИ ПЛАЖ „ДОБРУДЖА - ЮГ”, ОБЩИНА ШАБЛА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

21. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ЧАСТИ „ВЪТРЕШЕН ПА­ЗАР” И „ИНДУСТРИЯ”, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

22. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ВЪНШНИ РАБОТИ/ТЪРГОВИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 2 МАРТ 2021 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на културата

Сподели:
Бомба x
Коя е идеалната възраст за брак? Коя е идеалната възраст за брак?
ПИК TV x
ПЪРВО В ПИК TV! Премиерът Борисов с извънредни новини от видеоконференцията на Европейския съвет: Трябва да сме максимално твърди за ваксините (ВИДЕО) ПЪРВО В ПИК TV! Премиерът Борисов с извънредни новини от видеоконференцията на Европейския съвет: Трябва да сме максимално твърди за ваксините (ВИДЕО)
ново
Днес: 312
hot
най-четени новини в момента
Сега
-
четат ПИК
Сега
-
четат това