Ето какво ще решава Министерският съвет в сряда

Политика

Ето какво ще решава Министерският съвет в сряда

9737
на 20.10.2020
Ето какво ще решава Министерският съвет в сряда
Автор:   ПИК

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка предстоящото утре от 9 часа редовно правителствено заседание.

препоръчано

Министерският съвет ще заседава при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ, УСТОЙЧИВО ПОЛЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧВИТЕ (2020 - 2030 Г.).

Внася: министърът на околната среда и водите

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА¬ТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМ¬ЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ОБЕКТ „ПЪТ III-667 „ПЛОДОВИТОВО-АСЕНОВГРАД” ОТ КМ 6+470 ДО  КМ 7+100 - ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ МОСТ НАД РЕКА МАРИЦА И ПЪТНА ВАРИ¬АНТА”, В С. ГРАДИНА, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕ¬РИТОРИЯ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЯКО¬РУДА, ОБЩИНА ЯКОРУДА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВА¬НЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО МУ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

6. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЗЗД „УТС КОН¬СОРЦИУМ”.

Внася: министърът на енергетиката

7. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ¬КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА „AD HOC” ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕ¬ТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРА¬ВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”, ПРОВЕДЕНА НА 2 ОКТОМВРИ 2020 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОН¬ЦЕСИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - ВАРОВИЦИ, В ЧАСТ ОТ НАХОДИЩЕ „ЮРТ - ДЕРЕ”, ОБЛАСТ ХАСКОВО, СКЛЮЧЕН НА 23 ФЕВРУАРИ 2000 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛА¬ГОУСТРОЙСТВОТО, И „ВУЛКАН” АД - ДИМИТРОВГРАД.

Внася: министърът на енергетиката

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗ¬ЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ГОРНА КРЕМЕНА”, ОБЛАСТ ВРАЦА, И ЗА ОТ¬ПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДО-ПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР.

Внася: министърът на енергетиката

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗ¬ЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА  - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ВЪРБЕШНИЦА”, ОБЛАСТ ВРАЦА, И ЗА ОТПРА¬ВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-НЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР.

Внася: министърът на енергетиката

11. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИ¬РАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ¬КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИ¬НАНСИТЕ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на финансите

12. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАН¬СФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И КООРДИНАЦИЯТА НА УЧАС¬ТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Внася: заместник министър-председателят

            министърът на финансите

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ” ЕАД - СОФИЯ, ЗА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА.

Внася: министърът на здравеопазването

15. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД¬БАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.

Внася: министърът на финансите

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ.

Внася: министърът на финансите

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА.

Внася: министърът на културата

Сподели:
Бомба x
ВНИМАНИЕ: Денят е опасен и труден - забравете за секса, подстрижката и маникюра! Особено внимателни да бъдат шофьорите ВНИМАНИЕ: Денят е опасен и труден - забравете за секса, подстрижката и маникюра! Особено внимателни да бъдат шофьорите
ПИК TV x
ПЪРВО В ПИК TV: Депутатите порязаха ГЕРБ за комисията по подслушванията със СРС-та ПЪРВО В ПИК TV: Депутатите порязаха ГЕРБ за комисията по подслушванията със СРС-та
ново
Днес: 163
hot
най-четени новини в момента
Сега
-
четат ПИК
Сега
-
четат това