Вход
София
Времето в София 12 o C

Откриваме нов граничен пункт с Румъния

Откриваме нов граничен пункт с Румъния

на 27.09.2017
1808
0
Откриваме нов граничен пункт с Румъния
Автор: ПИК
27.09.2017
0
1808

Министерският съвет прие решение за откриване на граничен контролно-пропускателен пункт „Кайнарджа“. Откриването на пункта е в изпълнение на българо-румънско споразумение от 2012 г. Съгласно Регламент на Европейския парламент българските и румънските гранични полицейски органи следва да прилагат съвместен контрол на общите граници, при който преминаващите през сухопътните гранични пунктове лица и превозни средства следва да бъдат спирани само веднъж с цел извършване на проверки при влизане и излизане. От 2007 г. е в сила и междуправителствено споразумение на България и Румъния за съвместен контрол за преминаване на границата.

Ето какво ще гледа Министерски съвет в сряда

Ето какво ще гледа Министерски съвет в сряда

Правителството се събира за редовното си заседание утре....

на 15.08.2017

По силата на Споразумението и в съответствие с Кодекса на шенгенските граници, шосейният граничен преход е изграден на румънска територия, като са предвидени съоръжения за гранични проверки както на румънските, така и на българските гранични полицейски органи.

Ето и останалите решения на Министерски съвет от днес:

През миналата година са издадени 178 лицензи и удостоверения за регистрация за външнотърговска дейност с продукти, свързани с отбраната

Правителството одобри доклад на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките за 2016 г. През миналата година междуведомственият съвет към Министерския съвет е провел девет заседания, на които са издадени 178 лицензи и удостоверения за регистрация за външнотърговска дейност с продукти, свързани с отбраната, и 23 изменения към тях. Спряно е действието на един лиценз и две удостоверения за регистрация. Прекратено е действието на един лиценз и три удостоверения за регистрация.

Докладът е в изпълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба и ще бъде предоставен на Народното събрание.

Одобрени са промени в ПМС 17/2007

Правителството одобри промени в ПМС №17/2007 г., с което са определени условията и редът за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес. Промените се правят с цел синхронизиране на нормативната уредба и практика при социалното подпомагане, която е насочена към подобряване на системата за социална закрила на най-уязвимите групи.

Синхронизирането се извършва чрез унифициране на документа за заявяване на ползването на права и промяна на адреса на лицето, по който ще се реализира процедурата за автоматичното му идентифициране като бенефициент на социалното подпомагане.

В момента при отпускането на социални помощи се прилага заявление-декларация и всички необходими действия по отпускането на дадена помощ са свързани с настоящия адрес на правоимащия. Същевременно, при разходване на целевите средства за диагностика и лечение в болнични заведения на лицата без доходи и имущество, които в преобладаващия случай са контингент на дирекциите за социално подпомагане, се изисква попълване на молба-декларация, подавана до съответната дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес. С промените заявлението ще се подава по настоящ адрес . С поправките ще бъде подобрено качеството на предоставяните от Агенцията за социално подпомагане услуги и ще се оптимизира дейността й.

Община Бяла получава допълнителни офиси за административна дейност

Правителството предостави на община Бяла, област Русе, безвъзмездно правото на собственост върху имот за осъществяване на административната й дейност. Имотът се намира на ул. „Васил Левски“ №4 и представлява терен с площ 856 кв. м и построени върху него три сгради, както и трети етаж от сграда. Местната власт ще го използва за осигуряване на офиси за сформирани екипи за организация и управление на проекти по оперативни и други донорски програми със социална насоченост.

Кабинетът разреши учредяване на ограничено вещно право – право на прокарване, в полза на „Ентиз“ АД върху поземлен имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на Министерството на земеделието, храните и горите. Върху имота е изградено съоръжение, представляващо част от отводнителен канал.

В полза на община Чирпан ще бъде учредено право на сервитут върху част от имот – публична държавна собственост. Решението се налага поради необходимостта да бъде изграден довеждащ електропровод до пречиствателна станция за отпадъчни води.

За учредяването на ограничените вещни права дружеството и общината ще заплатят нормативно определените разходи.

В държавната администрация стартира стипендиантска програма

Правителството прие Списък на специалностите, за които в отделни администрации съществува недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии през 2018 г. С това стартира за първи път  стипендиантска програма, която е регламентирана в Закона за държавния служител.

Целта е да се привлекат бъдещи служители, които се обучават в специалности, необходими за администрацията, още преди да са завършили. Одобрените стипендианти ще имат наставник по време на провеждането на програмата и ще са задължени да работят в съответната структура минимум три години след завършване на висшето си образование.

Могат да кандидатстват студенти – български граждани, които са завършили трети курс по специалност, включена в списъка. Изборът се провежда от комисия в съответната администрация на три етапа – подбор по документи, писмен изпит и интервю. Размерът на месечната стипендия се определя в зависимост от бюджета на конкретната структура, като няма да надхвърля 330 лв.

Списъкът на специалности се актуализира ежегодно по предложение на администрациите, а за тази година са включени строително инженерство, геодезия, информационни системи и технологии, публична администрация, аграрни науки.

Правителството одобри отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2016 година

Правителството одобри годишния отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и доклада към него, и предлага на Народното събрание да го разгледа и приеме. На база на данните от годишните отчети за касово изпълнение на бюджета на първостепенните разпоредители, 2016 г. приключи с излишък по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа в размер на 1 468,1 млн. лева. Отнесен към БВП, излишъкът по КФП за 2016 г. представлява 1,6 на сто. За сравнение, в разчетите към Закона за държавния бюджет за 2016 г. (ЗДБРБ за 2016 г.) е заложен дефицит за годината в размер на 1 800 млн. лв., което означава, че спрямо заложеното в програмата за годината се отчита номинално подобрение на бюджетното салдо с 3,3 млрд. лева. Бюджетното салдо на сектор „Държавно управление” за 2016 г. по методологията на Европейската система от национални и регионални сметки (ESA 2010), съгласно априлските Нотификационни таблици за дефицита и дълга, е минимален излишък в размер на 0,03% от БВП, което съответства на разпоредбите на чл. 25, ал. 2 на Закона за публичните финанси. Следва да се отбележи, че 2016 г. е първата фискална година с бюджетен излишък по КФП и положително салдо на сектор „Държавно управление“ след 2008 година.

Фискалният резерв към 31.12.2016 г. е 12,9 млрд. лв., в т.ч. 11,1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,8 млрд. лв. вземания от 427 септември 2017 г. фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Фискалният резерв към края на годината е над определения в чл. 64 на ЗДБРБ за 2016 г. минимален размер от 4,5 млрд. лева. Приходите и помощите по консолидираната фискална програма за 2016 г. са в размер на 33 959,4 млн. лв., което представлява 102,9% спрямо годишните разчети, а представени като относителен дял в БВП – 36,7 на сто. Съпоставени с 2015 г., постъпленията по КФП бележат номинален ръст от 5,5% (1 759,9 млн. лева). Данъчните приходи за годината възлизат на 26 902,7 млн. лв., което представлява изпълнение от 103,5% на годишните разчети. Неданъчните приходи са в размер на 4 150,1 млн. лв., което представлява 92,6% изпълнение на годишните разчети, а приходите от помощи и даренията (основно средства от структурните и Кохезионния фондове, от ЕЗФРСР и ЕФР, от средства за директни плащания към земеделските производители и плащания по пазарни мерки и др.) за 2016 г. са в размер 2 906,6 млн. лв., което представлява 114,3% спрямо разчета за годината. Приходите в частта на преките данъци възлизат на 5 037,3 млн. лв., което представлява 107,5% спрямо годишния разчет. Съпоставени с 2015 г., преките данъци нарастват с 9,7% (445,7 млн. лв.). Приходите от косвени данъци са в размер на 13 561,7 млн. лв., което представлява 102,3% от годишния разчет. Съпоставени с 2015 г., косвените данъци бележат ръст от 8,9% (1 111,2 млн. лв.). Постъпленията от други данъци (включват други данъци по ЗКПО, имуществени данъци и др.) са в размер на 985,9 млн. лв., което представлява 108,2% спрямо годишния разчет и нарастват с 13,8% (119,5 млн. лв.) спрямо 2015 година. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски към 31.12.2016 г. са в размер на 7 317,8 млн. лв. или 102,6% спрямо планираните за годината, като спрямо 2015 г. нарастват с 370,7 млн. лв. (5,3%).

Разходите по КФП за 2016 г., включително вноската в бюджета на ЕС, представляват 35,1% от БВП, а общият им размер е 32 491,4 млн. лева. Съпоставено с разчетите към ЗДБРБ за 2016 г., разходите представляват 93,3 на сто от планираните за годината, а спрямо предходната 2015 г. година намаляват с 2 193,4 млн. лв. (6,3%). По-ниското усвояване на разходите през 2016 г. е свързано преди всичко със забавяне при капиталовите разходи. В структурно отношение по-ниско усвояване на планираните разходи се отчита по сметките за средства от ЕС, което е свързано основно със стартирането на процедурите за кандидатстване и изпълнение на проектите по новия програмен период 2014-2020 г., административни трудности и други.

Лихвените плащания възлизат на 734,3 млн. лв. (91,5% от планираните за 2016 г.), текущите нелихвени разходи – на 27 026,0 млн. лв. (100,6% спрямо разчета за годината) и капиталови разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) – 3 871,5 млн. лв. (63% от разчетите към ЗДБРБ за 2016 г.).

Вноската на България в общия бюджет на ЕС, изплатена за 2016 г. от централния бюджет, възлиза на 859,5 млн. лв. (0,9% от БВП), което е в съответствие с действащото през годината законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС. Със същото решение правителството одобри Годишен доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2016 г. и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2016 г., които предстои да бъдат внесени в Народното събрание. Общият паричен ресурс към 31.12.2016 г. по сметка на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система в Българска народна банка е в размер на 2 658,1 млн. лв., от който 2 657,0 млн. лв. са оформени в годишни депозити с решения на управителния съвет на Фонда.

По отношение на държавния дълг предвидените законови ограничители са спазени, като размерът му към 31.12.2016 г. е 25,8 млрд. лв., което представлява 96,8% от заложения лимит за максималния размер на държавния дълг към края на 2016 г. в ЗДБРБ за 2016 г. в размер на 26,6 млрд. лева.

Правителството одобри проект на промени в Закона за публичните финанси

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси (ЗИД на ЗПФ). С предложените в законопроекта промени се прецизира и доразвива уредбата в няколко направления, сред които са фискалните правила и бюджетната процедура, взаимоотношения на държавния бюджет с бюджетите на общините и изпълнението на общинските бюджети. Предлага се и трайна уредба на отношения, свързани с банковото обслужване и системата на единната сметка.

В ЗИД на ЗПФ са разписани промени за постигане на пълно съответствие с изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки във връзка с диалога с ЕК в рамките прегледа по транспониране на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. в националните законодателства. С цел подобряване на процеса на бюджетното планиране се залага изискване в средносрочната бюджетна прогноза да бъде включена информация за основни показатели на сектор „Държавно управление”, в т. ч. при непроменени политики и с отразено финансово въздействие на предвижданите политики върху сектор „Държавно управление”. С тази информация следва да се осигури предвидимост при определяне на стъпките за постигане на средносрочната бюджетна цел. В тази връзка е включено и изискването в прогнозата да бъде представена информация за влиянието от дейността на предприятията, попадащи в обхвата на сектор „Държавно управление” върху салдото и консолидирания дълг на сектора. Предвижда се също в прогнозата да се съдържа информация за условните задължения поради това, че те представляват риск за стабилността на публичните финанси. Въвежда се и изискване за изготвяне на анализ на чувствителността на прогнозите спрямо потенциални рискови сценарии.

Новост е и изискването Министерството на финансите да прави съпостaвка освен на актуалната си макроикономическа прогноза, така и на прогнозата си за основни бюджетни показатели, с тези на Европейската комисия, както и да се аргументира при наличие на съществени разлики. В допълнение, заложена е възможност прогнозите за основни бюджетни показатели да могат да се сравняват и с тези на други независими организации.

По отношение на общините със законопроекта се засилва финансовата дисциплина при изпълнението на общинските бюджети. Определят се изчерпателно условията, при които може да се извършват промени в бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет, като се посочва редът, по който се правят промените, както и компетентните да ги извършат органи.

Доразвива се и се прецизира уредбата относно общините с финансови затруднения с цел ограничаване на негативните ефекти върху бюджетната позиция и върху местната общност. Друга част от предлаганите промени е свързана с процедури, прилагани при банковото обслужване и системата на единната сметка и във връзка със съгласуване на разпоредби на свързано законодателство със Закона за публичните финанси.

Създава се и трайна уредба на специфичните отношения, свързани с обезпечаване, реализация на обезпеченията и възстановяването на средствата по сметки на бюджетните организации, с оглед постигане на правна сигурност и предвидимост в публичния сектор при прилагането на Закона за банковата несъстоятелност и Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Таксиметровите водачи няма да полагат изпит при удължаване срока на валидност на удостоверенията им

Правителството прие промени в Закона за автомобилните превози, с които се облекчават условията и реда за продължаване валидността на удостоверенията на таксиметровите водачи. Предвижда се удължаването на срока на валидност да се извършва без полагане на изпит, при условие, че заявлението за преиздаване е подадено в 14-дневен срок преди изтичане на валидността на удостоверението. Тези промени ще улеснят над 70 000 водачи на таксиметрови автомобили и ще облекчат условията за извършване на таксиметрови превози.

Промени в Закона за електроните съобщения предвиждат санкции при нарушаване на регламента за роуминг

Министерският съвет одобри промени в Закона за електронните съобщения, които въвеждат санкции за мобилните оператори при нарушаване на Регламента за роуминга. Допълнителните такси за роуминг отпаднаха на 15 юни 2017 г. Доставчиците на роуминг имат възможност да прилагат „политика за справедливо ползване“, която позволява на клиентите да потребяват услуги в чужбина на национални цени на дребно – „роуминг както у дома“.

С приемането на проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения ще се въведат санкции при нарушение на разпоредбите от Регламента за роуминга, свързани с предоставяне на невярна информация, премахване надценките на дребно за роуминг и прилагане на политиката за справедливо ползване. Така ще се гарантира балансирана политика по отношение на защита на правата на потребителите на роуминг услуги и на интересите на доставчиците на тези услуги в рамките на ЕС.

С по-малко документи ще се кандидатства за семейни помощи за деца и за помощи по Закона за закрила на детето С промени в нормативни актове правителството облекчи процедурите за кандидатстване за семейни помощи за деца и за помощи по Закона за закрила на детето. Целта е да се намали административната тежест за гражданите и да се подобри качеството на предоставяните административни услуги.

Удостоверението за раждане на детето няма да се изисква при кандидатстване за всички видове семейни помощи, съобразно приетите изменения в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца. Премахва се и изискването за представяне на удостоверение за семейно положение. Дирекциите „Социално подпомагане“ ще получават необходимата информация за отпускане на помощите по служебен път. Отпада също необходимостта за представяне на копие от влязло в сила съдебно решение за развод. Документът ще се изисква само в случаите, в които дирекции „Социално подпомагане“ не могат по служебен път да получат тази информация. Кандидатстването за помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето също се облекчава и вече и ще става с по-малко документи. Отпада изискването да се представя копие от акта за раждане на детето. Няма да се изисква и заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или решение на съда за настаняване на детето извън семейството. И в тези случаи необходимата информация ще се осигурява от дирекциите „Социално подпомагане” по служебен път чрез справка в националната база данни „Население”. Служебно ще се проверяват и актовете, с които е предприета мярка за закрила. За кандидатите за приемни родители се премахва изискването да представят документ, удостоверяващ, че не получават месечни социални помощи по реда на Закона за социално подпомагане.

Предлагат се промени в данъчното законодателство за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД на ДОПК) и предлага на Народното събрание да го приеме. Проектът е изготвен в изпълнение на решение на правителството за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. С предложените промени се цели да бъде намален броят на изискваните документи, да се опрости процедурата по предоставяне на услуги за гражданите и бизнеса, както и да се намали финансовата тежест за лицата чрез отпадане на необходимостта от предоставяне на различни документи. С предложения ЗИД на ДОПК се правят промени и в Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за местните данъци и такси, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за счетоводството, Валутния закон и др. С предложените в законопроекта промени на различни разпоредби се предвижда да се събира по служебен ред следната информация:

• Информация за наличие или липса на задължения по чл. 87 от ДОПК, като същата да се предоставя по служебен ред от Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“ и съответната община към компетентните органи, изискващи информацията;

• Справка от Търговския регистър, че лицата не са в производство по несъстоятелност или ликвидация, когато подават искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад, за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител или друг регистрационен режим по Закона за акцизите и данъчните складове;

• Информация, че лицата не са извършили тежко или повторно нарушение по Закона за акцизите и данъчните складове, когато подават искане за издаване на лиценз, регистрация или удостоверение за извършване на дейности с акцизни стоки. В проекта на ЗИД на ДОПК се предвижда юридическите лица, които не са осъществявали дейност през данъчната година и които са освободени от подаване на годишен отчет за дейността, да бъдат освободени от задължението за подаване на годишна данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане и за обявяване на годишните финансови отчети в търговския регистър. Проектът предвижда при първоначално заявяване за вписване пред Агенцията по вписванията лицата да могат едновременно с това да упражнят и правото си за доброволна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност. Регистрацията по ЗДДС в този случай ще се извършва по облекчена административна процедура. По този начин ще се избегне необходимостта лицата да посещават и двете администрации. Също така се предлага да отпадне и задължението за данъчно задължените лица за съставяне на опис за наличните активи при регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.

С предложения ЗИД на ДОПК се въвеждат и правилата на Директива на ЕС по отношение на достъпа на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари. Срокът за транспониране на Директивата е 31 декември 2017 година. Правителството намалява административната тежест и при издаването на лицензи по Закона за хазарта, като предлага на Народното събрание да приеме по служебен път да се събират следните документи: информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК; справка за актуална търговска регистрация и актуален учредителен акт, съответно устав на искателя; одитиран годишен финансов отчет за предходната година на искателя; справка за документите за собственост и за ползване на сградите и помещенията, в които се намира обектът за организиране на хазартни игри и справка за валидност на лиценза за извършване на частна охранителна дейност.

С приемането на предлаганите промени ще се намали броят на изискваните документи, ще се опрости процедурата по предоставяне на услугата, както и ще се намали финансовата тежест за лицата чрез отпадане на необходимостта от предоставяне на посочените документи.

Законодателни промени подобряват регулацията на изискванията за социална интеграция на хората с увреждания

Правителството предлага промени в Закона за интеграция на хората с увреждания и одобри промени в правилника за неговото прилагане. Целта е да бъде намален броят на изискваните от гражданите документи и да се осигури по-добро регулиране на изискванията за социална интеграция на хората с увреждания и упражняване на техните права.

Промените в закона обединяват в една три от декларациите за издаване на удостоверения за регистрация на лицата, осъществяващи дейност по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от ЗИХУ. Необходимата информация от Национална база данни „Население“, Търговския регистър и Националната агенция по приходите ще бъде събирана служебно, като в резултат намаляват и изискуемите към момента документи от заявителите.

Промените в правилника за прилагане на ЗИХУ дават възможност да се обединят административни услуги, а именно отпускането на допълнителната парична помощ за пътни разходи в страната за изработване, покупка или ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения  и/или медицински изделия с отпускането на целеви помощи за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и/или медицински изделия.

Изменя се също заявление-декларацията, която обединява искането за извършване на социална оценка и отпускане на месечна добавка за социална интеграция. Срокът за изготвяне на социален доклад се намалява от 30 на 20 дни. Намалява се административната тежест за работодателите при наемане на работници от държави извън ЕС

Процедурата за достъп до пазара на труда на работници от държави извън ЕС ще се облекчи за работодателите, без да се засягат правата на българските работници. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, които бяха приети от правителството.

Според новите разпоредби от работодателите ще се изискват по-малко документи, когато искат разрешение да наемат чужденци. За тях отпада задължението да представят в Агенцията по заетостта документи за регистрация на фирмата, единен идентификационен код и удостоверение за актуално състояние. Необходимата информация ще се набавя по служебен път. Промените ще намалят административната тежест за работодателите при наемането на работници от трети държави.

България и Румъния ще проучват възможността за изграждане на нов мост над р. Дунав при Русе-Гюргево

Министерският съвет одобри като основа за водене на преговори меморандум между правителствата на България и Румъния за извършване на задълбочени проучвания за изграждане на нов мост на р. Дунав при Русе- Гюргево. Анализът показва многократно нарастване през последните години на автомобилния трафик през Дунав мост 1, както и на търговския обмен по Рейнско-Дунавския коридор (коридор 7). Съществуващото съоръжение е открито за експлоатация преди повече от 60 години и техническите му възможности не позволяват облекчаване на трафика. Поради дългата му експлоатация се налага рехабилитация на конструкцията и спирания на движението. Това води до значителни задръствания, натоварване на инфраструктурата и други затруднения. Изграждането на ново съоръжение при Русе-Гюргево ще облекчи значително съществуващия трафик, ще намали негативното въздействие върху околната среда и ще има цялостен положителен икономически ефект за двете страни.

С подписването на Меморандум между правителствата на България и Румъния за проучвания за изграждане на нов мост на р. Дунав при Русе- Гюргево двете страни ще поставят основа за подобряване на транспортната си свързаност и повишаване на икономическата активност в региона. Подкрепа за изграждането на ново съоръжение на р. Дунав при Русе- Гюргево е изразена и от местните и регионални власти на двете страни. Одобрен беше и проект на споразумение между Изпълнителна агенция „Морска администрация” и Румънската морска администрация за предоставяне на достъп на кораби, нуждаещи се от помощ, до места за убежища.

С подписването му ще се изпълнят изискванията на Директива 2002/59/ЕО за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация. Споразумението определя процедурите за сътрудничество с румънската страна за съставянето на план за приемането на кораби в пристанищата в Черноморския регион и обезпечаването на тяхната безопасност. Регламентират се принципите на двустранното сътрудничество, както и вземането на решения при предоставяне на място за убежище на кораб с оглед избягване на ненужен риск за корабоплаването и околната среда. Ще се подобри обмяната на информация за улеснение на координацията между компетентните органи в двете държави за навременна намеса, оказване на помощ и предоставяне на места за убежища.

Обезпечено е компютърното и комуникационно оборудване на постоянната ни делегация към НАТО

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи в размер до 149 хил. лв. и поемането на нов ангажимент за разход до 1,5 млн. лева. Средствата са за обезпечаване с компютърна и комуникационна техника и обзавеждане на Постоянната делегация на България към НАТО в новата Главна квартира на Алианса в Брюксел.

Изграждането на нова Главна квартира на НАТО в Брюксел е ангажимент, поет от всички съюзници. С цел създаване на необходимите условия за работа на Постоянната ни делегация към Алианса, гарантиране на непрекъснатост на работния процес и пълноценно извършване на дейността й в новата Главна квартира е необходимо осигуряване на компютърно и комуникационно оборудване и напълно изградени мрежи за обработка и обмен на информация.

Правителството отпуска допълнително 8 млн. лв. за укрепване на свлачища на територията на област Бургас

С прието от правителството постановление се осигуряват допълнителни средства от централния бюджет в размер на 8 млн. лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Със средствата ще се финансира укрепването на свлачища в бургаския квартал Сарафово и на северния бряг на гр. Царево.

Двата обекта са с голямо обществено значение за развитието на регионите, в които попадат. Изпълнението им е наложително за опазване на живота и здравето на хората и за предотвратяване развитието на проявени неблагоприятни геодинамични процеси.

Реализирането на обектите ще допринесе за постигане на целите на Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г. С изграждането на укрепителните, брегоукрепителни и отводнителни съоръжения ще се предотврати развитието на свлачищните процеси по крайбрежни участъци с обща дължина около 2 км, ще се укрепи брегът на Черно море в района на кв. Сарафово и на гр. Царево и така ще се предотврати намаляването на територия на България вследствие на абразионни процеси.

Сподели:
Напиши коментар »
(0)
Вашето мнение
Код за сигурност:
Последни новини
Най-важното
Най-четени
Най-коментирани
На кого симпатизирате в очертаващата се война между Бойко Борисов и Румен Радев?
архив

Срещат се двама директори за обмяна на опит. Единият е на българското предприятие „Електрон” г-н Петров, а другият – на японското предприятие „Електрон” – г-н Тагава. След уводната част г-н Петров задава въпрос на японския си колега:
– Господин Тагава, колко души работят във вашето предприятие?
– Осем. А във вашето, Петров?
– В нашето – девет.
Цяла нощ Петров не може да мигне: „Що го излъгах япончето, като нямам никаква полза от това. Трябваше да му кажа, че осемстотин души сме само администрацията”.
Но не спи и японецът, а си мисли: „Какво ли работи този деветият българин в тяхното предприятие?”.

няма нови новини
Днес: 48
hot
най-четени новини в момента
сега
1538
четат ПИК
сега
четат тази новина
x
САМО В ПИК TV! "Мис Силикон" Анна-Мария Чернева проговори за отношенията си с бохема Христо Сираков: Много го обичам, но...
x
Есенна депресия? Ето как да я преборите
x