Вход
София
Времето в София 9 o C

Сензационно разследване на ПИК! Истината за кредитите на КТБ към свързани с Цветан Василев дружества! Лъсва таен пъзел за близо 1 млрд. лева!

Сензационно разследване на ПИК! Истината за кредитите на КТБ към свързани с Цветан Василев дружества!
Лъсва таен пъзел за близо 1 млрд. лева!

на 20.06.2014
25026
68
Сензационно разследване на ПИК! Истината за кредитите на КТБ към свързани с Цветан Василев дружества! 
Лъсва таен пъзел за близо 1 млрд. лева!

Повечето фактически свързани с Цветан Василев търговски дружества са регистрирани на едни и същи адреси, имат само управител, без други служители и без да извършват каквато и да било друга търговска дейност, като за сметка на това получават десетки милиони без проблем от КТБ под формата на кредити, установи разследване на Агенция ПИК.

Дружествата, като по команда, са спрели да представят в търговския регистър годишни финансови отчети още от 2011 г., а някои от тях от 2010 г., поради което и информацията, с която обществеността разполага е на база 2011 г.

По тази причина само можем да предполагаме кредитната експозиция на свързаните с Василев дружества към настоящия момент.

Кредитната експозиция на доказано свързаните с Василев дружества надхвърля 1 200 000 000 лева, което съпоставено на собствения капитал на КТБ към онзи момент, надхвърля 10 пъти ограничението по Закона за кредитните институции за кредитиране на свързани лица.

Проучването на ПИК извади на показ голяма част от свързаните дружества. И тук изниква въпросът - как тези дружества са били кредитирани, обслужват ли се кредитите и ако не - защо?

Ако кредитите са несъбираеми, защо не са провизирани от страна на банката?

Все въпроси, на които от КТБ предпочитат да не дават отговор!

Ето и дружествата, за които има данни, че са свързани с Цветан Василев:

"Дивал 59" ЕООД - дружеството е регистрирано на адрес: София, ул. "Дебър" 17 (използван адрес от свързаните с Василев дружества). Дружеството има задължения към финансови институции (вероятно КТБ) според последния финансов отчет за 2011 г. в размер на 40 млн. лева, като експозицията е нарастнала спрямо 2010 г., когато е била 28.4 млн.лева.

Дружеството има реализирани през 2011 г. едва 66 000 лева приходи от търговска дейност (продажби). При това положение по какъв начин "Дивал 59" ООД обслужва кредитните си задължения така и не става ясно.

Отделно дружеството е предоставило заеми на трети лица в размер на 12 млн. лева, т.е. извършва съществена кредитна дейност (и то с привлечени средства) без да има разрешение за това.

"Юлита 2002" АД - дружеството е регистрирано на адрес ул. "Дамян Груев" 46 (също адрес, на който са регистрирани част от свързаните с Василев дружества).

Според счетоводния отчет и баланс за 2011 г. дружеството има задължения по банкови кредити (основно КТБ) в размер на 54 млн. лева (като експозицията се е увеличила съществено спрямо 2010 г., когато е била в размер на 13 млн. лева), както и задължения по получени заеми на трети лица в размер на 43 млн. лева (като предоставените заеми са нарастнали съществено спрямо 2010 г., когато са били в размер на 3 293 хил. лева).

Дружеството осъществява дейност като "кредитна институция" (и то с привлечени средства), без да има издаден лиценз за това - доказателство в тази насока са и реализираните преходи от лихви в размер на 2 224 хил. лв. и приходи от операции с инвестиции 0 1 254 хил. лв

Защо "Юлита 2002" АД получава кредити от КТБ, на кого предоставя заемите (със средства от кредитите) и за какво - все още няма отговор.

 

"Рубин Индъстри" ООД - дружеството е регистрирано през 2008 г. с управител Златка Качин и едноличен собственик Стиляна Белова - Цветанова, а от 2012 г. със съдружници - свързаните с Цветан Василев лица "Вивес" АД и "Рема Трейд" ЕООД. Последния счетоводен отчет на дружеството е от 2011 г., като съгласно отчета то няма никаква търговска дейност, а задълженията му са в размер на 73 млн. лева - не е ясен произхода на тези задължения (вероятно са банкови кредити или заеми от трети лица).

Дружеството е акционер в капитала на "Рубин" АД, което е в несъстоятелност.

 

"Булит 2007" ЕООД - дружеството е с управител и едноличен собственик на капитала Димитър Атанасов Свещаров. Според последния финансов отчет на дружеството за 2011 г. то има задължения към финансови институции (КТБ) в размер на 46 млн. лева и е предоставило заеми към трети лица в размер на 33 млн. лева, като дружеството не реализира приходи от търговска дейност за същия период.

 

"Евробилд Проект" ЕООД - дружеството е с управител Юлия Илиева и едноличен собственик - "Юлинор" ЕООД (също свързано с Василев дружество) и капитал от 11.8 млн. лева, като дружеството е основен кредитор на "Рубин" АД в несъстоятелност, с общ размер на приетите от синдика вземания в размер на 96 млн. лева.

Вземанията са придобити от "Уникредит Булбанк" и КТБ, като дружеството е публикувало последен счетоводен отчет за 2011 г., от който е видно, че почти не развива търговска дейност (продажби за 923 000 лева), но има цели 86 млн. лева задължения - не е посочено от какъв източник (банкови кредити или заеми от трети лица) и вземания от трети лица (по предоставени заеми) - 38 млн. лева, съответно приходи от лихви 3 147 хил. лева (тоест дружеството осъществява "кредитна дейност" без да притежава съответната лицензия).

Дружеството притежава 99.99% от капитала на "Интегрирани пътни системи" АД (свързано с Василев дружество). Възниква въпроса - как дружеството е в състояние да осигури финансов ресурс от 96 млн. лева, за да придобие горепосочените вземания.

Вероятната цел да се използва "Евробилд Проект" ЕООД е дружеството да придобие вземанията на КТБ към "Рубин" АД, т.е. да се преструкторира (и намали) кредитната експозиция на "Рубин" АД (което е в несъстоятелност) към банката.

 

"Юлинор" ЕООД - дружеството е регистрирано на адрес - София, "Красно село", бл. 199 (също често използван адрес от свързаните дружества), с едноличен собственик - Юлия Илиева.

Дружеството е публикувало последният си отчет през 2011 г., съгласно който няма търговска дейност, но има задължения в размер на 12.5 млн. лева и вземания за 5.4 млн. лева.

"Юлинор" ЕООД е едноличен собственик на "Евробилд Проект" ЕООД.

 

"КИК Дизайн" ООД - дружествот е регистрирано на адрес София, ул. "Ами Буе" 8 (също използван адрес от част от свързаните с Василев дружества), а в последствие е преместено на бул. "Цар Борис ІІІ" 159 (където се намира основната бизнес сграда на Цветан Василев) с управител Пламен Кисьов.

Според отчета за 2012 г. дружеството има получени заеми от финансови предприятия (КТБ) за над 30 млн. лева и задължения към други лица за 20 млн. лева.

Същевременно вземанията от други лица по заеми са за 53 млн. лева.

"Синектик" ЕООД - дружеството е дъщерно (100%) на "Евробилд Проект" ЕООД (предишни еднолични собственици - "Хедж Инвестмънт България" до 2011 г.), и "Бромак" ЕООД (до 2012 г.) с управител Виктория Иванова.

Според последния финансов отчет на дружеството за 2011 г. то няма приходи от търговска дейност, но има взимания от трети лица (заеми) в размер на 79.7 млн. лева, задължения към финансови институции (КТБ) - 12 млн. лева, както и задължения към трети лица - 64 млн. лева.

Дружеството е посредник в паричния поток, като получава кредити от КТБ (или заеми от свързани лица) и същевременно предоставя заеми на свързани лица.

"Ем Стейт" ЕООД - дружеството е регистрирано на адрес София, район "Красно село", улица "Ивайло" 25 (за електронна поща в Търговския регистър е посочена пощата на "fina - s.com"), с управител и едноличен собственик Мария Илиева.

Според последния финансов отчет на дружеството за 2011 г. то няма приходи от търговска дейност и няма дълготрайни активи, като задълженията му към финансови институции (КТБ) са в размер на 24.7 млн. лева, а вземанията му от трети лица по предоставени заеми - 15.3 млн. лева, с приходи от лихви в общ размер на 2 146 хил. лева.

Дружеството получава кредити от КТБ и предоставя заеми на свързани лица.

"Ем Стейт" ЕООД е бил акционер в капила на "Русе Индъстри" АД, което от своя страна е било акционер в "Корабостроителница Русе" АД (която е публично свързана с Цветан Василев).

"Шип Инвест" АД - дружеството е регистрирано в София, район "Красно село", ул. "Дебър" 17, с акционери "Афлик България" ЕАД и "Вивес" АД (до 2011 с едноличен собственик "Афик България" ЕАД) и изпълнителен директор Пепа Илиева (предишен директор - Никола Киров, който е и изпълнителен директор на "Афлик България" ЕАД, който е свързано с Цветан Василев лице).

Дружеството е публикувало последен счетоводен отчет за 2011 г., според който има задължения към финансови институции (КТБ) в размер на 48.8 млн. лева и задължения към други лица (по заеми) в размер на 20.5 млн. лева, като основен актив на дружеството е участието с 75% от акциите в капитала на "Корабостроителница Русе" АД.

"Вивес" АД - дружеството е регистрирано в София, "Люлин" І, бл. 16 и е с изпълнителен директор Венета Николова (до 2011 г. същото лице е и едноличен собственик на дружеството).

Според последния счетоводен отчет за 2011 г. дружеството няма търговска дейност, но има задължения в размер на 63.8 млн. лева към трети лица, както и вземания в размер на 39.5 млн. лева, както и приходи от лихви в размер на 3 007 хил. лева.

Дружеството не е придобило материални или нематериални активи, което поставя въпроса - какъв е произхода и от кого са предоставените заеми на дружеството (вероятно част от тях са от КТБ под формата на банкови кредити) и за какво са били използвани същите.

Дружеството е (или е било към м.април 2012 г.) акционер в КТБ с участие в размер на 1.97%, както и акционер с 50% от капитала в "Шип Инвест" АД - съответно непряко и в "Корабостроителница Русе" АД.

"Технологичен център - Институт по микроелектроника" (ТЦ ИМЕ) АД - дружеството е регистрирано в София, ул. "Хубча" 8 (сега с адрес булевард "Цар Борис ІІІ" 159), с вписан капитал в размер на 132.5 млн. лева, и с изпълнителен директор Теодора Танева (близка до Цветан Василев).

В счетоводния отчет на дружеството за 2012 г. е посочено, че има активи (земи, машини и съоръжения) на обща стойност 36.6 млн. лева, има търговски вземания (включително от заеми и други) от трети лица в размер на над 429 млн. лева, като дължи по получени търговски заеми и други задължения общо 322 млн. лева (от които получените заеми и банкови кредити са в размер на 157 млн. лева, за сравнение с 2010 г . - 84 млн. лева).

Видими са огромните размери на заеми от/към вероятно "свързани" лица (включително кредити от КТБ).

"Инвестмънт Проджектс" АД - дружеството е регистрирано на адрес София, ул. "Ами Буе" 8, с изпълнителен директор Георги Георгиев.

От единствения му счетоводен отчет за 2011 г., е видно, че то няма никаква търговска дейност, че е получило 29.3 млн. лева кредити от финансови институции (КТБ) и е предоставило заеми към трети лица в размер на 27.8 млн. лева, т.е. е налице дружество, което се използва като посредник за получаване на кредити от КТБ и предоставяне на заеми на трети свързани лица.

"Рема Трейд" ЕООД - дружеството е регистрирано в София, ул. "Хубча" 8 (използван от свързаните с Василев дружества), с управител Васил Дойчев.

Според последния му финансов отчет за 2011 г., дружеството има финансови задължения (вероятно от КТБ или от свързани с КТБ дружества) за 38 млн. лева, раздало е заеми и има вземания от трети лица за над 15 млн. лева.

Същевременно приходите и разходите му са приоритетно от лихви по получените и предоставени заеми.

Дружеството няма приходи извън финансовата си дейност (която се извършва вероятно без лиценз).

Като рекапитулация, фирмата реализира отрицателен собствен капитал.

Дружеството има дялово участие в "ТЦ ИМЕ Вест" АД, "Телпром" ООД, "Принт Инвест 1" ЕООД, "Агро - Ж. А." ООД, "Критие" ООД, "Телиш" АД и други свързани с Василев.

"Кен Трейд" ЕАД - дружеството е регистрирано в София, ул. "Дебър" 17. (използван адрес и от други свързани дружества), с едноличен собственик на капитала чуждестранното лице "Трелекс Инвестмънс", Кипър.

Изпълнителен директор на дружеството е Людмила Петрова.

Последният публикуван отчет на дружеството е от 2010 г. и показва, че то има акции и дялове в свързани лица за над 63 млн. лева по балансова стойност, както и предоставени дългосрочни заеми и други вземания за над 14 млн. лева.

Приходите от продажби са незначителни, но приходите от участия в дъщерни дружества са за над 59 млн. лева.

Краткосрочните задължения на дружеството са за 17 млн. лева, като то има дялово участие в "Хидроенергийни Проекти" ООД.

"Хидроенергийни проекти" ЕООД - дружуството е едноличен собственик на капитала на "Кен Трейд" ЕАД. От подледно публикувания му отчет за 2011 г. е видно, че дружеството има заеми от банки (КТБ), в размер на 44 млн. лева и е раздало заеми за 8.5 млн. лева, както и има вземания от други лица за над 34 млн. лева.

Същевременно въпросното дружество няма абсолютно никаква дейност (никакви приходи от продажба), нито каквито и да било активи. Управител на дружеството е Бойко Таков.

"Корект Фарм" ЕООД - дружеството е регистрирано в София, район "Красно село", улица "Хубча" 8. с управител и едноличен собственик на капитала Костадин Каракостов.

Според последния публикуван отчет на дружеството за 2011 г., то почти няма приходи от търговска дейност (456 хил. лева от продажба на услуги), но има задължения към финансови институции (КТБ) в размер на 23 млн. лева, като е предоставило 8.6 млн. лева под формата на заеми към трети лица. Понастоящем дружеството притежава 18% от капитала на "Петрол" АД.

"Афлик България" ЕАД - дружеството е регистрирано в София на улица "Дебър" 17 и е с изпълнителен директор Николай Киров.

От последно публикувания му отчет за 2010 г. е видно, че то има инвестиции за 37 млн. лева, взимания в размер на 23 млн. лева и задължения в размер на 48 млн. лева.

"Алфа Кепитъл" АД - дружеството е регистрирано през 2013 г., без дейност и без публикувани до момента финансови отчети, като същото дружество придоби през 2013 г. 47% от акциите на "Петрол" АД срещу повече от 100 млн. лева, като впоследствие "Алфа Кепитъл" АД прехвърли на "Корект Фарм" ЕООД 18% от същите акции.

Посредством сложната плетеница от свързани юридически лица, които теглят кредити и предоставят едно на друго заеми за периода до 2011 г. се предполага, че от КТБ са източени кредити за над 1 млрд. лева.

Каква е съдбата на тези пари - вероятно взети от вложителите на банката, никой не може да даде отговор към настоящия момент. И това е само част от пъзела, изграден около КТБ.

 

Сподели:
Напиши коментар »
(68)
1
ПРИ ПРОЕКТА НА САРАИТЕ - "БАРЕКОВ-К.УРВО" , ПАРИТЕ СА .. ДАРЕНИЕ ! НИЩО ОБЩО С ДС и ДПС, А ?? ;)) А ??
2
помолиха ви да не шумите докато хората си свършат работата, на дявола ли служите или на прасето Пеевски?!
3
Сега Капутската партия кой, кой ще я финансира. Капута как ще плаща на сачмата Калина Крумова и Ачо ЧЕто от джоба ли си, защото ще избягат както избягаха от Момата и Сачмата след като им спряха парите от февруарските протести...
4
Пак ще се разплача."
5
Дежурната гербера-стка Маст-ия пак първа на ЛИНИЯ....... ЩО НЕ СЕ СКРИЙШ БЕ, ПРОСТАКО !
6
Истината е, че ПИК участва в организираната безпрецедентна атака на тази банкова институция, без да се притеснява ни най-малко, че по закон няма право да прави такива публични разкрития за която и да е банка. Ама да смятаме, че КФН ще наложи глоба от 100 лева, примерно, на ПИК, а банката е фалирала е смешно, нали? Или цацаратурата ще повдигне обвинение за ... Може, ама друг път. В нормалните сайтове, като Инвестор, например, в съответствие с изискванията на закона, под такива теми за банки няма коментари. Но ПИК упорито продължава да налива бензин в огъня снови и нови "разкрития". С коментари отдолу, разбира се. Въпросът е КОЙ плаща бензина и за чия сметка ще е пожара.
7
ПРИ ПРОЕКТА НА САРАИТЕ - "БОРИСОВ - МУТ-РО" , ПАРИТЕ СА .. ДАРЕНИЕ ! НИЩО ОБЩО С ДС и ДПС, А ?? ;)) А ??...................КАЖИ СИ БЕ, МУТ-РООО... ЗА ОБЩИТЕ ФИРМИ С ДЕБЕЛЯНЧО ПО ПРОЕКТА ЮЖЕН ПОТОК..............КАК ГИ ФИНАНСИРАХТЕ.............??? АААА ЗАЩО МЪЛЧИШ, БЕ КАТО БИТ ЗАД-НИК?!.....................МУТ-РО НАГЛАААА...........!!!
8
ЧЕ С ТЕЯ ПАРИЦИ СА КУПУВАНИ ФИРМИ И БИЗНЕСИ КОИТО СЕГА СА В РЪЦЕТЕ НА ПЕЕВСКИ А ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ИЗГЪРМЯ КАТО НЕПОТРЕБЕН БУШОН
9
бареков може да е всякакъв но точно от неговото движение ги хвана страх ,Доган и компания сътворяват глупост след глупост... докога ще ги оставят да правят каквото си искат ,за наша сметка
10
"По тази причина само можем да предполагаме кредитната експозиция на свързаните с Василев дружества към настоящия момент." Предполагайте си така си пишете и новините и продължавайте с масовата психоза. А знаете ли, че нямате право да изнасяте публично каквато и да е информация, когато се прави разследване, вие какво правите в момента?
11
Сега Свинската партия кой, кой я финансира. Мут-рата как ще плаща на малоумни протестъри и ранобУдни малоумници, щото ОРЕШАКА НЯМА ДА СИ ХОДИ СКОРО......... от джоба ЛИ ТИ, защото ще ОСТАНЕШ без КОКАЛ.....след КАТО ТИ НАБИХА КАНЧЕТО ПРЕЗ ФЕВРУАРСКИТЕ ПРОТЕСТИ.......... ИСТИНСКИТЕ......... АЙДЕ, МУТ-РОО... БЕГАЙ, В КАУША!
12
човека взе парите каза чакай малко ,хвана самолета чакай да се върне
13
Браво на ПИК
14
Сега да видим кои от тези фирми ще се окажат по някакъв начин спонсори на ББЦ? :) Интересно ми е сега ония "баровец" Бареков какво ще говори и как ще си потъне завинаги от политиката. Смешник!
15
Примерно КИК Дизайн е строителна фирма и е нормално да има кредити за 50 млн. и да има да си събира към 53 млн.(от куповачите на апартаменти). Работил съм с тях и са изключително коректни. Изплатих жилище през 2011, на няколко вноски, без да ми слагат лихви.. Така че разследването ви може и леко да куца :) !
16
чрез кои от тези дружества Бебчо и таттко му Борисов точат Булгар-табак?! Или пък участват в сделките за Южен поток - твърде интересно ще да е!!!
17
'e МЪЛЧАНИЕТО НА ТИКВАТА e ТВЪРДЕ СТРАННО И ЗАГАДЪЧНО... ТОЙ В ТАКИВА СЛУЧАИ СЕ ВЪЗПОЛЗВА ЕЖЕМИНУТНО ДА РЪСИ ПРОСТАШКИ ЛАКЪРДИИ... АМА СЕГА НЕЩО НИКАКЪВ ГО НЕМА... СЕЛЯКА - ПАРТИЯ..
18
Най-важното не сте установили. Какво е заложено срещу тези получени суми и то на каква стойност е спрямо отпуснатите главници?
19
ПИК Е НА ПЕЕВСКИ!!!
20
СЕГА ЩЕ ЧАКАМЕ ДА ВИДИМ ОТГОВОРА НА ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ - МОЖЕ БИ ЩЕ РАЗБЕРЕМ ЧРЕЗ КОИ ОТ ТЕЗИ ДРУЖЕСТВА ДЕЛЯНКАТА Е ВЗЕЛ КРЕДИТИ И СЕГА НЕ ИСКА ДА ГИ ВРЪЩА КАКТО КАЗАХА ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КТБ! ЩЕ МУ ЛЪСНЕ ДЕБЕЛИЯ ЗАД-НИК! СКОРО!
21
towa tei naroichano razsledwane beshe publikuwano w redica drugi medii...
22
сС това "разследване" ПИК вече напълно доказа, че са част от медийната маша на Пеевски... аз имам над 100 000 лв. в КТБ и не съм ги пипнал, но заради ей такива публикации се създаде нарочна масова психоза. Все си мислех, че хората са запомнили урока от 97, но това само доказа, колко тъп народ сме - сами си го докарахме дотук. Мен също ще ме научи сигурно живота, ако изгубя парите, получени от поземлен имот от дедите ми, който продадох преди година.
23
Този коментар съдържа нецензурно съдържание!
24
ПИК Е НА ПЕЕВСКИ!!!
25
ЧЕ ТОЯ ПЪТ ПЕЕВСКИ НАСТЪПА КОТКАТА ПО ОПАШКАТА!
26
" Мислете за СТАНИШЕВ като минало" ! Тоя Украински Нещастник отдавна е История !
27
абе тая информация не е ли от прокуратурата ?
28
По колко пъти ще излизате с една и съща информация? Я да ви покажа какво ви очаква, ако продължите да коментирате по същият начин и да пречите : Чл. 152а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г.) (1) Който разпространява невярна информация или обстоятелства за банка, с което се уронват доброто име на банката и доверието към нея, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 до 10 000 лв. (2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено чрез средство за масова информация, глобата е от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - от 8000 до 20 000 лв. (3) Ако нарушителят по ал. 1 или 2 е юридическо лице, се налага имуществена санкция, както следва: 1. в случаите по ал. 1 - в размер от 10 000 до 30 000 лв., а при повторно нарушение - от 30 000 до 50 000 лв.; 2. в случаите по ал. 2 - в размер от 20 000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение - от 50 000 до 150 000 лв.
29
А кредитите на Пеевски, Доган и свързани с тях фирми, за тях нямате ли какво да кажете или не смеете, за да не си загубите работата?
30
И от къде да знае, че тази информация е достоверна и от къде имате право на достъп и сте я получили, да не би Пеевски да се е внедрил и в банката и да знае какво става. Спрете се, смешни сте, колкото имаше убийство, толкова и това е така.
31
wsichko towa e banalno. kreditiraneto si e na wsiakade swurzano, kampaniata sreshto wasilew e da se pokrie shemata na politicheskite dalaweri, koito weche ne tarpim. wasilew ne wurwi po tazi shema zaredi koeto go atakuwat po nai banalen nachin i horata sporedi nedowerenosta kum instzituciite si tegleha parite. towa si e planiran Akt, no w kraina smetka i dawa wuzmojnost da widim otnowo problemite ni. Imame welche grajdsansko obshtestwo i ewropeiski institucii i silnite OT dnes utre shte si nosiat otgowornosta.
32
Ще мачкам ще плюя, всяко капутско комуне пропито със злоба и смръдня, да изчезне от форума за винаги, това е моята мечта . Мога да бъда и нежна, мила и елегантна, дори изпълнена с любов жена, но за вас капутски комунетата прости, ще съм ураган, мълния и ужасната съдба ...
33
abe vie ste mnogo informirani
34
Този коментар съдържа нецензурно съдържание!
35
triabva da vi zatvoriat galkoto websitche
36
Този коментар съдържа нецензурно съдържание!
37
Вай бе,Електра-по-спокойно,ще вземеш да се повредиш!Ти можеш да бъдеш каквато си искаш,ама отсрещната страна дали ще те иска?
38
Браво на ПИК Ако всичко това е вярно, значи това е мащабна схема за източване на държавата както 97 година. Затова парите на енергийните дружества са били в една банка за да ги източат и чрез кухи фирми, да изкупят на безценица работещи предприятия или да забегнат в чужбина. Същата схема с кредитните милионери и приватизацията преди години. Сега да не се окаже че имаме кредитни милиардери. Дано да е само една банка че може да се окаже че има и други български банки работещи по същата схема. Затова трябва бързо разследване на тази банка и спешни пълни проверки на другите. А Искров и сие от БНБ трябва да се разследват как са допуснали това. Извод: Винаги когато БСП са на власт държавата фалира и хората остават без парите си. Това е всеки път. Или им ги открадват чрез източване на банки или чрез икономическа криза и свръхинфлация.
39
Пик вие си продължавате с масираната атака, това само може да потвърди на всички предположенията, че сте медия, която обслужва интересите на Пеевски и Доган и вие кръжите към НБМГ която уж не е на Ирена Кръстева, но това не пречи да обслужва интересите на синът си и на Доган. Интересно ми е, ако не беше засякъл пистолетът по време на покушението и него го нямаше, чий интереси щяхте да обслужвате сега. Къде е недо- дял-кооо? Срам ли го е, че не може да пише?
40
До оня дето е цитирал НК и другите пледиращи за тишина: Информацията е вярна и е публична от Търговския регистър, а и голяма част от нея беше публикувана в капитал и разните сайтове, когато през тези фирми открадна акциите на Петрол от Петрол холдинг.
41
TOVA E PRAKTIKA V CYAL SVYAT BRE SHTO IZOBSHTO NE POGLEDNETE ISTINATA V O4ITE SPECIALNO V BG VSEKI HOLDING SI IMA I BANKA I PENSIONEN FOND I DEPUTATI NA SHTAT ZA KVI OBSHTESTVENI PORA4KI GOVORIM SEGA E STANAL NEUDOBEN GARMI UTRE DRUG I TAKA
42
И как ПИК знае а БНБ не знае за тези обстоятелства и само преди две седмици надзорния съвет на централната банка даде червена светлина КТБ да придобие 100 % от акциите на Креди Агрикол.Нали се прави пълна проверка на банката и при най малкото съмнение за проблем не би трябвало да дадат разрешение за придобиване на друга банка.В противен случай ако всичко това няма значение няма банките да чакат 6 месеца за да им разрешат покупка на друга финансова институция.Кой има интерес да омаскари банката.кой не мисли за вложителите които сигурно са в прединфарктно състояние.
43
Този коментар съдържа нецензурно съдържание!
44
Този коментар съдържа нецензурно съдържание!
45
Авторът на материала да бъде избран за вселенски патриарх!
46
kak sa drugite banki? ogledalo krediti za nas,parite ot vas
47
A Simeon Dyankov ima interes, zasto li? "Общото събрание на акционерите на ВТБ избра Симеон Дянков за независим член на Надзорния съвет на руската банка. За това съобщава банка ВТБ на сайта си днес. Заседанието на Общото събрание на ВТБ е проведено на 19 юни в Санкт Петербург. Симеон Дянков беше заместник министър-председател и министър на финансите в правителството на Бойко Борисов. ВТБ e миноритарен собственик на Корпоративна търговска банка. Днес БНБ съобщи, че от "ВТБ е заявен интерес за водене на разговори с БНБ за подкрепа на КТБ."
48
AMI SEGA, KOI STE PRAWI SWIRKI. NE SAMO ISKAT DA LIKWIDIRAT CECO KATO BUROW, AMA I NA NEGOWITE LIKWIDATORI STE DOIDE CHAS. ABE STE STAWAT GOLEMI IGRI. DANO WSICHKI SAMI SE IZJADAT I NASERAT.
49
ABE CHE AMERIKANCITE SA KAWALI I GO DARZAT TOJA EWNUCH DIANKIOW , RAZBIRAM, AMA CHE I BRATUSHKITE SA GO WZELI , TOWA W GLAWATA MI NE SE SABIRA. TOJA DAŻE I ZA KONDUKTOR NE STAWA,A TE GO SLOZILI W BANKA. SHOK.
50
Задължително да се направи проверка как тези измислени фирмички Цв.Василев са придобили акциите на "Петрол"АД. Да отбележа - през фондовата борса на цена от 2,50лв. КОЙ, КОЙ и КОЙ...?
51
Мафията си има държава и ще прави с нея и с вас каквото намери за добре. Като гледам, повечето коментари са точно в подкрепа на това статукво и ЗАКОНЪТ, НЕ САМО ЧЕ НЯМА НИКАКВО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ТИЯ ЧЕРЕПИ,но и се смята, че трябва по ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ да бъде газен.
52
Май искаш КФН да те сгази, защото писанията ти могат да повлияят на търговията на фондовата борса, а наказанията са доста солени. Мислиш ли се за съвсем анонимен? Чрез IP-то могат да те гепят за минути.
53
НА ПОСОЧЕНИЯ В СТАТИЯТА АДРЕС НА ВСИЧКИ ТЕЗИ ФИРМИ: КВ. КРАСНО СЕЛО, УЛ. ДЕБЪР № 17. ТАМ ИМА КЛОН НА КТБ.
54
ей специалисти по всичко, седнете си на заниците и не драскайте глупости! с тия пари е купен съвсем реален бизнес - БТК, от застрахователната компания ЕИ АИ ДЖИ. сумата много подозрително е близка до тази за която Василев купи горостта на царските юпита. Къде отиват парите от БТК и Виваком това е руг въпрос
55
ДРУГАРИ, НАВРЕМЕТО ИЗКЛЮЧИХ ОТ ПАРТИЯТА, УВОЛНИХ И ВКАРАХ В ЗАТВОРА ПАРТИЙНИЯ СЕКРЕТАР НА ХОТЕЛ СОФИЯ ЗА ЗЛОУПОТРЕБИ ЗА 15000 ЛВ. СЕГА ГЛЕДАМ НЕ СИ ПОПЛЮВАТЕ ЗА ДАЛАВЕРИ ОТ СТОТИЦИ МИЛИОНИ. Е, МНОГО ВИ ПОРАСНА РАБОТАТА.
56
Тоя циганин защо още не се връща в България, да не би да е нещо гузен ?
57
Преди няколко години "Фина" беше "усвоила" с подправени подписи боновете на мои близки в Плевен Когато упълномощеното от тях лице отишло в областната служба да получи боновете си за десетки хиляди левове, същата служба му пресставя списък на наследниците без подписи от тях. Той подписва позициите им и взема документа за боновете. Впоследствие същите наследници избират за свой посредник БНБ - 1 в София. Проверката на БНБ - 1 установява, че преди тези събития боновете на наследниците са продадени в Стара Загора, с която никой от тях няма връзка. Единствено навременните действия спасяват паричната стойност на боновете им. Представител на Фина се явява и им превежда сумата с молба да не известяват за случая Главния Депозитар. Въпреки задължението си БНБ не подава сигнал за това до него...ФИНА - безкрупулни мошеници, които без основание и знание от собствениците прибират парите им и разполагат с тях.. Това не е единствен случай!
58
Цветан Василев - финансов министър в правителството на Бареков.
59
Считайте, че 1996 се повтаря, но още по- зловещо !В КТБ са сметките на БЕХ, БУЛГАРГАЗ, БУЛГАРТРАНСГАЗ.От тази банка се правят плащанията към Русия за природния газ , там постъпват и парите от транзитните такси от транзита на природен газ. Лично ВЛАСТЕЛИНЪТ НА ПРЪСТЕНИТЕ -Б.Б. в неговия мандат разпореждаше огромни суми от енергетиката да постъпват именно в КТБ!НЕ Е ВИНОВЕН САМО ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ, ЗАЩОТО БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКИ ЧАДЪР ТАКИВА ПАРИ НЕ СЕ КРАДАТ !!!
60
Прасето Пеевски да внимава. Сигурно може да си представи какви негативи трупа, от които и ДПС не може да го спаси!
61
HA SEGA DA VIDIM DYANKOV S KOLKO% U4ASTIE E VAV VTB I OT KADE SA PARITE NA TOYA VAPROS PO-DOBRE I BOIKO DA OTGOVORI ILI SOROS4ETO
62
Браво на 38 за анализа: Мащабна схема за източване на държавата както 97 година. Затова парите на енергийните дружества са били в една банка за да ги източат и чрез кухи фирми, да изкупят на безценица работещи предприятия или да забегнат в чужбина. няма такава държава, освен Русия, в която активи на държавата от основни дружества да са в офшорни фирми. създадоха си и корпоративни партии и НПО, за да демогогстват как щели да върнат държавата на хората. Да, но на кои хора? Отбраните
63
АКО СЕ ПРОВЕРИ КЛОНА НА КТБ В КОЗЛОДУЙ И НЕГОВИЯТ УПРАВИТЕЛ ЩЕ ИМА ДОСТА ИНТЕРЕСНИ НЕЩА. КОМИСИОННИ ЗА ХОРА ОТ АЕЦ , МНОГО ДРУГИ.
64
"Сензационното разследване" е публикувано по-малко от 24 часа след като "24 часа" публикува абсолютно същия списък с фирми. Изданието е по-точно и цитира сумата от 1 227 069 195 лева, колкото са кредитите, отпуснати от КТБ към свързани с нея или с нейни акционери фирми. Изданието е и по-коректно, като изрично посочва, че всичко това е информация, публикувана в "Капитал" преди... 15 месеца.
65
Свинчо Президент! Свинчо Президент! Свинчо Президент! Свинчо Президент! Свинчо Президент! Свинчо Президент! Свинчо Президент! Свинчо Президент! Свинчо Президент! Свинчо Президент! Свинчо Президент! Свинчо Президент! Свинчо Президент! Свинчо Президент! Свинчо Президент! Свинчо Президент! Свинчо Президент! Свинчо Президент!
66
Пик, много несериозно разследване ви е поръчак г-н собсвеника ви от ДПС. Смешна история - и какво като тези фирми са вземали кредити - нима не си ги плащат? Или по-скоро фирмите, свързани с пеевски, за които говори Цветан Василев - не си плащат на банката, за да се опитват да я съботират. Сори, ама банката няма да фалира, защото имаме добра банкова система, а и самата КТБ е с отлична капиталова адекватност
67
СЛЕД ОДИТА НА БНБ СИЛНО СЕ НАДЯВАМ ДА МУ ЛЪСНЕ ЗАДНИКА НА ТОЯ ГАБРОВЕЦ,НО ПРОКУРОРА ТРЯБВА ДА Е В ТЕЧЕНИЕ НА ОДИТА-НЕ ДА ЧАКА КРАЙНИЯ РЕЗУЛТАТ,А ДА Е В ТЕЧЕНИЕ НА ПРОВЕРКАТА!! ИСКРОВ ДА ВНИМАВА,ЗА ДА НЕ ПОСЛЕДВА ГУНЕВ ПО ПОВОД ОДИТА...
68
Този коментар съдържа нецензурно съдържание!
Вашето мнение
Код за сигурност:
Последни новини
Най-важното
Най-четени
Най-коментирани
За кого бихте гласували за кмет на София?
Общо гласували: 20526
архив

- Скъпи, ще си спомняш ли за мен, когато умра?
- Разбира се, скъпа, нали знаеш какъв съм злопаметен.

няма нови новини
Днес: 42
hot
най-четени новини в момента
сега
1541
четат ПИК
сега
четат тази новина
x
САМО В ПИК TV: Бетина Жотева от СЕМ с горещи разкрития пред медията ни за екшъна с БНР - ето кой трябва да поеме отговорност
x
Според ново изследване, Вселената е на 11,4 млрд. години
x