Валери Симеонов и депутатите му внесоха ключова промяна в Закона за хазарта

Политика

Валери Симеонов и депутатите му внесоха ключова промяна в Закона за хазарта

15460
на 16.01.2020
Валери Симеонов и депутатите му внесоха ключова промяна в Закона за хазарта
Автор:   ПИК

Лотарийните игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, да се организират само и единствено от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“. Тази ключова промяна предлагат в Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта зам.-председателят на Народното събрание Валери Симеонов и народни представители от Националния фронт за спасение на България, внесен в Народното събрание днес.

препоръчано

Предлага се също органите на управление на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ да се назначават съвместно от министъра на младежта и спорта и министъра на финансите, като по този начин по-добре ще се гарантира тези органи да са финансово отговорни.

Нещо повече – с оглед на това, че на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ е възложено за организира лотарийни игри, с приходите от които да се финансира българският спорт – както професионален, така и масов, спорт за хора с увреждания, спорт в училищата – приходите за всички тези дейности ще се увеличат и това ще подобри условията за спорт като цяло. Сега действащата уредба дава възможност и на други хазартни оператори да организират лотарийни игри, но за сметка на това те нямат никакви ангажименти към финансирането на спорта.

Третото предложение е свързано с въвеждане на забрана за продажба на талони и други удостоверителни знаци, свързани с лотарийните игри да се осъществява от търговски обекти, които са разположени близко до учебни заведения.

Този тип игри се утвърдиха като най-масовите на българския пазар като тяхното разпространение е свързано и с провеждането в електронните медии и интернет на агресивна по своята същност реклама. Това до голяма степен влияе на подрастващите, които са уязвими група, която трябва да бъде предпазвана от възможността за създаване на хазартна зависимост. На практика в търговските обекти не се извършва стриктен контрол по отношение възрастта на купувачите и мярката ще възпрепятства възможността, ученици да придобиват такива талони по време на междучасия, посочват вносителите.

Ето го и предложението:

 

          ДО

         ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

         НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

        Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

          УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ,

         На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 76, ал. 1 от ПОДНС внасяме законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта с мотиви към него и предварителна оценка на въздействието, съгласно методологията – приложение към ПОДНС.

         Молим, законопроектът да бъде представен за разглеждане и гласуване съгласно установения ред.

 

 ВНОСИТЕЛИ:

  

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за хазарта

 

(обн., ДВ, бр. 26 от 30.03.2012 г., изм., бр. 54, бр. 82 и бр. 94 от 2012 г., изм., бр. 68 от 2013 г., изм. и доп., бр. 1 и бр. 105 от 2014 г., доп., бр. 61 и бр. 79 от 2015 г.,  изм., бр. 74 и бр. 98 от 2016 г., доп., бр. 103 от 2017 г., изм., бр. 42 от 2019 г.)

 § 1. В член 9, ал. 2 се изменя както следва:

„(2) Забранява се организирането на хазартни игри, включително разпространението на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци, както и плащането на печалби за хазартни игри, от лица или в обекти или вериги от обекти без съответния лиценз, издаден от Държавната комисия за хазарта, в нарушение на условията и правилата, приети от Държавната комисия по хазарта, както и фактическото осъществяване на дейността по издадения лиценз, без да е получено удостоверението по чл. 34, издадено от председателя на Държавната комисия по хазарт.“

  § 2. В чл.14, ал.2, изречение второ след думите „министъра на младежта и спорта“ се добавя „и министъра на финансите“.

 § 3. В чл.44, ал.1 след думите „игралните казина“ се  поставя запетая и се добавя „както и търговските обекти, в които се продават талони и други удостоверителни знаци за участие в моментни лотарийни игри“, след което се поставя запетая.

 § 4. Създава се чл.48а:

„Ограничение за организиране на лотарийни игри“

Чл.48а Лотарийни игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, могат да се организират само от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор" след получаване на съответния лиценз.“

 

Преходни и заключителни разпоредби

 § 5. (1)  Лицензите за организиране на лотарийни игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, които са издадени на лица, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ се прекратяват след изтичането на три месеца, считано от влизане на закона в сила.

(2) До  три дни от прекратяването по ал.1 организаторът връща на Комисията удостоверението за издаден лиценз.

(3) Към датата по ал.1, следва да се прекрати организирането на игрите по посочените лицензи.

(4) Печалбите, които не са изплатени към датата на прекратяването на игрите следва да се изплатят не по-късно от 30.06.2021 г. или да се сключи договор между организатора с прекратен лиценз и спечелилото лице за разсрочено изплащане на печалбата, което следва да завърши до 31.12.2025 г.

(5) В срок до 30 дни от влизане на закона в сила, организаторите, чиито лиценз ще бъде прекратен са длъжни да учредят в полза на Държавната комисия по хазарта безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на печалбите, които не са изплатени до този момент, със срок на действие не по-малко от 30 дни от най-късно договорената дата за изплащане.

(6) В 10-дневен срок от подписването на договора по ал.4 организаторът с прекратен лиценз следва да представи  в Държавната комисия по хазарта негов оригинал или заверено копие. 

(7) Държавната комисия по хазарта следи за изпълнението на договореното изплащане на печалбите, като при неспазването му председателят на Комисията може да наложи на организатора с прекратен лиценз санкция по чл.112 от закона.

(8) В случай, че организатор с прекратен лиценз не изплати дължима сума на договорената за това дата, Комисията може да поиска от банката издател на гаранцията да плати размера на тази сума по специално открита за целта сметка.

(9) В 30-дневен срок от постъпването на сумата, Комисията изплаща печалбата по банкова сметка на лицето.

(10)  Издадените за игрите по ал.3 билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци, които не са закупени до датата на прекратяване на лиценза се унищожават в срок до 31.12.2020 г. по реда на чл.50, ал.3 от Закона за хазарта.

  

ВНОСИТЕЛИ:

 

 М О Т И В И

 С предлаганата с настоящия законопроект промяна в Закона за хазарта, се цели лотарийните игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности да се организират само и единствено от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“.  Предлага се също органите на управление на ДП БСТ да се назначават съвместно от министъра на младежта и спорта и министъра на финансите, като по този начин по-добре ще се гарантира тези органи да са финансово отговорни.

Третото предложение е свързано с въвеждане на забрана за продажба на талони и други удостоверителни знаци, свързани с лотарийните игри да се осъществява от търговски обекти, които са разположени близко до учебни заведения. Този тип игри се утвърдиха като най-масовите на българския пазар като тяхното разпространение е свързано и с провеждането в електронните медии и интернет на агресивна по своята същност реклама. Това до голяма степен влияе на подрастващите, които са уязвими група, която трябва да бъде предпазвана от възможността за създаване на хазартна зависимост. На практика в търговските обекти не се извършва стриктен контрол по отношение възрастта на купувачите и мярката ще възпрепятства възможността, ученици да придобиват такива талони по време на междучасия.

Във връзка с първото предложение, трябва да се посочи, че ДП БСТ е създадено за целта с нормативен акт държавно предприятие по смисъла на чл.62, ал.3 от Търговския закон, на което е възложено да организира лотарийни игри, с приходите от които да се финансира българския спорт.

Съгласно действащия закон приходите от дейността на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ се използват от министерството на младежта и спорта, след съгласуване с министъра на финансите, за нуждите на физическото възпитание и спорта, като в тази връзка една от основните цели на горепосочената законодателна промяна е осигуряването на повече средства към министерството на младежта и спорта, и неговите програми: за развитие и насърчаване на физическата активност и практикуването на спорт от различни групи на население; за подпомагане на спортните федерации, свързани с адаптираната физическа активност и практикуването на спорт от хората с увреждания; развитие и насърчаване на учащите, включително деца в риск към системна физическа активност, физическо възпитание и практикуване на спорт като средство за здравословен начин на живот, физическо и духовно развитие; създаване на условия за реализиране на ефективен тренировъчен и състезателен процес на спортистите, масовизиране на заниманията със спорт в различните възрастови групи и усъвършенстване на системата за управление на тренировъчния процес, като възможност за спортно развитие и основа за реализиране на високи спортни резултати и др.

На следващо място съгласно ал. 4 на посочената разпоредба по предложение на министъра на образованието и науката се предоставят средства за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или съоръжения в държавните и общинските училища в Република България. В случай, че лотарийните игри се организират само от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ приходите за горепосочените дейности ще се увеличат значително, което ще доведе до подобряване на условията за спорт в училищата.

Създаването на привилегировано положение по отношение на организирането на основните, като източници на приходи лотарийни игри би гарантирало с голяма степен на предвидимост размера на средствата, които ще могат да се влагат за описаните по-горе цели.

Сега действащата уредба дава възможност и на други хазартни оператори да организират да организират посочените лотарийни игри, но за сметка на това те нямат никакви ангажименти във финансирането на спорта. Така до голяма степен се получава „разсейване“ на средствата, които играчите влагат, като трябва да се посочи, че при тези игри  те са най-голям брой.

С увеличаването на средствата от дейността на ДП БСТ ще се гарантира промяна в социално-икономическите условия в областта на физическото възпитание и спорта и в тази връзка ще се продължи и реализира в пълна степен държавната политика в тази област.

В законопроекта са разписани и правила по отношение прекратяването на лицензите на лицата, които към настоящия момент организират такива игри, като са дадени реалистични за изпълнението срокове, в които да преведат дейността си в съответствие със закона.

На следващо място така предложената законодателна промяна няма да доведе до нарушаване правата на спечелилите участници, чийто печалби не са изплатени до настоящия момент. Това се налага, доколкото в правилата за някой от моментните лотарийни игри е предвидено разсрочено изплащане на печалбите. Нормите целят предвидимост и сигурност както за хазартните оператори, така и за спечелилите участници в игрите. Като не се предвижда голяма отклонение от сега действащите правила, гаранциите се издигат на ниво закон. С промяната се гарантира на спечелилите лица, че организаторите на лотарийни игри (за които ще важи ограничението) ще изплатят дължащите се печалби в посочените в проекта срокове. За целта организаторите на лотарийни игри, чиито лиценз  ще бъде прекратен, ще следва да учредят в полза на Държавната комисия по хазарта безусловна и неотменима банкова гаранция  в размер на печалбите, които не са изплатени до този момент.

Подобно привилегировано положение на държавния организатор на лотарийните игри съществува в Австрия и някои от скандинавските и  балтийските държави.

По силата на чл. 9, ал. 2 от сега действащият Закон за хазарта е забранено организирането на хазартни игри без съответния лиценз за хазартна дейност, издаден от Държавната комисия по хазарта. Практиката е показала, че част от хазартната дейност, каквато е изплащането на печалби и разпространението на талони, се извършва в обекти, които не са лицензирани и съществува риск от измама, или паралелно счетоводство, каквото бе установено при търговията с горива. В тази връзка проектът за закон допълва съществуващата забрана за извършване на хазартна дейност без лиценз, като е включена и дейността по продажбата на ценните книжа, свързани с хазарт и изплащане на печалбите по тях от лица и обекти, които не са лицензирани по закона.

 

ВНОСИТЕЛИ:

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за хазарта

 

А/ повишаване на финансовата дисциплина в ДП Български спортен тотализатор, чрез предложеното участие на Министъра на финансите в избора на органите на управление.

Б/ насочване на средствата от организирането на лотарийните игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности  към спорта и спортните обекти и/или съоръжения в държавните и общинските училища, чрез организирането им само и единствено от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“.

В/ ограничаване вредното въздействие върху учениците, като уязвима група, която трябва да бъде предпазвана от възможностите за формиране на хазартна зависимост, чрез  въвеждане на забрана за продажба на талони и други удостоверителни знаци, свързани с лотарийните игри да се осъществява от търговски обекти, които са разположени близко (по-близко от 300 метра) до учебни заведения.

Г/ допълване на съществуващата забрана за извършване на хазартна дейност без лиценз, като е включена и дейността по продажбата на ценните книжа, свързани с хазарт и изплащане на печалбите по тях от лица и обекти, които не са лицензирани по закона.

 2.     Заинтересовани страни: държавата, ДП Български спортен тотализатор и други организатори на лотарийни и моментни лотарийни игри.

 3.     Анализ на разходите и ползите от закона: Законопроектът не предвижда публични разходи, необходими за реализирането му. В резултат на влизането му в сила ще се увеличи съществено размерът на средствата, които държавата отделя за спорта и спортните обекти и/или съоръжения в държавните и общинските училища.

 4.     Административна тежест и структурни промени: не се предвижда създаване, сливане или закриване на държавни административни структури. Предвижда се прекратяване лицензите за организиране на лотарийни игри, но без да се възлагат някакви нови правомощия на Държавната комисия по хазарта.

 5.     Промени в други закони: Със законопроекта не се предвиждат промени в други закони.

 

ВНОСИТЕЛИ:

 

 

Следвайте ПИК вече и в Телеграм

Сподели:
Бомба x
ПАЛАВНИЦИ: Тези две зодии мислят нон стоп за секс ПАЛАВНИЦИ: Тези две зодии мислят нон стоп за секс
ПИК TV x
ГОРЕЩО В ПИК TV! ЦИК с последни новини за изборите на 2 октомври: Във всички подписки има покойници (ВИДЕО/ОБНОВЕНА) ГОРЕЩО В ПИК TV! ЦИК с последни новини за изборите на 2 октомври: Във всички подписки има покойници (ВИДЕО/ОБНОВЕНА)
ново
Днес: 13
hot
най-четени новини в момента
Сега
-
четат ПИК
Сега
-
четат това