Вход
София
Времето в София 20 o C

ВОЙНАТА НЕ СПИРА! Румен Радев посече депутатите в първия работен ден на новата година

ВОЙНАТА НЕ СПИРА! Румен Радев посече депутатите в първия работен ден на новата година

на 02.01.2018
61135
50
ВОЙНАТА НЕ СПИРА! Румен Радев посече депутатите в първия работен ден на новата година
Автор: ПИК
02.01.2018
50
61135

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като го оспорва по принцип и в неговата цялост. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Корупцията е негативно явление с многостранни измерения и чрез нея се овладяват основни лостове на държавното управление от частни икономически интереси, които оказват въздействие върху процесите на вземане на решения в своя полза чрез незаконни и често скрити форми на натиск или влияние. Корупцията ограничава основните права и свободи на гражданите, ерозира доверието в държавата, затруднява икономическото развитие и инвестициите и краде от благосъстоянието на нацията.

Според държавния глава противодействието на корупцията не може да се ограничи само до мерките, предвидени в приетия закон. Тези мерки, макар и необходими, не са достатъчни за ефективното противодействие на корупцията, каквито са очакванията на обществото.

В мотивите за връщане се посочва същественото несъответствие на закона с поставената в него цел – ефективно противодействие на корупцията, както и отклонения от основни начала на Конституцията и международни договори, по които Република България е страна.

Ето и мотивите на Румен Радев: 

Уважаеми народни представители,

Корупцията е негативно явление с многостранни измерения. Чрез нейните проявни форми се овладяват основни лостове на държавното управление в законодателната, изпълнителната и съдебната власт от частни икономически интереси, които оказват сериозно влияние върху процесите на вземане на решения в своя полза чрез незаконни и често скрити форми на натиск или влияние. Корупцията ограничава основните права и свободи на гражданите, ерозира доверието в държавата, затруднява икономическото развитие и инвестициите и краде от благосъстоянието на нацията. Поради тази сложност на корупцията като социално явление с различни проявни форми в преамбюла на Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу корупцията изрично се подчертава, че, за да бъде ефективно предотвратяването и борбата с корупцията, е необходимо прилагането на всеобхватен и мултидисциплинарен подход. Затова многократно съм призовавал за предприемането на широкомащабни законодателни мерки, в които акцентът да е върху разкриването, пресичането и разследването на корупционните схеми.

С всеки един закон народните представители дават нормативен отговор на съществуващите в обществото проблеми. Това се отнася и за приетия на 20 декември 2017 г. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), от който се очаква да е подходящо правно средство за по-ефективно противодействие на корупцията. Положително оценявам, че при подготовката на този закон бяха изпълнени процедурите за обществено обсъждане съгласно Закона за нормативните актове. Въпреки това считам, че приетият закон не само не създава адекватна нормативна основа за справяне с корупцията, но дори ще затруднява борбата с нея. Мотивите ми за това са следните:

Амбицията на закона да бъде кодифициращ акт в материята за противодействието на корупцията, посочвайки изчерпателно в чл. 1, т. 1 „мерките за противодействие на корупцията“, не е реализирана чрез неговите разпоредби. Видно от чл. 3, ал. 2 противодействието на корупцията е сведено само до мерките, посочени в този закон и осъществявани единствено от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Комисията). Извън обхвата на закона остават редица органи и звена с функции в областта на противодействието на корупцията. Такива са например: инспекторатите по Закона за администрацията, които по силата на § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на същия закон осъществяват административен контрол с цел предотвратяване на корупцията, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет, който е ангажиран с проверките за почтеност и конфликт на интереси (чл. 132а, ал. 6 от Конституцията), Агенцията по обществени поръчки, Агенцията за държавна финансова инспекция. Същият подход за ограничаване на предметния обхват и на ангажираните органи и звена е приложен и по отношение на превенцията (чл. 30-33). По този начин законът създава още по-голямо фрагментиране и неяснота за цялостната институционална рамка и прави непостижима прогласената в чл. 2, т. 1 цел – ефективно противодействие на корупцията.

Намирам за уместно обединяването на функциите на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет (БОРКОР) и на звеното в Сметната палата, ангажирано с отменения Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности. Обединяването само на тези институции в нов единен независим антикорупционен орган е заложено в Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-2020 г.

Що се отнася до законовото решение за приобщаване и на функциите по отнемане на незаконно придобитото имущество, то е спорно, тъй като обществените отношения по установяване на конфликт на интереси и по гражданската конфискация са разнородни по характер. Тази разнородност намира израз в различното приложно поле спрямо лицата – глави пета, осма и девета се прилагат за заемащите висши публични длъжности, докато разпоредбите за отнемане на незаконно придобитото имущество са приложими за много широк кръг лица, включително за привлечени като обвиняеми за престъпления по чл. 108, ал. 1. Производствата, свързани с конфликта на интереси и с отнемането на незаконно придобитото имущество, имат много малко общо като предмет, основания за образуване, доказателствени средства, срокове, съдържание на крайните административни актове и последици от влизането им в сила. Принципно различният им характер е виден и от съдопроизводствените правила - за съдебните производства относно конфликта на интереси се прилага Административнопроцесуалният кодекс, а за тези относно отнемането на незаконно придобито имущество – Гражданският процесуален кодекс. 

Аргументът, че обединяването на двете материи е оправдано, тъй като се поставя акцент върху отнемането на незаконно придобито имущество, чийто произход е свързан с корупция, не намира подкрепа в чл. 108, ал. 1. Там преобладават престъпления, свързани с организирана престъпна дейност, убийства, отвличания, трафик на хора, проституция, разпространение на наркотици и само малка част са корупционни престъпления. Това означава, че за други корупционни престъпления, непосочени в чл. 108, ал. 1, производството по отнемане на имущество няма да се прилага. Например няма да бъде отнемано имущество по този закон за същински корупционни престъпления – издаване на сведения от значение за стопанството с цел получаване на дар или имотна облага (чл. 224 от Наказателния кодекс), получаване на неследваща се имотна облага (чл. 225б от НК), както и за такива с вероятен корупционен мотив – разпореждане с бюджетни средства не по предназначение (чл. 254а от НК), осуетяване на наказателно преследване (чл. 288 от НК), непривеждане в изпълнение на присъда (чл. 295 от НК). Необяснимо е защо сред изброените в чл. 108, ал. 1 престъпления не са включени укривателството на вещи, поставени под специален режим (чл. 215, ал. 2, т. 2 от НК), квалифицираната кражба от длъжностно лице, което се е възползвало от служебното си положение (чл. 195, ал. 1, т. 6 от НК) и най-вече кражбата в големи размери по чл. 195, ал. 2 от Наказателния кодекс. Налага се изводът, че при изброяването на съставите по чл. 108, ал. 1 от ЗПКОНПИ са еклектично приложени множество критерии, които не са съобразени с целите на приетия закон и с връзката между особеностите на отделните престъпни състави и предмета на регулиране на този нормативен акт. Всичко това показва, че механичното обединяване на разнородни по своя характер материи, освен че е правно неиздържано и необосновано, може да доведе до неефективност в борбата с корупцията. 

Законът е изграден върху постановката, че проблемът за неефективното противодействие на корупцията може да се реши с институционални мерки чрез създаване на „единен антикорупционен орган“. Това е задача поначало неизпълнима предвид правомощията на Инспектората към Висшия съдебен съвет по чл. 132а, ал. 6 от Конституцията, но и с оглед на множеството органи с правомощия по установяване на конфликт на интереси, които се създават с § 2, ал. 8 от приетия закон. По никакъв начин не поставям под съмнение конституционно обусловеното правомощие на Народното събрание да създава държавни органи със закон. Смятам, обаче, че законодателното решение органът да е един, не е взето въз основа на правната логика – съобразно предмета на регулиране. Освен това натрупването на толкова много и разнопосочни функции, необходимостта от време за организационно преструктуриране и за приемане на подзаконовите актове, създават риск да бъдат влошени постигнатите досега резултати от дейността на „окрупняваните“ органи и структури.

Положително следва да се оцени подходът на законодателя да създаде публична процедура по определяне на председателя, заместник-председателя и членовете на Комисията. Въпреки това намирам за спорни някои положения в Глава втора от ЗПКОНПИ.

В чл. 8, ал. 3 и 4 не се съдържат достатъчно гаранции за професионална компетентност на заместник-председателя и членовете на Комисията. Изискуемият 5- годишен професионален стаж е по-малък от стажа, изискван за главния секретар и директорите на дирекции в администрацията на досегашната Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество. Освен това за членовете на Комисията в чл. 8, ал. 4 не е предвидено професионалното направление на магистърската им степен, което би позволило избирането на лица без познания в сферите на компетентност на Комисията. Това поражда основателно съмнение, че изборът ще бъде повече политически, отколкото въз основа на критерия „високи професионални качества“. Прецизната уредба е от изключително значение предвид разнородния характер на материите, по които ще се произнася Комисията, и обстоятелството, че предвид чл. 13, ал. 2 мнозинството при вземане на решения ще се формира именно от тези членове. Озадачаващо е, че законът не предвижда за членовете на Комисията проверка за почтеност, каквато има за служителите в администрацията й, нито посочва нейното неуспешно преминаване като основание за освобождаване на член на Комисията. По този начин изискуемите по чл. 8, ал. 2 - 4 високи нравствени качества остават само с декларативен характер, защото липсва механизъм за установяването им.

Считам за неподходящо заместник-председателят и членовете на Комисията да се избират по предложение на нейния председател, тъй като по този начин целият състав ще бъде доминиран от мнозинството в парламента, а не от цялото народно представителство. Освен това отсъствието на конкретика в чл. 17, ал. 2 от приетия закон – каква точно информация може да се иска от членовете на Комисията при явяването им в Народното събрание, създава опасност от намеса на народните представители в текущи проверки на Комисията. Така се увеличава възможността от политическо влияние в дейността на Комисията, която законът по никакъв начин не прегражда.

С чл. 13, ал. 5 се изключват от обжалване някои от решенията на Комисията. Считам, че липсата на съдебен контрол не е оправдана за решенията, с които Комисията отказва да образува производство за отнемане на незаконно придобито имущество. Ако такива решения са незаконосъобразни, тяхната необжалваемост препятства изпълнението на правомощието на прокуратурата по чл. 127, т. 5 от Конституцията да следи за спазване на законността, като предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове. В този смисъл уредбата не предоставя необходимите гаранции за спазване на законността в дейността на Комисията и за обществения интерес, чиято защита несъмнено е легитимна цел. 

Поради спецификата на производството по отнемане на незаконно придобитото имущество е резонно да се очаква засегнатите лица да сезират Европейския съд по правата на човека. Това поставя с изключителна острота въпроса за регресната отговорност, когато Република България е осъдена да заплати вредите, причинени от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на органи и на длъжностни лица. С чл. 20 от приетия закон отговорността на членовете на Комисията и органите по чл. 16, ал. 1 и 2 е намалена и обхваща само вредите, настъпили в резултат на престъпление от общ характер. За сравнение отговорността им по чл. 9, ал. 2 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, която остава непроменена, е в пълен размер за действия или бездействия, признати за престъпление по съдебен ред. Стремежът към намаляване на отговорността на Комисията за мен е недопустим. Не може нарушенията, извършени при упражняване правомощията на органите по ЗПКОНПИ, да бъдат заплащани от българските данъкоплатци, а не от виновните длъжностни лица.

Поради всичко това намирам, че уредбата относно конституирането на Комисията и статута на нейните членове не дава убедителни гаранции за независимост, безпристрастност и отговорност. Една такава гаранция досега беше балансът между няколко конституционно предвидени органа при определяне на персоналния й състав.

Не може да има успешно противодействие на корупцията без участието на гражданското общество, което включва и подаването на сигнали. Уредбата в Глава шеста от приетия закон предвижда, че сигнали за корупция или за конфликт на интереси на лице, заемащо висша публична длъжност, се подават до Комисията. Същевременно не е променена разпоредбата на чл. 46а, ал. 2, т. 5 от Закона за администрацията, която посочва, че Главният инспекторат на Министерския съвет разглежда постъпили сигнали за корупция на органи на изпълнителната власт. Те несъмнено са лица, заемащи висши публични длъжности по чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ, и затова е налице неяснота кой всъщност е компетентен да разглежда сигналите за корупция и конфликт на интереси. Подаването на сигнал винаги крие риск от обратна репресивна реакция и затова защитата на лицата, които подават сигнали, е от особена важност. Приетият закон не прегражда възможността за предприемане на неблагоприятни действия спрямо подалия сигнала. В чл. 51 се предвижда правото на подалия сигнал да претендира обезщетение за претърпените вреди, след като е бил уволнен, преследван или подложен на психически или физически тормоз заради това, че е подал сигнал. По този начин България се отдалечава от поетите ангажименти като страна по Гражданската конвенция за корупцията (Съвет на Европа). По силата на чл. 9 от тази конвенция държавите са длъжни да предвидят във вътрешното си законодателство „подходяща защита срещу всякакви неоправдани санкции спрямо служители, които имат достатъчно основания да подозират извършването на акт на корупция и добросъвестно уведомяват за това компетентните лица или власти“.

В материята за конфликта на интереси стъпка в правилната посока е направеното в чл. 74, ал. 2 от приетия закон обединяване на процедурата по установяване и по санкциониране. Независимо от това обаче съществен недостатък на уредбата е въвеждането на децентрализирано установяване на конфликт на интереси. Вместо на един орган - Комисията, § 2, ал. 8 от Допълнителните разпоредби на приетия закон възлага това на многобройна група органи. Като следствие органи, формирани изцяло на политически принцип, каквито са общинските съвети и министрите, ще установяват конфликт на интереси за лицата по § 2, ал. 1, което създава условия за политически натиск върху тях или за тяхното покровителстване. Децентрализираният модел за установяване на конфликт на интереси не гарантира политически неутралитет и безпристрастност на установяващите конфликт на интереси и е в явно противоречие с принципите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 9 от ЗПКОНПИ. Необходимостта от специални обучения, за да могат служителите по § 2, ал. 5 да изпълняват функции по установяване на конфликт на интереси, неминуемо ще доведе до продължителен „нулев“ период в прилагането на този изключително важен способ за противодействие на корупцията. Заслужава да се припомни, че децентрализираното установяване на конфликт на интереси вече беше „изпробвано“ и само за две години - от 1 януари 2009 г. до 1 януари 2011 г., показа своята неефективност, което наложи създаването на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси като централизиран орган. Причините за неефективността на този отречен законодателен подход са обвързаностите между лицата, които установяват конфликт на интереси и лицата, които са в ситуация на конфликт на интереси, невъзможността във всички администрации да се осигури компетентно и законосъобразно прилагане на производствата, различната практика по идентични казуси както в административната, така и в съдебната фаза на производството. Всичко това ще се повтори и сега при прилагането на разпоредбите за конфликта на интереси, включени в ЗПКОНПИ.

Подходът с § 2, ал. 1 уредбата за декларирането, конфликта на интереси и за административнонаказателната отговорност да се „прилага съответно“ и за лицата, които не заемат висши публични длъжности, поражда сериозни проблеми. Преди всичко дефиницията за конфликт на интереси по чл. 52 от ЗПКОНПИ оставя впечатление, че ако едно лице не заема висша публична длъжност, но има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на задълженията му по служба, това не е конфликт на интереси. Смятам, че предвид широко разпространените практики на конфликт на интереси, предвиденото в чл. 67 от ЗПКОНПИ ограничение лица, за които е установен конфликт на интереси, да не могат да заемат висша публична длъжност в продължение само на една година, няма да постигне възпиращ ефект. Това се отнася и за едногодишния срок по чл. 38, ал. 1, т. 4 относно подаване на декларация за имущество и интереси след освобождаване от висша публична длъжност. Предвид всичко това считам, че уредбата няма да подобри, а ще затрудни дейността по установяване на конфликт на интереси.

Глава девета „Противодействие на корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични длъжности“ е един от примерите за концептуалния дефицит на приетия закон. Несъответно на наименованието й повечето от разпоредбите в тази глава са посветени не на осъществяваната дейност по същество, а на статута на служителите. Въпреки че според чл. 15, ал. 3 техният статут се определя в този закон, уредбата на съществени негови елементи е на подзаконово ниво - и то не в един, а в два подзаконови акта на Комисията – правилника по чл. 23 и наредбата по чл. 85, ал. 2. Проблем съществува и с начина, по който органите по чл. 16, ал. 2 са определени като служба за сигурност по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация. Като такива са обявени директорът и инспекторите в дирекцията, а не самата дирекция като структура. Това означава, че адресат на правомощието по чл. 11, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на класифицираната информация са директорът и инспекторите, т.е. те ще бъдат проучващ орган сами за себе си. Тази непрецизност е пренесена и по отношение на уредбата за дейността по Глава девета. Разпоредбите изобилстват от понятия с неясно съдържание – „прояви на корупция“ (чл. 82, ал. 1), „нарушения и престъпления, свързани с прояви на корупция“ (чл. 102, ал. 1, т. 1), „действия или бездействия, които разкриват прояви на корупция“ (чл. 102, ал.1, т. 2),“заплаха за корупция“ (чл. 103, т. 2). Без съмнение прогласеният в чл. 4, ал. 1 от Конституцията принцип на правовата държава включва изискването правните понятия да са съдържателно добре определени, за да има законоустановеност на правомощията на компетентните органи. Липсата на яснота за съдържанието на използваните в Глава девета понятия дава възможности за различни тълкувания и предприемане на репресивни мерки, като създава риск от използването им за оказване на натиск върху широк кръг лица, включително и на ключови длъжности в държавното управление.

Предвидената възможност в чл. 104, ал. 3 за използване на специални разузнавателни средства, без да се конкретизира в какви случаи те ще се прилагат, поставя въпроса за съразмерността при тяхната употреба. Не е изключена изрично възможността специални разузнавателни средства да се експлоатират и за нарушения, които не са тежки престъпления. Необходимо е да се отчита, че при използването на специалните разузнавателни средства временно се ограничават неприкосновеността на личния живот и жилището, както и тайната на кореспонденцията и на другите съобщения. Това са основни права, гарантирани с чл. 32, 33 и 34 от Конституцията на Република България и с чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. За да бъде намесата в тези права пропорционална, в съответствие с чл. 8, пар. 2 от Конвенцията конкретните ограничения следва да бъдат гарантирани от съгласувано и предвидимо законодателство. С оглед правната сигурност и защитата на правата на лицата, които нито са подсъдими, нито дори привлечени като обвиняеми, е притеснителен фактът, че съществени въпроси относно методите, средствата и способите за осъществяване на оперативно-издирвателната дейност не са предмет на уредба на законово ниво, а на подзаконово – с наредба и инструкция, приети от Комисията (чл. 102, ал. 2 и чл. 104, ал. 2). 

Не поставям под съмнение определената в чл. 2, т. 3 от приетия закон цел да се защитят интересите на обществото чрез предотвратяване на възможностите за незаконно придобиване на имущество, защото това явление е особено вредно за демократичните общества, националните икономики и правовия ред. Същевременно в някои от разпоредбите на ЗПКОНПИ не се съдържат достатъчно гаранции за обективното и безпристрастното им прилагане, което в производството по отнемане на незаконно придобито имущество е особено важно с оглед сериозното засягане на конституционно защитено право, каквото е правото на собственост. Една от двете предпоставки за започване на съдебните производства по налагане на обезпечителни мерки и отнемане на незаконно придобито имущество е установяването на значително несъответствие в имуществото. Като се има предвид, че имуществото включва разнородни компоненти (§ 1, т. 4) и че от правилното определяне на неговата стойност зависи прилагането или не на производството по отнемане, на законово ниво трябва да има яснота за използваните методи за определяне на пазарната стойност на имуществото, каквито примери има в законодателството. Това ще бъде достатъчна гаранция, че във всички случаи Комисията ще прилага едни и същи методи за определяне стойността на имуществото, като се ползва съществуващият в други закони подход. 

Форма на възстановяване на нарушената социална справедливост е отнетото незаконно придобито имущество да се използва в обществен интерес или за социални цели. Това изисква имуществото да бъде управлявано адекватно, за да не се губи от икономическата му стойност. В приетия закон няма съществени промени в сравнение със съществуващия сега модел на управление на отнетото имущество. Управлението на отнетото имущество е в правомощията на междуведомствен съвет, който като колегиален орган трудно би бил в състояние да постигне бързина и оперативност в дейността си. Съществен пропуск е липсата на уредба как се управлява отнето имущество в някои специфични хипотези, например при търговско предприятие, чиято стойност може да бъде съществено намалена при лошо управление, както и при отнемане на ценни книжа. Необходимо е да се отбележи, че правилото най-малко 30 на сто от стойността на отнетото имущество да се използва за социални цели, съществуваше от 2016 г. и в досегашната уредба, преди да бъде отменено с последните промени в Закона за публичните финанси (ДВ, бр. 91 от 2017 г.). Сега в чл. 168, ал. 5 е включено аналогично правило, което показва неустойчивия законодателен подход към тази материя. 

Противодействието на корупцията не може да се ограничи само до дейности по деклариране на имущество и интереси, проверка на имущественото състояние, установяване на конфликт на интереси и отнемане на имущество. Тези мерки са важни и са се прилагали досега, но не са достатъчни. Още повече че преобладаващата част от новата уредба на тези институти възпроизвежда съществуващите правила, а § 7, ал. 4 и 5 дава възможност в новата Комисия да бъдат включени лица, които са били в съставите на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Очакванията на българското общество са за бързи и ефективни резултати в борбата с корупцията. Най-силното доказателство за успеха на усилията в борбата с корупцията ще се изразява в това престъпленията да бъдат разкривани своевременно и по отношение на извършителите да се осъществява ефективно наказателно преследване.

Уважаеми народни представители,

Като се ръководя от гореизложените мотиви за съществено несъответствие с поставената от закона цел – ефективно противодействие на корупцията, с основни начала на Конституцията и на международни договори, по които Република България е страна, на основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България връщам за ново обсъждане в Народното събрание Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, приет от 44-то Народно събрание на 20 декември 2017 г., като го оспорвам по принцип и в неговата цялост.

Сподели:
Напиши коментар »
(50)
1
Браво на достойния президент ГЕНЕРАЛ Румен Радев, радващ са на подкрепата на 87 % от българския народ!!!! Некадърните ГЕЙБерасти - олицетворение на КОРУПЦИЯТА са измислили закон, който да ги пази от ефективни разследвания, защото са корумпирани крадци и престъпници!!!! СУДЖУЦИТЕ - в ЗАТВОРА!!!
2
Браво Президенте. НаПИКоните журки се късат от яд, че кампанията им против теб не хваща дикиш. Толкова явно лижат на Бойко задника, че им става неудобно да се покажат на улицата. Подлоги.
3
ГОЛЯМ ЧЕП!
4
https://www.youtube.com/watch?v=wKe7W8IrIBw
5
Президента Радев е честен генерал от Авиацията. Премиерът Борисов е генерал от пожарната с 4 милиарда евро! Къде е корупцията?
6
ДА НАГЛАСИШ СДЕЛКА ЗА 3 МИЛИАРДА ЗА ГРИПЕНИ НЕ Е ЛИ КУРУПЦИЯ?
7
Настъпеният от три чехъла – на Курна СлаНинова, на Наляна ИдЙотова и на първата прост…, пардон, поетеса – гус‘ин (п)резидент влиза с маршова стъпка в новата година! Бравос, абдал, машалла! Въпросният въздухоплавателен тупан явно си пада и малко мазохист (което е видно от синдрома на трите чехъла), но това, изглежда, му харесва, защото иска да събере и негативите от повторното гласуване в парламента, с което ветото му ще бъде отхвърлено като неприлично предложение! Честито на таваришча и близките му таваришутки, ама такава е политическата действителност и колкото повече някой мърда, толкова повече му влиза! Ама нищо, ние сме демокрация и всеки може сам да си го набабани – от инат! Някакви опровержения?
8
ИМПИЙЧМЪНТ!!!!
9
И смело напред !
10
НЯМА ГРИПЕНЧЕТА, НЯМА АЕЦ, НЯМА КОМИСИОННИ ЗА ДРУГАРИТЕ ОТ БСП !!! .....ТАЗИ ПАРТИЯ БЕЗ ГОЛЯМИ ДАЛАВЕРИ ЗА МИЛИАРДИ ТРУДНО ЩЕ ПРОСЪЩЕСТВУВА С ТЕЗИ НЕНАСИТНИ ЧЕРВЕНИ ОЛИГАРСИ И ПРИВАТИЗАТОРИ.......КАКВИ ЛИ ОЩЕ ЗАВЕРИ ЩЕ ЗАФОРМЯТ ДРУГАРИТЕ , САМО И САМО ДА СЕ ДОБЕРАТ ОТНОВО ДО ВЛАСТТА И ШАНСА ЗА НОВИ КРАЖБИ И АПЕТИТНИ СДЕЛКИ ПОД МАСАТА !!! ...СЕГА ОТНОВО СА В СТРАСТНА ПРЕГРЪДКА С ЛЮБИМИТЕ СИ ЧИТАЦИ ОТ ДПС, КРОЕЙКИ ОБЩИ ПЛАНОВЕ ЗА СЪБОТИРАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И БЪЛГАРИЯ. ...
11
Облакът на корупцията тегне над България и храни добре властващите бойковци. А те продължават да водят война с нея , но само на думи.
12
...a гърдите на Радевица като розов храст. Шумолят, шумолят....
13
ПИК пак се оляхте Каква война виждате Просто президента си върши достойно и съвестно работата за която е избран от милиони българи а не като предния да слугува на ББ Браво на Радев че не се подава на провокации от такива като Вас които обслужвате само едни интереси и постоянно се стремите да очерните най харесвания Президент най вероятно срещу заплащане което не Ви прави чест
14
БРАВО ГЕН. РАДЕВ....НИКАКВА АВАНТА НА КРАДЦИТЕ В ПОЛИТИКАТА....НИКАКВА....НАДЕЖДАТА НА БЪЛГАРИТЕ ОСТАНА САМО У ВАС.
15
ВНОСКАТА ЗА ПЕНСИЯ СЕ ВДИГА С 1%, МИНИМАЛНИТЕ ОСИГУРОВКИ - С 6.8% ..................................................................................................................................................... От тази година вноската за пенсия на всички от трета категория вече е 19.8 на сто. 5 на сто тази сума за родените след 1959 г. отива в универсалните пенсионни фондове. Останалите 14.9 на сто влизат в НОИ за държавната пенсия. Осигурителната тежест продължава да се разпределя в съотношение 60:40 за работодателя и работника. Така при средна заплата от 1000 лв. осигурителната тежест за пенсия ще е 198 лв., от които работникът ще плаща 79.2 лв., а останалата част е за сметка на работодателя. --->> Осигурителната тежест се увеличава и по другото направление - минималните осигурителни прагове се повишават средно със 6.8 на сто. По-голямата част от това увеличение идва от ръста на минималната заплата, а останалото е заради наложения административен ръст от 3.9% върху праговете, защото и миналата година работодателите отказаха да преговарят и провалиха преговорите за минималните осигуровки. ..................................................................................................................................................... МЪЖЕТЕ ЩЕ СЕ ПЕНСИОНИРАТ НА 64 Г. И 1 МЕСЕЦ, ЖЕНИТЕ - НА 61 Г. И 2 МЕСЕЦА --->> ПЕНСИИТЕ ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАТ САМО С 3.8% ОТ ЮЛИ --->> И през 2018 г. продължава увеличаването на необходимите възраст и стаж за пенсиониране. От 1 януари мъжете се пенсионират на 64 г. и 1 месец, ако имат поне 38 г. и 6 месеца стаж. И докато за мъжете възрастта расте само с един месец и така ще е, докато стигне 65 години, то при жените увеличението е с два месеца. Жените тази година излизат в пенсия на 61 години и 2 месеца. Необходимият им стаж ще е 35 години и 6 месеца. По-строгите условия ще се отразят на броя на пенсионерите - очакванията са те да са по-малко спрямо миналата година.
16
мене ме съмнява р.р. да го прочете гладко "тва"! за написване, не говориме, а за диктовка - с колко грешки? аре са, така ли ше си говориме от първия работен ден!?
17
Браво на избраният от Народа Президент Румен Радев!!!!!Може бе той е една бяла лястовица в смърдящото то тотална корупция и политическа проституция блато от продажници,предатели и откровени крадци-които стоят днес начело на държавата във нейните 3 основни власти-съдебна,законодателна и изпълнителна.......Корупцията е в самата самоизбираща се управленска продажна политическа класа,избуяла под щедрите грантове от ЦРУ,Сорос,МОСАД и НАТО....всички важни постове без изключение във властта днес ,са преки наследници на прогнилата още от времето на "социализъма" т.н. Червена Буржоазия,днес станала "Демократична,ЕвроГейска и Атлантическа" .... QUO VADIS DOMINE ???.....
18
За,кой ли път изпитвам отвращение от българина и по-точно от ,които слагат минуси против ветото!Как да ги нарека "българи"след,като работят против благото за народа,кого оправдав,крадците ли или самите те са измамници,що за племе ,бе,майна.........
19
Грабвайте тоягите и излизайте, бе тъпи българи, т'ва с камъни трябва да се измете тази държава от боклука, който е в парламента в правителството и на служба във всички възлови места на държавата. ЩЕ СЕ СЕТИТЕ ЗА РЕФЕРЕНДУМА НА СЛАВИ, ЕДВА КОГАТО ВСИЧКИ ЛЕГНЕТЕ ДА МРЕТЕ. ДОКОГА ЩЕ ТЪРПИМ ИЗДЕВАТЕЛСТВАТА НАД ВСИЧКИ НАС. НАРЕЧЕТЕ ГО КАКТО ИСКАТЕ - ВЪСТАНИЕ, РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ДОРИ ИЗБИВАНЕ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ. ТОВА Е СПАСЕНИЕТО, И ЗАБРАНА НА ВСИЧКИ ПАРТИИ В ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ. НОВ РЕД И НОВ МОРАЛ С БЕЗПОЩАДНИ ЗАКОНИ. НОВО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЕДВА СЛЕД КАТО СЕ ИЗЧИСТИМ ОТ МРЪСНАТА СГАН, КОЯТО НИ Е ПОРОБИЛА В МОМЕНТА!!!
20
Всички, включително и шайкаджиите четат публикациите за нашата страна по медиите на европейските държави. Цяла Европа гърми, че по корумпирано държавно управление от това в България няма. Това не го е измислил Румен Радев. Той не може да стане ортак с Пеевски и с Борисов му остава не да ги "посече" , а майка им да eбe. Всички вкупом ще го подкрепим. Девет години малко ли са ви да ви клати оня с мушамата ?
21
Тоя па ! Кой ли пълни главата с глупости и му внушава ,че нещо зависи от него ?! Абе фуражката ,не ти ли е ясно ,че по Конституция ти можеш да командуваш жена си (ама - надали) ,секретарката си и шофьора си ?! Кюти си кротко на топлото местенце ,което соц. дебилите ти осигуриха ,разхождай си крантата из Европа и не вдигай много шум ,щото - да не те изритат от Президентството и да не си останеш с о.р. пенсията ! Без друго - никой не те брои за жив !
22
тоя бил "борец" срещу корупцията пък той най голям крадец не сме забравили как от данъците ни взимаше за да изплаща втората заплата на любовницата си деса,не сме забравили и назначението на тъща му пак и се плаща от нашите пари не сме забравили и за лобирането му за грипените и как е взел 20 заплати при пенсионирането си а не е платил данъци върху тях,баси лицемера имаме за пРезидент
23
Абе, КОЙ изяде суджука ?!
24
Президентът си следва стриктно политиката на БСП и няма как да е другояче, след като съветниците му са от тази партия? Жалко е за нас безпартийните, които вярвахме, че ще бъде един безпартиен президент!
25
ТИ НИ СИ МОЙ ПРЕЗИДЕНТ АНА БСП ,ДПС И РАДАНОВЦИ .ДРУГАРЮ ПРЕЗИДЕНТ КАКВО ТИ БЕШЕ БЪЛГАРОМЮСИЛМАНСКОТО ИМЕ????
26
Доколкото знам английски "корупция" означава развала, поквара, гниене. А щом има гниене, то там има и нетърпима воня, от която човек сам се стреми да се отърве. В нашето общество обаче всички покварени ухаят на скъпи парфюми, ходят на екскурзии и концерти на държавни разноски и са безочливо недосегаеми. Поне докато са на власт. Да, горенаписаното е вярно, логично и на пръв поглед изглежда борба за правда. В действителност обаче си е просто една демагогия според мен. Да сте видели някой корумпиран в държавата ни да е вкаран в затвора както в Румъния? За пред хората се правят принципни и квазиопозиция, но както се казва в Библията: "По делата им ще ги познаете". В житейския сериал "На всеки километър" делата им са рамо до рамо, хобот до хобот.
27
Мнооого ПЕЕЕЕРАС, много нещо.ПРЕЗИДЕНТА доказа, че е ИСТИНСКИ МЪЖ, ДЪРЖАВНИК И ПОЛИТИК, МИСЛЕЩ ЗА НАРОДА И СТРАНАТА НИ.Останалите са ПYTKИ НЕПОРЪБЕНИ.....АБЕ БОКЛУЦИ.
28
ЗАЩО СЕ КРИЕ АВТО БИОГРАФИЯТА НА ДРУГАРЯ РАДЕВ
29
а тиквата мръсна знае ли,че немски и френски медии пишат за корупцията от 10 г
30
do 28 на тиквата липсват част от миналото му ,а НЕ на Радев
31
Корупция е и когато ходиш до Виена с корвата на сметка на народа и си слагаш селския задник в операта.
32
Биволицата г-жа Лъжа дали е прочела мотивите за ветото, за фърчилото е ясно че не ги е прочел, а подписал като наряд за полет! Много ми е интересно да го прочете без да сричкува, съчувствам му на усилията, които ще положи :) Радев и Карадайъ сигурно едно училище са завършили, еднакво трудно говорят на БЪЛГАРСКИ! Колко пъти съм им нареждала на президентския екип: Пишете бавно, защото Румен чете трудно!!!!!!!! Червеното фърчило на практика го начуква на г-жа Приватизаторка Импексова, а и на Кико Добрев - ВЕИтата ! Пълен оксиморон в мотивите, но ще удари червените приватизатори, а БСП няма как да е против ! Голям проблем за БСП върхушката ще има, ама Биволицата си го избра, ще си го руча като голямо жабе :))))))))))))
33
Голям праз! Нали това вето има единствено пропаганден ефект за самочувствие на червеногъзите дебили! След прегласуването Гумен повече няма да има право на вето и ще поплаче на рамото на дебелогъзата си работодателка.
34
най-корумпираните като тоя, партийката му бсп и производните им се обявили против корупцията, баси лъжците и лицемерите
35
Колко време му е отнело, ( а и дали още не го чете) за да го прочете? А в такъв случай и четенето с разбиране май му е проблем! Връщането на закона е най-елементарното очаквано действие - та само той и Нинова бяха на обратната позиция относно назначенията в антикорупционния орган, т.е.беше си наумил, че може да наруши конституцията и да поеме функции на изпълнителна власт!?! Ей, така - безконтролнo!
36
Инерцията от промитите през комунизма мозъци продължава. Това ярко го доказват повечето от коментиращите тука.Продължават и конвулсиите на едно неизлекувано общество, което не знае как да се отърве от това зло БКП прекръстила се на БСП. И макар че гемиите й потъват, тази партия продължава да завлича всичко което може със себе си към дъното.
37
А кое му е конституционното на това Бойко да назначава сам този, който ще го разследва за корупция. Заради такива тесни партийци като теб, сме най бедни в Европа. Бойко си въобразява, че с този закон ще може да шантажира и мачка опозицията. Нека най напред разкрие кога и къде изяде и с кого 4 т суджук. Бивша мутра, която се е занимавала с рекет ще ми говори за конституция.
38
Като гледам, много от момчетата, писали коментариите, нямат обективно мнение. Вероятно получават заплата, за да защитават опорни точки. Но и информационна агенция ПИК им дава такава възможност. Още от заглавието: ВОЙНАТА НЕ СПИРА!. Каква война, какви 5стотинки? Този закон е направен да защитава нашите (всички политици, вкл. БСП, ДПС, ГЕРБ, Костовисти...) и да се имитира работа на съда. Момчета, бъдете реалисти! Като не сте чели закона, поне прочетете мотивите за връщане в Народното Събрание! И тогава коментирайте!
39
ами това са му заповядали от позитано това и прави.
40
Сами си правят удобни закони и сами си ги приемат поради мнозинство в НС. Толкова закони и промени се приеха, а корупцията и краденето се увеличава пропорционално. Това крадливо племе трябва да се изгони и да се приложи пълна конфискация на ограбеното от всички българи
41
Тая мърша иска държавата да е корумпирана, защото самия Гумен Грипен се надява на комисионните от Грипен. Освен, че господарката му Сланинова е корумпирана обрала народа СИ, фърчилото назначи и една селска клечка, на две държавни заплати, като пиар любовница във ВВС. Повече никога няма да гласувам, за коя да е червена мърша, посочена от партията на БСПеерастите..
42
Трудно е сам човек да се бори с толкова изпечени и корумпирани престъпници, но все пак народа е зад него и за това го подкрепят. Толкова милиарди окрадоха от бедните българи и ги изнесоха на вън, та сега да изкупуват икономиката ни.
43
До № 12! Шумолят ти бръмбарите в празната, гербава кратуна!
44
Досадната трътлеста лелка от ден на ден все-повече изпростява и затъва в батака заедно с оядените си другари.Откакто ги изхвърлиха от властта и им врътнах кранчетата за далавери, комунделите съвсем изтрещяха.Сега цялата им върхушка е под угрозата за тотално разследван и пандела във връзка с лапането им покрай приватизацията и опоскването на държавата ни.Какви ли не циркове и постановки за отвличане на общественото внимание ще разиграват с надеждата да се измъкнат от Темида !
45
Ще ми се да видя физиономията на Кирчо Маринов шефа на правната комисия и чуя контра аргументи,а може би и нова намеса на падишаха
46
Аз не съм корумпиран ! Хората от благодарност ми дават пари.Елате да видите в Банкя! Скрил в дюшека,има няма 3/4млр.евро.Кво толкова и аз съм човек.
47
Браво на Президента! Истински, достоен Българин! Както Правилно наложи вето върху антинародния герберски закон за лекарствата, така и сега налага изключително правилно вето върху антикорупционния закон, който спокойно може да бъде наречен : Борисовски Герберски КОРУПЦИОНЕН ЗАКОН
48
Крадливата свиня от Банкя иска сам да си назначава комисията, която ще го раследва. Такава наглост като на Герберастите в друга държава няма.
49
Бек вокала на Крушовската биволица ще продължава да прави каквото му нареди Курнелия! Не виждам никаква новина в наложеното вето! Ако бяха приели закона на БСП, ха познайте дали щеше да има вето???
50
Фатмака се притеснявал да няма политичекки назначенив! Точно той, беквокалиста на Позитанска Пача загрижен за това? А Позитанските Помияри скочиха вкупом да му лъскат "имиджа"!и да пеят пихвални слова... Идилията е пълна!
Вашето мнение
Код за сигурност:
Последни новини
Най-важното
Най-четени
Най-коментирани
На кого симпатизирате в очертаващата се война между Бойко Борисов и Румен Радев?
архив

Зад всеки успял мъж стои фирмата на баща му или на дядо му.

няма нови новини
Днес: 87
hot
най-четени новини в момента
сега
2181
четат ПИК
сега
четат тази новина
x
САМО В ПИК TV! Проф. Антоанета Христова и Георги Харизанов с горещ коментар за новите министри и президента - Радев нарочно търси скандали (ОБНОВЕНА)
x
Вижте кои три редки, но много нежни имена, празнуват днес
x