Вход
София
Времето в София 25 o C

ИЗВЪНРЕДНО И ПЪРВО В ПИК! Военно-апелативна прокуратура за проверката във ВМА и ген. Петров: Няма данни за престъпление (ПЪЛЕН ТЕКСТ)

ИЗВЪНРЕДНО И ПЪРВО В ПИК! Военно-апелативна прокуратура за проверката във ВМА и ген. Петров: Няма данни за престъпление (ПЪЛЕН ТЕКСТ)

на 13.11.2017
69586
29
ИЗВЪНРЕДНО И ПЪРВО В ПИК! Военно-апелативна прокуратура за проверката във ВМА и ген. Петров: Няма данни за престъпление (ПЪЛЕН ТЕКСТ)
Автор: ПИК
13.11.2017
29
69586

Военно-апелативна прокуратура /ВоАП/ потвърди постановлението на прокурор от Военно-окръжна прокуратура гр. София от 07.06.2017 г., с което бе отказано да се образува досъдебно производство по повод одитен доклад на Министерство на отбраната за оценка на законосъобразността и ефективността на извършените дейности по управление и контрол на бюджетните и други средства за периода 01.01.2014 г. – 31.01.2017 г. на Военно медицинска академия, поради липса на достатъчно данни за извършено престъпление от длъжностни лица от ВМА.

При извършения служебен контрол на проверяваното постановление е установено, че първоначалната проверка е непълна, а наблюдаващият прокурор не е осъществил необходимия контрол над работата на военния следовател. Поради това прокурор от ВоАП е извършил допълнителна лична проверка, в хода на която са изискани относими документи и са снети обяснения от различни длъжностни лица.

Анализът на всички събрани материали е довел до извод, че няма данни за извършено престъпление от общ характер от длъжностни лица от ВМА.

Постановлението е изпратено на Министерство на отбраната и на ВМА.

ВоАП е сигнализирала административния ръководител на ВОП - София за извършване на цялостна проверка на работата на наблюдаващия прокурор Адалберт Кръстев за преценка на основания за ангажиране на дисциплинарната му отговорност с оглед констатираното формално извършване на началната проверка по случая.

Препис от постановлението в едно с копие на одитен доклад от м. март 2017 г. на Дирекция „Вътрешен одит“ - МО, е изпратен по компетентност на Агенцията за държавна финансова инспекция, предвид установеното нарушение на чл. чл. 49, ал. 1 от ППЗОП /отм./ и на т. 9.5 от утвърдените Условията за участие в процедурата. Изпращането е с оглед правомощията на АДФИ за ангажиране на административно-наказателна отговорност.

Ето и пълният текст на постановлението: 

Полковник Д. Данов – Заместник на административния ръководител – заместник военно-апелативен прокурор на Военно-апелативна прокуратура, след като се запознах с материалите по преписка вх. № 529/2017  г. по описа на Военно-окръжна прокуратура гр. София  – преписка вх. № 935/2017 г. по описа на Военно-апелативна прокуратура,

 У  С  Т  А  Н  О  В  И  Х :

 С постановление от 07.06.2017 год.,   прокурор при Военноокръжна прокуратура гр. София   е отказал да образува досъдебно производство по преписка вх. № 529/2017  г. по описа на посочената прокуратура, на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, пр. 2 от НПК.

Във връзка с излъчено журналистическо разследване и последвалото го разпространяване на публикации в медиите, свързани с предмета на първоинстанционната преписка, и с оглед формираното в резултат на тях негативно обществено мнение, преписката е изискана и постъпила във Военно-апелативна прокуратура за осъществяване на служебен контрол по отношение правилността и законосъобразността на горепосочения прокурорски акт. Преценявайки правомощията на прокурора от по-горестоящата прокуратура, произтичащи от разпоредбите на чл. 143, ал. 3 от Закона за съдебната власт, вр. с чл. 46, ал. 3 от НПК и т. 10 и следващите от Указание за осъществяване на инстанционен и служебен контрол в Прокуратурата, приемам че е налице процесуалното основание по смисъла на чл. 46, ал. 3 от НПК, за извършване на служебен контрол по мой почин, по отношение законосъобразността и обосноваността на постановения първоинстанционен прокурорски акт.

РАЗКРИТИЕ НА ПИК: Румен Радев е взел главата на Николай Петров! Вижте истината за скандала

РАЗКРИТИЕ НА ПИК: Румен Радев е взел главата на Николай Петров! Вижте истината за скандала

Конспирацията за свалянето на здравния министър Николай...

на 01.11.2017

Преписка вх. № 529/2017  г. по описа на Военно-окръжна прокуратура гр. София е заведена по повод изпратен от министъра на отбраната по компетентност в прокуратурата одитен доклад, съдържащ резултатите от извършен извънпланов одитен ангажимент за даване на увереност във Военно медицинска академия(ВМА), относно оценка на законосъобразността и ефективността на извършваните дейности по управление и контрол на бюджетните и други средства за периода 01.06.2014 г. – 31.01.2017 г.

С постановление от 31.03.2017 г., първоинстанционният прокурор е възложил извършването на проверка по реда на чл. 145 от ЗСВ на военен следовател. Със същото постановление, на следователя са дадени 14 конкретни писмени указания. На 18.04.2017 г., прокурорът е утвърдил и представен му от следователя план за работа по преписката, съдържащ подробно описани 12 действия, които следва да се извършат в изпълнение на писмените указания. На 22.05.2017 г.,следователят е представил преписката на прокурора със справка-заключение, за решаването й по същество.

След като се запознах с материалите по преписката приемам, че разпоредената и извършена проверка не е била обективна, всестранна и пълна. Основание за този извод дава обстоятелството, че преписката не е окомплектована с всички документи, относими към предмета на проверката от една страна, а от друга, че от дадените 14 писмени указания от прокурора, следователят е изпълни едва 3 в пълен обем. Всичко това налага настоящата инстанция да извърши лична проверка по преписката, като извърши действия, включени в компетентността на прокурора от по-ниската по степен прокуратура.

В резултат на извършената в продължение на 10 дни лична проверка от настоящата инстанция и събраните нови данни, по преписката е установена следната фактическа обстановка:

В изпълнение на заповед № Р-47/10.02.2017 г. на министъра на отбраната на Р България, одиторски екип от дирекция „Вътрешен одит“ на МО извършил извънпланов одитен ангажимент за даване на увереност във ВМА, относно оценка на законосъобразността и ефективността на извършваните дейности по управление и контрол на бюджетните и други средства за периода 01.06.2014 г. – 31.01.2017 г.

За целта,за одитирания период екипът извършил проверки на:

След приключване на извънплановия одитен ангажимент, одиторският екип изготвил окончателен одитен доклад, в който отразил резултатите от проверките по всяка една от посочените по-горе точки.

По отношение изпълнението на бюджета на ВМА, екипът направил изводи, че:

- в резултат на предприетите действия от ръководството на ВМА, някои от разходите за одитирания период са намалели повече от два пъти;  

- не са изпълнени планираните за реализиране собствени приходи, поради което съществува риск от извършване на компенсиране от страна на Министерство на финансите при финансиране приходите на Министерство на отбраната /МО/.

Дадена е препоръка на началника на ВМА да осъществява необходимия контрол, както по отношение на планирането, така и по реализирането на собствените приходи.

В резултат на извършената проверка на законосъобразността на проведените търгове за отдаване под наем на свободни помещения и площи във ВМА-МБАЛ-София, е констатирано, че процесите на организиране и провеждане на търгове, са в съответствие с нормативните и вътрешни актове.

Одиторите са установили случаи на участие на свързани лица в търговете, което според тях създавало риск от получаване на по-ниски парични постъпления, поради което са дали препоръка на началника на ВМА, да осъществява по-ефективен контрол върху дейността на комисиите за избор на фирмите, участващи в търговете.

Препоръка е дадена и по отношение окомплектоването на административните досиета, съдържащи документацията за проведените търгове.

По отношение реализираните приходи по договори с НЗОК, както и тяхното разпределение за допълнително материално стимулиране /ДМС/ за одитирания период, екипът е направил извод, че начислените и изплатени средства за допълнително материално стимулиране са в съответствие с нормативните и вътрешни актове.

Посочено е още, че началникът на ВМА е осъществил ефективен контрол, като наложените санкции са удържани своевременно от реализираните приходи преди разпределението на средствата за ДМС по съответните клиники.

В резултат на извършената проверка на реализираните приходи и извършените разходи на три клиники във ВМА-МБАЛ-София за одитирания период, екипът след сравнителен анализ е констатирал, че макар и с минимални разлики клиника „УНГ“ и клиника „КАРИЛ“ са на печалба, а клиника „Очни болести“ е на загуба в размер на 172 927.39 лв.

С доклада не е дадена препоръка на началника на ВМА по отношение  дейността на клиниките.

При извършената проверка на броя на назначените лица по ДРД, както и сумите на разходите за одитирания период във ВМА-МБАЛ-София, екипът е направил извод, че предприетите действия в края на 2014 г. по прекратяване на договорите с фирми за извършване на химическо чистене, пране и гладене е довело до икономия на финансови средства за 2015 г. и 2016 г. в общ размер на 1 884 139 лв.

И за това направление на дейност с доклада не е дадена препоръка на началника на ВМА.

Във връзка с извършената проверка на прогнозните стойности и изплатените суми по сключени договори за поддръжка на сграден фонд и др. във ВМА-МБАЛ-София за одитирания период, одиторският екип е направил извод, че в резултат на предприетите действия от ръководството, през 2015 г. и 2016 г., разходите по сключените договори за поддръжка са намалели в сравнение с разходите през 2014 г.

В резултат на извършената проверка на изменението на просрочените задължения на ВМА за одитирания период, екипът е установил, че към 31.12.2014 г., ВМА е имала просрочени задължения в общ размер на 95 823 288.63 лв, в това число към доставчици 93 758 038.04 лв, като са предприети действия за тяхното погасяване. В резултат на това към 31.12.2016 г. тези задължения са в размер на 14 100 971.11 лв.               

Констатирано е още, че просрочени задължения на ВМА към фирми в размер на 52 413 288.17 лв са прехвърлени чрез цесии на „Българска банка за развитие“ АД, която е поела тези задължения, а задължението на ВМА към банката е с падеж края на 2018 г. След извършено плащане от ВМА към банката на 28.12.2016 г., размерът на просрочените задължения е бил намален в размер на 32 413 288.17 лв.

По отношение така предприетите действия от ръководството на ВМА, одиторският екип е дал мнение, че цесиите са осъществени законосъобразно в съответствие с основанията и по реда на чл. 99 и чл. 100 от ЗЗД, като предложенията направени в писмо рег. № 9312/28.10.2015 г. на началника на ВМА и одобрени от министъра на отбраната са спазени при механизма на цесията.

Действията на ръководството на ВМА са определени като ефективни, като в резултат на подписани допълнителни споразумения към сключените договори с фирми и цесиите, за просрочените вземания не се начисляват лихви.

В хода на извънплановия одитен ангажимент, екипът извършил репрезентативна проверка на законосъобразността на 13 договора, сключени през 2014 - 2016 г., след проведени процедури за възлагане на обществени поръчки във ВМА. Предмет на обществените поръчки са били дейности, свързани с абонаментната поддръжка на сградния фонд, електроенергийни уредби и съоръжения, отоплителни системи, ВИК инсталации, организиране и осъществяване на денонощна, физическа въоръжена охрана на обекти на ВМА на територията на страната, приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на ВМА, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура, компютърни системи и предоставяне на електронни съобщителни услуги.

Резултатите от проверката и броя на подадените жалби срещу решенията на началника на ВМА за определяне изпълнителите на поръчките са дали основание на одиторския екип да приеме, че при провеждането на процедурите по ЗОП /отм./ са налице слабости и допуснати нарушения на различни етапи от провежданите процедури.

Констатирано е още, че по повод подадените жалби пред Комисията за защита на конкуренцията, същата с решенията си е отменила голяма част от решенията на началника на ВМА за избор на изпълнител и е възложила на ВМА изплащане на разноски по производството в общ размер на 56 183 лв, от които към момента на одита са изплатени само 15 500 лв.

Тъй като голяма част от решенията за избор на изпълнител по тези 13 процедури са били проверени от Комисията за защита на конкуренцията и от Върховния административен съд по повод подадени жалби, настоящата инстанция намира за уместно в акта си по-подробно да разгледа проведената процедура за обществена поръчка /открита процедура/ 00085-2014-0009, с предмет: „Периодична доставка на остеосинтезни средства за ортопедия и травматология, системи за протезиране, артроскопски консумативи и импланти за неврохирургия по обособени позиции за нуждите на ВМА / и подчинените й структури в страната-София, Пловдив, Варна, Плевен и Сливен/, съгласно спецификация-Приложение №1/ неразделна част от документацията/“. 

От събраните допълнителни данни по преписката, в резултат на извършената лична проверка се установи, че с Решение № 714/30.06.2014 г. на началника на ВМА ген. Петров, е открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 16, ал. 8 от ЗОП /отм./ с посочения по-горе предмет и при критерии за възлагането й – най-ниска цена. Процедурата е обявена на електронната страница на Агенцията за обществени поръчки с обявление № 5443/30.06.2014 г. Обявление за поръчката е публикувано  и в притурката към официалния вестник на Европейския съюз.

В утвърдената документация за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка изрично е посочено, че  количествата на медицинските изделия и консумативите, описани в приложение № 1 са ориентировъчни и техния окончателен размер ще се определя съобразно потребностите на ВМА и нейните подчинени структури. В съответствие с чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП /отм./, Възложителят не е въвел изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. В т. 3.8 от Условията за участие в процедурата е посочено, че „ при участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него..“. В т. 9.5 от Условията е записано, че „договор не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписването му не представи документ за регистрация в съответствие с изискването на чл. 23 от Закона за търговския регистър. С Условията е определен и крайният срок за подаване на офертите – 15.00 ч. на 01.09.2014 г.

В резултат на изисканото и  приложено заверено копие на списъка на фирмите, внесли документи за участие в откритата процедура се установява, че към 15.00 ч. на 01.09.2015 г., документи за участие са подали 17 /седемнадесет/  фирми.

Сред подалите документи е и Гражданско дружество „Ортопедие – Инвекс“, които са постъпили в деловодството на ВМА в 09.01 ч. на 01.09.2014 г. Посоченото гражданско дружество е учредено на 02.08.2014 г. от „Ортопедие - БГ“ ЕООД, ЕИК 202813378, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Витоша“, ул. „21-ви век“, № 9, вх. Б,ет. 1, ап. 28, представлявано от Явор Цонев, в качеството му на пълномощник и „Инвекс трейдинг“ АД, ЕИК 201039264, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, Район Южен, ул. „Пере Тошев“ № 11, Медицински център, кабинет 12, представлявано от Дора Тодорова, в качеството й на Представител.

В учредителния договор е посочена целта на дружеството – обединяване на усилията на учредителите за участие и изпълнение на обществена поръчка с Възложител ВМА.

Определен е и предмета на дейност на дружеството-„Периодична доставка на остеосинтезни средства за ортопедия и травматология, системи за протезиране, артроскопски консумативи и импланти за неврохирургия по обособени позиции за нуждите на ВМА, съгласно спецификация-Приложение №1/ неразделна част от документацията/“.

В чл. 3, ал. 1от договора е посочено, че „Дружеството не е самостоятелно юридическо лице. Съдружниците запазват своята юридическа, финансова и данъчна самостоятелност..“

Определено е наименованието - Гражданско дружество - „Ортопедие – Инвекс“ и неговото седалище - гр. София, ж.к. „Витоша“, ул. „21-ви век“, № 9, вх. Б,ет. 1, ап. 28.

С чл. 8 от договора за водещ партньор в дружеството е определен „Ортопедие - БГ“ ЕООД с посочените по-горе седалище и адрес на управление, на който партньор са възложени и всички административни, включително счетоводни и финансови дейности.

Съгласно договора, за представител на Дружеството е определен Явор Цонев.

           На 15.07.2014 г., Цонев закупил книжата за участие в откритата процедура и след създаването на дружеството ги подал от негово име в деловодството на ВМА.

          Със заповед № 965/02.09.2014 г., началникът на ВМА ген. Петров назначил комисия за провеждане на открита процедура в състав: Председател полк. Доц. Венцислав Мутафчийски, д.м. – зам. Началник на ВМА по диагностично лечебната дейност и членове: полк. маг. фарм. Росица Четрокова, к-н д-р Димитър Костов, ц. сл. д-р Владимир Стефанов, ц. сл. Самуил Асенов, ц. сл. Диана Бранкова и ц. сл.Стела Върбанова. За резервни членове били определени ц. служители д-р Владимир Русимов, Ангел Тодоров и Мария Манолова.

В изпълнение на т. 3 от заповедта, на 02.09.2014 г., в 10.00 ч. комисията се събрала в зала № 10 на ВМА и пристъпила към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, съгласно списъка по чл. 68 от ЗОП /отм./. Седма по ред била разгледана оферта с рег. № 12075/29.08.2014 г. на Гражданско дружество „Ортопедие – Инвекс“, което кандидатствало за обособени позиции 4, 12, 13 и 24. Комисията констатирала, че представените от дружеството документи за подбор в плик № 1 напълно съответстват с изискванията за подбор, съгласно ЗОП и тръжната документация, поради което то било допуснато до участие в откритата процедура за позиции 4, 12, 13 и 24.

           На 03.10.2014 г., в 10.00 ч. комисията отново се събрала в зала № 10 и пристъпила към разглеждане на документите от плик № 2-Предложения за изпълнение на поръчката. След като разгледала документите на Гражданско дружество „Ортопедие – Инвекс“, комисията констатирала  пълно съответствие на предложената оферта с предварително обявените условия от Възложителя, поради което допуснала до оценка и класиране дружеството за позиции 4, 12, 13 и 24.

          На 24.10.2014 г., в 10.00 ч., комисията отново се събрала в зала № 10 и пристъпила към отваряне на ценовите оферти на допуснатите до оценка и класиране участници в процедурата. Седма по ред била разгледана офертата на Гражданско дружество „Ортопедие – Инвекс“, което кандидатствало за позиции 4, 12, 13 и 24.

         За обособена позиция 4- общата стойност за една година възлизала на 67 585.00лв с включено ДДС, а общата стойност за три години на 202 755.00 лв с включено ДДС.

        За обособена позиция 12- общата стойност за една година възлизала на 135 927.00 лв с включено ДДС, а общата стойност за три години на 407 481.00 лв с включено ДДС.

        За обособена позиция 13- общата стойност за една година възлизала на 48 636.00 лв с включено ДДС, а общата стойност за три години на 145 908.00 лв с включено ДДС.

          За обособена позиция 24- общата стойност за една година възлизала на 140 429.00 лв с включено ДДС, а общата стойност за три години на 421 287.00 лв с включено ДДС.

         Комисията установила, че общата стойност на офертата на дружеството за позиции 4, 12, 13 и 24 за една година била в размер на 392 577.00 лв с включено ДДС, а общата стойност за три години  в размер на 1 177 731.00 лв с включено ДДС, както и че цените са крайни и включват всички начислени мита, данъци и такси, с всички разходи по доставка. Ръководейки се от критерия „най-ниска цена“, съгласно т. 7.1 от Предмета на поръчката, комисията класирала Гражданско дружество „Ортопедие – Инвекс“ на първо място за обособени позиции 4, 12, 13 и 24 и предложила на възложителя, да сключи договори за периодични доставки с класираните на първо място за всяка една позиция.

          С Решение № 1327/12.11.2014 г., началникът на ВМА ген. Петров на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП /отм./ и отразените резултати в протоколите за работата на комисията обявил класирането на участниците и участника определен за изпълнител на обществената поръчка. За позиции 4, 12, 13 и 24 за класирано на първо място било обявено Гражданско дружество „Ортопедие – Инвекс“, което било определено и за изпълнител на поръчката по тези позиции.

          С писмо рег № 8731/13.11.2014 г., адресирано до всички класирани на първо място и обявени за изпълнители, било изпратено Решението на началника на ВМА. С писмото бил даден срок на изпълнителите в 15 дневен срок да представят удостоверения за обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП/отм./, договор по образец, спецификация към договора съгласно Приложение № 1 и гаранция за добро изпълнение в размер на 2% без ДДС върху стойността на договора за три години.

          На 13.01.2015 г., със всички участници в откритата процедура, класирани на първо място и определени за изпълнители били сключени договори за периодична доставка. На същата дата, между ВМА, представлявана от ген. проф. Петров и В. Кръстев в качеството й на КУПУВАЧ и Гражданско дружество „Ортопедие – Инвекс“, представлявано от Явор Цонев, в качеството му на ПРОДАВАЧ, бил сключен договор за периодична доставка с рег. № 638/13.01.2015 г. Предмет на договора били медицински изделия по обособени позиции 4, 12, 13 и 24 по вид, количество, асортимент, цени, съгласно спецификация-приложение № 1, неразделна част от договора. От представеното по преписката заверено копие на договора се установява, че в него не са вписани удостоверението за данъчната регистрация и БУЛСТАТА на Продавача - Гражданско дружество „Ортопедие – Инвекс“.

         Съгласно чл. 49, ал. 1 от ППЗОП /отм./ „Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение“. Въпреки, че договора бил съгласуван и с началника на Правния отдел във ВМА, то със сключването му  без посочването в него на данните за данъчната регистрация и БУЛСТАТ на определеното за изпълнител неперсонифицирано обединение, било допуснато нарушение на императивната разпоредба на посочения по-горе член от ППЗОП /отм./, както и на т. 9.5 от Условията за участие в процедурата, според която „договор не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписването му не представи документ за регистрация в съответствие  с изискването на чл. 23 от Закона за търговския регистър“.                           

          Това е така и защото съгласно действащата след 01.01.2015 г. разпоредба на чл. 6, ал. 2 от Закон за търговския регистър, Цонев е имал задължение в седем дневен срок от учредяване на дружеството /на 02.08.2014 г./, да заяви вписването на това обстоятелството и да представи учредителния договор за него в Търговския регистър.

           Към момента на извършване на личната проверка /почти 3 години от подписване на договора/, Купувачът по договора – ВМА, е заплатила на Продавача за доставени медицински изделия сума в общ размер на 341 629.00 лв.

В резултат на действията на настоящата инстанция, извършени в хода на личната проверка, които действия е следвало да се извършат при проверката в първоинстанционната прокуратура, защото част от тях съвпадат с дадените писмени указания, горната фактическа обстановка е установена чрез изисканите и приложени към преписката заверени копия на документи, свързани с подготовката, откриването, провеждането на процедурата за възлагане на обществената поръчка и сключването на договорите с определените за изпълнители участници, снетите обяснения от ген. Петров, длъжностните лица, участвали в състава на комисията по заповед № 965/02.09.2014 г., на началника на ВМА и гр. л. Б. Йочев, както и от направените справки в търговския регистър, в службата по вписванията,  в база данни БДС и национална база данни „Население“.

          При така установената фактическа обстановка може да се направи единствено възможния и обоснован правен извод, че с подписването на договора за периодична доставка с рег. № 638/13.01.2015 г. на 13.01.2015 г., ген. Н. Петров е допуснал нарушение на чл. чл. 49, ал. 1 от ППЗОП /отм./ и на т. 9.5 от утвърдените от него Условията за участие в процедурата. Съгласно чл. 56 и чл. 57 от ППЗОП /отм./, за нарушаване на правилника виновните лица и лицата, които са допуснали извършване на нарушение носят административнонаказателна отговорност по реда на чл. 32 от ЗАНН, а актовете за установяване на нарушения по правилника се съставят от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция в срок 6 месеца от деня, в който нарушителят е открит, но не по-късно от 3 години от извършването му.

          В конкретния случай, с нормативен акт – ППЗОП /отм./, деянието на ген. Петров е квалифицирано като административно нарушение. Видно от материалите по преписката, за това нарушение не е сезиран компетентния орган - Агенцията за държавна финансова инспекция, тъй като на същата не е изпратен препис на постановлението 07.06.2017 г. и копие на получения в прокуратурата окончателен доклад от извършения извънпланов одитен ангажимент. За отстраняване на този пропуск на първоинстанционния прокурор и с цел евентуално реализиране на административнонаказателната отговорност за допуснато нарушение на ППЗОП /отм./, настоящата инстанция следва да изпрати препис от постановлението си и копие на окончателния одитен доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция по компетентност.

           От приложена към преписката справка се установява, че към момента на извършване на деянието ген. Петров е имал качеството на военнослужещ по Закона за отбраната и въоръжените сили  на Р България. Съгласно разпоредбата на чл. 371, б. „а“ от НК, като такъв той носи отговорност за престъпления по Глава тринадесета от НК.

          В конкретния случай, дори и да се приеме противното на направения по-горе правен извод,  може да се обсъжда единствено версията за евентуално осъществен състав на длъжностно престъпление по чл. 387 от НК.

         От обективна страна, изпълнителното деяние на това престъпление може да се изрази в четири форми:

         Първата форма -злоупотреба с власт се свързва с извършването на такива разпоредителни действия, при които длъжностното лице упражнява някое от предоставените му правомощия, но самите действия не са предизвикани от служебна необходимост. В конкретния казус, тази форма на изпълнително деяние липсва, тъй като откриването и провеждането на откритата процедура са били в правомощията на ген. Петров и същевременно е била налице служебна необходимост от нея.     

         Втората форма –злоупотреба със служебно положение се свързва с извършване на действия, които не са от компетентността на дееца и не влизат в кръга на неговата власт. По преписката няма данни, които да сочат, че ген. Петров е извършил действия, които не са от неговата компетентност или са извън кръга на неговата власт.

         Не са налице достатъчно данни, че е налице и третата форма на изпълнителното деяние – превишаване на власт, тъй като военнослужещият не е извършил разпоредителни действия, които са от компетентността на негов началник или на друго длъжностно лице.

          Дори и да се приеме, че в случая има някакви данни за наличието на четвъртата форма на изпълнителното деяние – неизпълнение на задължения по служба, изразило се в сключване на договора в нарушение на чл. 49, ал. 1 от ППЗОП /отм./, то поради липсата на друг задължителен елемент от обективния състав на обсъжданото престъпление – настъпването на вредни последици, деянието не може да се квалифицира като престъпление по чл. 387, ал. 1 или ал. 3 от НК, поради неговата несъставомерност. Вредни последици не са налице, тъй като гражданското дружество реално е доставило медицински консумативи по договора, след направена заявка от ВМА. Цените на тези консумативи са били съобразени с ценовото предложение на Продавача при участието му в откритата процедура, поради което те реално са били дължими от Купувача и не са платени без правно основание.

С подписването на договора в нарушение на чл. 49, ал. 1 от ППЗОП /отм./ не е ощетен бюджета на ВМА, нито държавния бюджет.

П  О  С  Т  А  Н  О  В  И  Х : 

            ПОТВЪРЖДАВАМ постановлението от 07.06.2017 год.,   с което прокурор при Военноокръжна прокуратура гр. София   е отказал да образува досъдебно производство по преписка вх. № 529/2017  г. по описа на посочената прокуратура, на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, пр. 2 от НПК, съобразно новоустановената фактическа обстановка като правилно, обосновано и законосъобразно. 

           Препис от постановлението и преписка вх. № 529/2017  г.,  по описа Военно-окръжна прокуратура гр. София, състояща се от два тома – т.1-ви от 70 л. и т. 2 –ри от 261 л., да се изпратят на Административния ръководител на посочената прокуратура за сведение. 

          Събраните в хода на извършената лична проверка от настоящата инстанция материали, да се подредят в самостоятелни томове, които да се  приложат към материалите по преписка вх. № 935/2017 г., по описа на Военно-апелативна прокуратура. 

          Препис от постановлението в едно с копие на одитен доклад от м. март 2017 г. на Дирекция „Вътрешен одит“- МО, състоящ се от 59 страници, да се изпрати по компетентност на Агенцията за държавна финансова инспекция.

           Препис от постановлението да се изпрати на Министъра на отбраната на Република България, за сведение.

          Препис от постановлението да се изпрати на началника на ВМА-София, за сведение.

         Препис от постановлението да се приложи към преписка вх. № 935/2017 г., по описа на Военно-апелативна прокуратура. 

        Съгласно Указание за осъществяване на инстанционен и служебен контрол в Прокуратурата, настоящото постановление подлежи на инстанционен и служебен контрол.

                                                             ЗАМЕСТНИК НА ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ

                                                                                           ПРОКУРОР:

 

                                                                ПОЛКОВНИК:                             Д А Н О В

Сподели:
Напиши коментар »
(29)
1
червените гадове сега мълчат като мумии, но съсипаха авторитета на един достоен лекар и човек,дано ген. Петров да заведе дела срещу олигофрена журналист за вменяване на престъпление и вина и за тиражиране на невярна информация и всички други подгласници от бсп
2
Този коментар съдържа нецензурно съдържание!
3
Излиза, че оставката на ген. Петров е част от сценарий, започнат от bTV (разбирай Делян Пеевски) и завършил с назначаването за министър на здравеопазването на Кирил Ананиев - човек на Пеевски...
4
Като Боршош няма престъпление а парите са откраднати това го видя целия народ тези вече правят народа си на малоумен и на очите ли си да вярва или на шайката на тиквата лъжци и крадци
5
Е ,помиярите от БТВ - кажете (нали сте "обективни") ,колко пари прибрахте от фармацетифтичната мафия на Донев и от "бялата" мафия ,за да "отрежете" главата на професора ,колко ?
6
Не е виновен само журналиста, той само изпълни поръчката на президента Радев. Той е в основата на всичко.
7
ДЕБИЛИ, управлява ви МАФИЯ
8
Е, сега разследващите "журналисти" да видят колко му платиха на онова поръчково журналистче......?
9
СЕГА К,ВО ПРАВИМ ? ЗАКРИВАНЕ НА БТВ .
10
Този "доклрад" на Военно-Апелативана тпрокуратура за за 80%-те ДЕБИЛИ. И под статията са 80%
11
Сталин, ти прочете ли статията/тя вярно малко дълга идва/?В статията пише,че парите не са откраднати,ама нали си комуне-едно си знаеш ,едно си баеш!
12
А някой съмняваше ли се,4е констатациите ще бъдат такива.Не разбрахте ли,4е законите са направени така,4е управляващите елити законно да крадат и никога няма да носят наказателна отговорност.
13
ДА... ВСИЧКО Е ЕДИН ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАН ЦИРК. ДАДЕ СЕ ВРЕМЕ НА ПРЕСТЪПНИКА ДА ОРГАНИЗИРА ОПРАВДАВАНЕТО СИ, НАРОДЕЕЕ...
14
А къде изчезна “журналиста” Онанев? Може би е на почика в Дубай или на Малдивите
15
До11 а н ти на очите си ли вярваш или на написанот и сигурно много добре знаеш че в България може да се напише всичко и най вече от този от който има интерес да го напише а защо направи си ти сметтка но щом Апартаментов козва да се спаси (ЦЕНТРАЛНИЯ НАПАДАТЕЛ) нямам думи дебилите и лошия матрЕал да кажат
16
Съгласно чл. 49, ал. 1 от ППЗОП /отм./ „Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение“. Въпреки, че договора бил съгласуван и с началника на Правния отдел във ВМА, то със сключването му без посочването в него на данните за данъчната регистрация и БУЛСТАТ на определеното за изпълнител неперсонифицирано обединение, било допуснато нарушение на императивната разпоредба на посочения по-горе член от ППЗОП /отм./, както и на т. 9.5 от Условията за участие в процедурата, според която „договор не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписването му не представи документ за регистрация в съответствие с изискването на чл. 23 от Закона за търговския регистър“.
17
Ами сега ? Какво ще кажат червенотиквениците ? Лъжат без задръжки, клеветят, създават умшлено интриги и противопоставяне в обществото , говорят с недопустим арогантен език , проявяват наглост и популизъм ,използват всички средства да се докопат до властта. В случая, не се спряха и с компрометирането и потъпкването на един безспорен авторитет, професионалист, доказано високо морален човек , с отлични резултати в работата и кариерата си. През всичките години на прехода, България не можа да си поеме въздух от тях - гробокопачите на миналото, съвремието и бъдещето ни.
18
Поредния спукан балон на червените тапири !!!
19
Той и Тиквата не престъпник,бил е пожарникар в SIC ! Абе,това което ще му се случи на тоя боклук,му е бедна овчата фантазия!
20
Да не забравяме, че никой не е говорил за нарушаване на закона, а просто бяха изнесени едни факти, в резултат от което премиерът очевидно е поискал оставката на министъра. Всичко друго са вопли от типа "Не си отивай Деляне, щото ние ще сме следващите..."
21
В момента българите живеят в пъти по-зле от времето на Живков. Ако тогава всеки задоволяваше жизнените си потребности, то сега тази привилегия имат единствено щатните, влачейки доходите си от държавната хранилка. ГЕРБ е партията майка, която скри шапката на БКП. Еднолично управление, сливане на партията с държавата, облагодетелстване на членовете на ГЕРБ, партията контролира съд, прокуратура, назначава послушници във всички сфери на властта. ТОВА УВАЖАЕМИ БЕШЕ ПРИСЪЩО НА БКП. В момента ГЕРБ е истинския заместник на БКП с още по мерзки черти. ТОВА СЕ НАРИЧА КОМУНИЗЪМ... КОМУНИЗМЪТ НА ГЕРБ И ЛИДЕРА МУ - ПРЕСТЪПНИКА boko (СПРАВКА - БЯЛОТО ПОЛЕ В БИОГРАФИЯТА НА boko ПРЕЗ ГОДИНИТЕ 1990-2000). ВСЪЩНОСТ БЯЛОТО ПОЛЕ Е САМО ЗА ДЕБИЛИТЕ, ИНФОРМАЦИЯ С КАКВО СЕ Е ЗАНИМАВАЛ ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ ИМА МНОГО В ИНТЕРНЕТ. А ДА НИ Е ЧЕСТИТ СЪВРЕМЕННИЯ КОМУНИЗЪМ НАЧЕЛО С ДР. bokoБЪЛГАРО/УБИЕЦА.
22
Новата лидерка на БСП
23
МНОГО БЪРЗО ДЕЙСТВИЕ НА В ПРОКУРАТУРА. АМА БИЛА ОСТАВКАТА МОРАЛЕН АКТ. ЗАЩО БОЙКО НЯМА ТАКЪВ МОРАЛ А ИЗХВЪРЛЯ НЕУДОБНИТЕ. ТА ЧАК И СЕСТРА М7 СЕ ЗАГРИЖИ ЗА МИНИСТЪРА. ТОВА ГО ЧАКА НАРОДА ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА МУТРИ И БОЯДИСАНИ КОМУНИСТИ
24
Естествено, е няма престъпление. Нали пърдят в едно гърне.
25
Прокуратурата и за Делян Пеевски и за Христо Бисеров каза същото ... Така че, г-н Делян Пеевски да се връша за шеф на ДАНС, а г-н Христо Бисеров да се връща на депутатската банка и да продължи с г-н Йордан Цонев да кове законите.
26
Дали при този случай или при някои други, всички проверки завършват с извода: "Нямо престъпление". И в същото време всички, които са били на ръководни постове живеят охолно, а заплатите им не са огромни. Тогава какво остава-взима са процент от всяка сделка под масата. Няма как да се докаже богатството иначе.А те ще се борят срещу корупцията. Та тя е превърната в закон. Обществото е прогнило от корупция и зависимости и спасение не дебне отникъде.
27
Над 2 хиляди души са участвали в кастинга за политици, който телевизионният водещ Слави Трифонов обяви през септември. "А процесът не е завършил. Той продължава. Защото всеки, който има желание, качества и възможности, би могъл да се включи", пише в писмо но медиите водещият. Желание да станат политици са изявили българи, завършили престижни университети не само в страната, но и Йейл, Харвард и Кеймбридж, хора с успешен бизнес по света и българи от целия обществен, политически, професионален и културен живот, допълва Слави. Трифонов добавя, че се е свързал с българи, постигнали "безусловни успехи" навсякъде по света, които ще провеждат заедно с него събеседванията с кандидат-политиците. Събеседванията ще са по три теми - "Просперитетът на българина и просперитетът на българската нация", "Образованието – най-важната част за възхода на нацията" и "Съдебната система – основен проблем на държавата".
28
Разбира се , че няма данни за престъпление. Някой очаквал ли е нещо друго? Затова реформи в правораздаването няма да има, за да няма данни за престъпление. Прокуратура, ДАНС, БОП, всичко е едно и също нещо, подчинено на един човек.
29
....а ти статията и всичко написано по темата чел ли си? В кой момент е казано, че парите са ОТКРАДНАТИ? Казусът е за шуробаджанащина и неспазване на нормативните документи!
Вашето мнение
Код за сигурност:
Последни новини
Най-важното
Най-четени
Най-коментирани
Кой е най-одобряваният от вас партиен лидер?
архив

Един борец паркирал неправилно на "Витошка" и отишъл да си върши някаква работа. Когато се върнал БМВ-то го нямало.
- Бавареца! Къде ми е бавареца? - развикал се той, побеснял от гняв.
Един човек, който видял от кафето какво става, му казал:
- Паякът го взе.

Замислено борецът казал:
- Крокодила го знам, Барона го знам, ама тоя Паяка не съм го чувал - сигурно е някой нов.

няма нови новини
Днес: 230
hot
най-четени новини в момента
сега
2415
четат ПИК
сега
четат тази новина
x
ИЗВЪНРЕДНО В ПИК TV! Корнелия Нинова яхна цената на хляба, иска 5% ДДС (ОБНОВЕНА)
x
Ето какво зло същество живее в теб според зодията ти
x