Вход
София
Времето в София -1 o C

ИЗВЪНРЕДНО В ПИК! Ето я концепцията на Иван Гешев за управление на Прокуратурата (ДОКУМЕНТ)

ИЗВЪНРЕДНО В ПИК! Ето я концепцията на Иван Гешев за управление на Прокуратурата (ДОКУМЕНТ)

на 13.08.2019
20617
33
ИЗВЪНРЕДНО В ПИК! Ето я концепцията на Иван Гешев за управление на Прокуратурата (ДОКУМЕНТ)
Автор: ПИК
13.08.2019
33
20617

Иван Гешев – заместник на главния прокурор, и кандидат за главен прокурор, подаде вчера Концепция за стратегическо управление на Прокуратурата на Република България. Концепцията е публикувана още днес в първия ден на тридневния срок на интернет сайта на ВСС в рубриката „Процедура за избор на главен прокурор“, видя ПИК.

"Концепцията предлага актуален и задълбочен поглед за развитието на Прокуратурата на Република България (ПРБ), съобразен с констатациите и препоръките в докладите на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка, в Доклада от независимия анализ на структурния и функционалния модел на Прокуратурата и анализа на нейната независимост от 15.12.2016 г., както и със Становището на Европейската комисия за демокрация чрез право относно Закона за съдебната власт и Становищата на Консултативния съвет на европейските прокурори. Тя е базирана на изследванията на Европейската комисия за ефективност и качество на правосъдието (CEPEJ), и данните от Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2018 г. и 2019 г.", пишат в съобщението си от ВСС.

Иван Гешев е заложил в нея своето разбиране, че проблемите при изпълнението на конституционните функции на прокуратурата трябва да бъдат посочени открито и отговорно, за да се очертаят адекватните за преодоляването им решения. Според него ПРБ следва да предприеме и осъществи организационни и структурни промени, за които да получи подкрепата както от законодателната, така и от изпълнителната власт. Кандидатът споделя убеждението, че висок стандарт за ефективно и качествено правосъдие може да бъде постигнат само с активни действия и усилия в рамките на конструктивния диалог и взаимодействие с всички отговорни институции, при отчитане на конституционно регламентираните им правомощия. Това ще допринесе за повишаване на доверието в съдебната власт, за гарантиране на сигурността на гражданите и независимостта на магистратите и съдебните служители. Като съществен елемент е изведено активното сътрудничество и партньорство със съсловните и неправителствените организации, медиите и образователните институции.

Концепцията съдържа мотивите на Иван Гешев да се кандидатира за поста, анализ и оценка на състоянието на Прокуратурата на Република България. Отчетени са достиженията и са набелязани дейностите за надграждане и промяна, „за да отговорят на актуалните предизвикателства и промени в противодействието на престъпността, а едновременно с това да стабилизират постигнатите резултати и да гарантират необратимия ефект на реформите“. Констатирани са проблемите и са очертани мерки за тяхното отстраняване.

Кандидатът посочва, че познава следователската и прокурорската дейност, както и голяма част от магистратите, механизма на функциониране на Прокуратурата, прилаганите различни управленски модели, положителните и отрицателните ефекти от законодателни и административно-ръководни решения. Той разполага с необходимия управленски опит в различни нива на системата на ПРБ и е уверен, че може да се справи ефективно с отговорностите и предизвикателствата. Заявеното с номинирането на кандидатурата му доверие от членовете на Прокурорската колегия на ВСС той приема като оценка и за колектива на ПРБ, с който работи съвместно от 2016 г. и чиято подкрепа има. Прокурор Гешев изразява убеждението, „че работодател на магистратите са българските граждани и ние сме длъжни да дадем продукта, който те очакват от нас. Този продукт се нарича справедливост. Липсата ѝ няма как да бъде обяснена или оправдана с нищо, още по-малко с буквата на закона“.

Той заявява намерение да продължи активно ползваните форми на отчетност на главния прокурор пред ВСС и пред обществото, чрез периодични доклади по значими въпроси на противодействието на престъпността и корупцията. Кандидатът анонсира необходимостта от законодателни промени в тази насока за използване на нови инструменти за публично представяне на резултатите от дейността на Прокуратурата, най-вече по делата за корупция, организирана и битова престъпност, към които е фокусирано общественото внимание. Иван Гешев обръща внимание, че „грешният извод за безконтролност на прокурора, който е dominus litis – „господар на досъдебното производство“, следва да бъде разсеян чрез публичното оповестяване на резултатите от съдебния контрол, предвиден по отношение на законосъобразността на процесуално-следствените действия в досъдебната фаза на наказателното производство.

В тази насока са изведените от него основни принципи на бъдещата му дейност:

отговорност, прозрачност и институционална предвидимост чрез своевременно информиране на гражданите за дейността на прокуратурата и разследващите органи, при спазване на законността и зачитане на техните права и законни интереси;

гарантиране на независимостта и безпристрастността на магистратите и съдебните служители, чрез подобряване на условията за труд, обективна и справедлива оценка на качествата им и съответстващи на нея възнаграждение, стимули и форми за повишаване на мотивацията;

провеждане на проактивно междуинституционално и международно взаимодействие и информационен обмен;

активна подкрепа на експертно ниво на законодателния процес; широк диалог с представителите на научната общност и гражданското общество.

Иван Гешев приема като най-ценният ресурс на всяка система хората, които я изграждат, затова набелязва като основна цел на ръководения от него екип насърчаването на компетентни, мотивирани и отговорни магистрати и съдебни служители. Сред мерките за постигането ѝ се предвижда повишаване на мотивацията за поддържане на нивото на професионална квалификация и изграждане на самовзискателност за качествено изпълнение на възложените функции чрез утвърждаване на обективни периодични форми на оценка, в рамките на съответния орган на съдебната власт. Планира се също системно повишаване на квалификацията, свързана с прилагането на стандартите на Европейската конвенция за правата на човека за ефективно разследване, достиженията на електронното правосъдие и езиковата подготовка. В тази насока ще се работи също за подобряване на условията на труд и поддържане на добра материално-техническа база, адекватна на нуждите на работния процес.

Втората цел, която си поставя кандидатът за главен прокурор, визира ефективните и ефикасни разследващи органи и екипност на разследването. Постигането е обвързано с утвърждаване на специализацията и екипността, особено по дела с фактическа и правна сложност, чрез въвеждане на подходящи организационни форми и обособяване на гъвкави структурни звена, с възможност за включване на експерти с различен профил. Предлагат се периодични съвместни обучения с прокурори и съдии за повишаване на професионалната квалификация, както и обезпечаване на възможността, наблюдаващите прокурори по дела с фактическа и правна сложност да участват в съдебната фаза на процеса до приключването му с влязъл в сила съдебен акт.

Отговорното, отчетно и ефективно административно управление е третият акцент в набелязаните цели. За реализирането му се планират промени в количествените и качествените показатели при оценяване на вложения труд от магистрати и съдебни служители и създаване на стимули за поощряване, с цел повишаване на авторитета и утвърждаване на стремежа към по-високи професионални резултати. Сочи се необходимост от организационно и кадрово укрепване на Бюрото за защита при главния прокурор. Прозрачността и институционалната предвидимост в системата на прокуратурата ще бъде осигурявана чрез своевременно, обективно и открито предоставяне на информация на обществото за нейната дейност и за разследващите органи, при спазване на принципите за законност и безпристрастност, при зачитане на правата на гражданите, защита на тайната на разследването и на личната информация при равнопоставеност на медиите. Предвижда се актуализиране на медийната стратегия със създаване на възможност за връзка с граждани от различни групи и осъвременяване на комуникационните канали, включително чрез използване на социалните мрежи.

Като основна цел е изведено също налагането на стандарти за ефективни, обективни и качествени разследвания, съобразени със закона и Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. В тази насока ще бъде приложен проактивен подход в противодействието на престъпленията, свързани с организираната престъпност и корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности; ще се работи за преодоляване на субективните пропуски в работата на досъдебното производство чрез утвърждаване на екипния принцип на работа и повишаване на качеството на прокурорската дейност. Съществен момент е създаването на база данни с положителни прокурорски и разследващи практики по конкретен вид производства и обобщена актуална съдебна практика.

Петата разписана в Концепцията цел разглежда ролята на мултидисциплинарните екипи като основа за добро междуинституционално и международно сътрудничество и на успешното провеждане на ефективни и ефикасни разследвания на корупцията сред лицата, заемащи висши държавни длъжности, тероризъм и престъпления, извършени от организирани престъпни групи. Предвижда се усъвършенстване на междуведомствените партньорски отношения чрез използване на съвременни практически ориентирани методи за професионално обучение и обмяна на опит, както и разширяване на достъпа до автоматизираните информационни системи на останалите органи от държавната администрация.

Сред основните цели е посочено също международното сътрудничество, включително в рамките на Европейската прокуратура и регионалните международни проекти, за противодействие на тероризма, организираната престъпност, трафика на хора, наркотичните вещества и оръжията, прането на пари и корупцията. Мерките за постигането ѝ планират разширяване на мястото и ролята на съвместните екипи за разследване чрез интензивни контакти с Евроджъст и Европейската прокуратура, и други.

Иван Гешев извежда като приоритети в работата на главния прокурор предприемането на мерки за окончателно изпълнение на препоръките към Прокуратурата по Механизма за сътрудничество и проверка, завършването на процеса на съдебната реформа, утвърждаването на необратимостта на постигнатите резултати и съществен напредък в противодействието на организираната престъпност, тероризма, корупцията и битовата престъпност. Според прокурор Гешев с тяхното постигане Прокуратурата на Република България ще допринесе за повишаване на доверието на гражданите и обществото към работата на съдебната власт.

Цялата концепция от 32 страници вижте ТУК

Сподели:
Напиши коментар »
(33)
1
на хакерската атака в панделата!Браво ,Гешев!
2
Таа концепция е кат' на Tukвата фейсбук страницата - един Господ знае кой к какво пише у нея!!!
3
Ще видиш ти на есен протест по-голям от този против Пеевски. Света ще ти се стори тесен. #ГЕШТАПО #ГЕШТАТУРА #ЧУМАТАГЕШ #ТРИТЕВЛАСТИВЕДНО #ГЕШКАФЕТРИВЕДНО #ДОЛУГЕШЕВ #СЛУГАГЕРБЕРОИДНА #МУТРАСВАСТ
4
Колко и на кой плати за да ти я напишат бе неграмотник
5
отговор на коментар
И като се събудиш ще видиш кака Цона като самодива с грант под мишница.
6
Концепцията на Геш- Бой с бухалките като през 90-те. Мутренската схема брадчед
7
Прилича на теленце тая Гешка бее
8
Най-лошите и най-развращаващите лъжи са погрешно поставените проблеми.
9
Тогава посипват главата си с пепел за покаяние, само за да хвърлят прах в очите на хората.
10
Трябва да си най-големия заблуденяк че да повярваш че ттъпaa мутра като Геш може да съчини каквато и да било концепция. Да не говорим и за форматирането и т.н
11
.. по просташкото изказване и по това че щеше dа започнеш излагайки умната си теза за обединение на трите власти
12
Другари, въздържайте се от собствени коментари, преди да са пристигнали указанията.
13
Четвъртата власт вече удобно слуguva на новата ГЕШТАТУРА
14
Браво, отлично, концепцията се приема единодушно, успех на г-н Гешев в борбата с бандитизма, а Бай Иван с коментар номер две ми е жена.
15
защо позволявате такива обиди към прокурора, а? Веднага блокирайте коментарите, жалки драскачи....БОМБА....ЕКСКЛУЗИВНО....ИЗВЪНРЕДНО......САМО ЗА ПИКня..
16
Гешеввв довечера у нас или у вас ще гледаме Ливърпул-Челси
17
проблемът е, че е наложен като единствен кандидат, без конкуренция, напук на общественото мнение.
18
И още не мога да повярвам до къде може да стигне един тъпakk който едвам избута училище.
19
Баща му беше полуИдЕот, този е пълен ИдеОт!!! Написал концепция, му-ха-ха!!! Той ме може, прекалено тъп е!!! Некоя послушна женица се е трудила вместо него. Голема битка за поста, Сам срещу Един. Този пъпеш така ще бъде изритан, че ще се крие като плъх в брашно докато е жив!!!
20
Спокойнооо нека пишат. Като седна на столче с постче ката прокурорче на гербчее ще обвиня всики писал.негативни соментари против мин и Партията в кибер тероризъм.. толкуз
21
Докато не видя осъден и хвърлен в тъмница някой крадлив БСПдираст, няма да повярвам във никаква концепция. Да започне със Румен Пъпката, крадливата кучка Йо и още по крадливата им Импексова болсалива господарка, КАКТО И ЦЯЛАТА ИМ АРЕСТУВАНА ЧЕРВЕНА ОЛИГАРХИЯ!!
22
Няма по-голямо самоубийство от това, Гешака да го монтират за главен прокурор. Тъй като много обича да арестува и вкарва в арестите, този Лукчо ще започне простотиите. За да се сложи на Шефа ще му изпълни всички желания, т.е.ще наказва непислушните и несъгласните. Но не по писмена заповед, а устно, без конкретни действия. Защото Шефа е винаги чист, той не е корумпиран и против демокрацията. Гешака сега е опиянен от властта си, случая с Иванчева, тогава ще е Вишински номер 2! Предварително ще бъдат осъдени неудобни, още преди делата. България е в ЕС, ще се вдигне голям шум, защото всеки е невинен до доказване на противното! Бащицата шета по разби страни, мълчи за Гешака, явно се ослушва. Сложи ли го на този пост, протестите ще бъдат по-силни от тези срещу Шиши!
23
към 17 ти ли си обшественото мнение бе тъпанар?
24
На тоя дебил,самата физиономия му издава тъпотата и простотията.Концепция бил написал ! ТЪПАК !
25
към 23, споко мозък, пик сте общественото мнение.
26
Този коментар съдържа нецензурно съдържание!
27
Абе попиклювци какво нецензурно има в това да извади тефтерчето на Ланеца с рушветите, че ще вземе да изчезне като това на Златанов?!
28
Този ли щял да арестува наред. Неслучайно народът го кръсти Иван Гештапото. Тя ще дойде Кьовеши и ще му начука канчето. То бива наглост. Ама какво чакаме от конкурс с един кандидат като при татово време.
29
Този коментар съдържа нецензурно съдържание!
30
към 23 за обществено мнение могат да претендират тези които са мнозинство ,а ти едва ли си от тях
31
Защото по някое време функциите му ще бъдат иззети от Военния трибунал , а тогава червените крадци да му мислят...
32
Давай Ванка,с теб сме винаги!
33
ами за Влади Г., Иван Г. ще ти се види Анщайн
Вашето мнение
Код за сигурност:
Последни новини
Най-важното
Най-четени
Най-коментирани
Според вас арестът на Нено Димов е:
Общо гласували: 6242
архив

Подслушвам младеж и девойка от Варна,`чакащи интервю за работа в нашата фирма.
Младежът: 
- Как съ казваш? 
Девойката: 
- Мии, няма'а ти кажа. 
Младежът: 
- Шъ пузная, ама ми пудскажи с коя буква ти почва имито? 
Девойката:
- Мии, с "И".
Младежът: 
- Имилия?
Девойката: 
- Не, Илена!

няма нови новини
Днес: 55
hot
най-четени новини в момента
сега
2523
четат ПИК
сега
четат тази новина
x
ЕКШЪН В ПИК: Евакуираха мол в София заради сигнал за бомба (ВИДЕО)
x
ЗВЕЗДИТЕ ГОВОРЯТ: Не планирайте нищо днес, оставете се на интуицията си
x