Вход
София
Времето в София -2 o C

Проф. Никола Филчев пред ПИК: Костов и Кобурга създадоха криминалната приватизация. Чираците им днес притежават луксозни хотели, яхти, тлъсти банкови сметки...

ИЗВЪНРЕДНО
ПОЛОЖЕНИЕ
Излекувани: 20
Починали: 8
Заразени: 412

Проф. Никола Филчев пред ПИК: Костов и Кобурга създадоха криминалната приватизация. Чираците им днес притежават луксозни хотели, яхти, тлъсти банкови сметки...

на 26.02.2020
118488
0
Проф. Никола Филчев пред ПИК: Костов и Кобурга създадоха криминалната приватизация. Чираците им днес притежават луксозни хотели, яхти, тлъсти банкови сметки...
Автор: ПИК
26.02.2020
0
118488

В поредица от интервюта заедно с един от най-добрите юристи у нас и бивш главен прокурор на България, проф. Никола Филчев разгледахме въпросите на приватизацията у нас, която коренно промени живота на хората. В интервюто си от 18. февруари т.г. професорът посочи, че приватизацията е протекла на два етапа: Първи етап - приватизация на финансовия капитал чрез източване от банките на седем милиарда германски марки в периода 1993г. - 1996 г. при управлението на Беров и на Виденов. Вторият етап е приватизация на материалните активи на държавата на стойност трийсет милиарда долара, за които държавата получи обратно три милиарда долара.

Тази приватизация се извърши при управлението на Костов (1997г.- 2001 г.) и на Сакскобургготски (2001 г. – 2005 г.).   

Първо професорът се спря на социалното значение на приватизацията, която е процес, при който държавното имущество се превърна в частно. Национално богатство на България премина в ръцете на малка група хора. В резултат на приватизацията българското общество се раздели на две класи – на капиталистите и на трудещите се. Поради това, проф. Филчев твърди, че приватизацията е социална революция, защото основното съдържание на всяка революция е смяна на собствеността. Така у нас възникна капитализмът.

В интервюто си от 17. Февруари т.г. професорът разглежда въпроса за давността за наказателно преследване, тъй като за повечето приватизационни сделки тази давност е изтекла. Един от основните принципи на правовата държава е принципът за правна сигурност. Той забранява да се придава обратна сила на по-тежкия, по-неблагоприятен за дееца закон. И посочи решенията на нашия Конституционен съд по въпроса, а също и практиката на Европейския съд по правата на човека (в Страсбург) и на Съда на Европейския съюз (в Люксембург). Съгласно Уредбата на принципите на правовата държава, приета от Европейската комисия през 2014 г., положението на гражданите може да се влошава с обратна сила само по изключение, когато „целта, която трябва да бъде постигната изисква това“ и ако „бъдат отчетени оправданите правни очаквания на засегнатите страни“ (COM/2014/0158 final ). Нашият Конституционен съд също подчертава, че не може с обратна сила да се отнемат законно придобити права.    

В днешното интервю пък проф. Филчев ще хвърли повече светлина върху това каква е била законовата процедура за приватизация и как на практика се приватизираха държавните предприятия у нас. Какво направи прокуратурата, за да потърси наказателна отговорност от виновните лица? В каква обстановка работеше тогава прокуратурата? Имаше ли съпротива от страна на правителството на  Костов, на Сакскобургготски и на ВКС, ръководен от Иван Григоров? Как прокуратурата по негово време е противодействаше срещу корупцията?

- Проф. Филчев, каква беше законовата процедура за приватизация на държавни предприятия и как на практика се прилагаше тя?

- Приватизацията у нас беше извършена по правилата на два закона: Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (1992 – 2002 ) и Закона за приватизация и следприватизационен контрол (2002). Между двата закона за приватизация няма принципно различие. Те са близки по съдържание.

Най-общо процедурата за приватизация на даден обект е следната: В процедурата участват три субекта - Агенцията за приватизация (Надзорен съвет), приватизационен посредник (експертна фирма) и Министерският съвет, а в някои случаи и Народното събрание. Приватизационният посредник обикновено е експертна фирма, т.е. също юридическо лице. 

Тъй като и трите субекта, които приватизират, са юридически лица, те не носят наказателна отговорност за своите актове. Основен принцип на наказателното право е, че само физическите лица, които са достигнали определена възраст и са вменяеми, могат да носят наказателна отговорност. Англосаксонската правна система познава наказателна отговорност и на юридическите лица в областта на икономиката и екологията. Но това по същество е административна отговорност.

- Бихте ли обяснили подробно каква е процедурата?

- Процедурата за приватизация е твърде усложнена, а отговорността за взетите решения се размива между три колективни органа, които не отговарят наказателно за своите решения. Различните видове обекти се приватизират по различен начин. Но различията не са съществени. Най-общо процедурата протича през следните етапи: 

Първо, Агенцията за приватизация (АП) възлага на експерт – приватизационен посредник (най-често чуждестранна фирма) да изготви правен и икономически анализ на състоянието на обекта за приватизация и да даде оценка на обекта. Методите за оценка, обаче са определени от МС. 

Второ, Агенцията за приватизация  класира допуснатите до конкурса оферти и внася това предложение в МС.

Трето, Министерският съвет определя: а) участника, който печели конкурса и б) срока за сключване и съществените условия на приватизационния договор. 

Четвърто, Агенцията за приватизация съгласува с купувача условията на продажбата и одобрява договора за продажба, след което го предлага на МС.

Пето, Министерският съвет сключва приватизационния договор с купувача.

Шесто, Започва следприватизационния контрол. При него Агенцията за следприватизационен  контрол, а днес – самата Агенция за приватизация,  контролира всички плащания по договора, проверява изпълнението на задълженията по договора (като е длъжна да предприеме и действия по разваляне на договора), събира неустойките и обезщетенията по договора и т.н. При това Агенцията може да разсрочи изпълнението на задълженията по договора.

В заключение - приватизацията се осъществява от три колективни органа (АП, приватизационен посредник и МС). Съгласно закона те извършват действия, които се допълват и са взаимно зависими. Посочените колективни органи „си подават топката“  и никой не може да вземе самостоятелно крайно решение. Действията на всеки орган са обусловени от действията на другите органи.

Поради това не може да се търси наказателна отговорност за най-важната дейност при приватизацията – за вземането на решенията по същество от Надзорния съвет на АП, от експертната фирма - посредник и от Министерския съвет. А това са най-важните решения, които определят купувача и съдържанието (условията и срока) на приватизационния договор. 

- Какъв е основният недостатък на приватизационните сделки? Те съответстваха ли на закона или го нарушаваха ? 

- Приватизационните сделки, които са сключени по времето на Костов и Кобурга, формално най-често не нарушават закона. Те съответстват на закона. Но са крайно неизгодни за държавата. Тези сделки са несправедливи по отношение на трудещите се, които създадоха материалните ценности на държавата. Проблемът е, че самият закон дава възможност за несправедливи решения, които накърняват обществения интерес. Сделката може да бъде в рамките на закона, но да е крайно неизгодна за държавата. Повечето приватизационни сделки бяха законни, но несправедливи, противоправни. 

Следователно управлението на Костов и Кобурга създаде закони, които са правна основа на криминалната приватизация. Поради това всички управляващи от миналото, начело с премиерите Костов и Кобурга, понесоха политическа отговорност. Обществото знае, че те са идеолозите и организаторите на криминалната приватизация. Редица сигнали, преписки, дела и особено медиите съдържат данни, че повечето управляващи са се облагодетелствали от приватизацията. Затова те днес са на бунището на историята. 

Знае се също кои бяха важните министри и депутати на Костов и Кобурга. Чираците им, които предложиха и приеха несправедливи, закони, и дадоха възможност да се разграби държавната собственост. Днес тези „слуги на народа“ са горди собственици на хотели у нас и в чужбина, притежатели на тлъсти банкови сметки, на яхти, самолети и луксозни коли. Затова  се крият като мишки. Чакат да мине време, да се забравят „кражбите“, да си изперат парите, да дойде друго поколение. За да излязат техните наследници от скривалищата и „целите в бяло“ да станат съдници на обществото, да учат на морал простолюдието.

Преценката, че дадена оферта за приватизация е най-добра, най-изгодна за държавата се прави от АП (Надзорния съвет) и върху тази преценка се основава решението на Министерския съвет. Ако прокуратурата се съмнява, дали дадена сделка е „неизгодна“ (по смисъла на чл. 220 НК), тя трябва да назначи експертиза и вещото лице да даде заключение, да оцени, дали сключената от МС сделка е „изгодна“ за държавата. Това е доста странна ситуация – частно вещо лице да оценява, дали действията на законно избраното правителство са полезни за държавата или не. Очевидно трудно ще се намери такова вещо лице, което да обори решението на правителството и да направи извода, че сключената от МС сделка е „неизгодна“ и съставлява престъпление по чл. 220 НК. Това може да стане, но по стара политическа традиция - след като падне правителството. 

По повод на това следва да се отбележи, че за периода 1999 г. – 2006 г. прокуратурата неведнъж атакува с протест пред Върховния административен съд решения на Агенцията за приватизация за одобряване на приватизационни сделки (например – решението на АП за приватизация на БТК, решението на АП за приватизация на Авиокомпания „Балкан“, решението на АП за приватизация на „Атоменергоремонт ЕАД – Козлодуй и други). Във всички тези случаи Върховният административен съд остави без уважение протеста на прокуратурата. 

Но дори решението на Министерския съвет (съответно на АП) да нарушава закона и да е престъпно, то МС не носи наказателна отговорност, защото е колективен орган. Само физическите лица може да носят наказателна отговорност, ако извършат престъпление.  А приватизационните органи са колективни и поради това те не отговарят наказателно за своите решения. Най-важните, основните  решения относно приватизацията се вземат от колективни органи. Поради това тези решения, дори и да противоречат на закона, не пораждат наказателна отговорност. 

За прокуратурата остава възможността да търси, дали има второстепенни, периферни, процедурни действия на длъжностни лица, които нарушават закона и са престъпни. Става дума за междинни действия на физически лица, които свързват, опосредяват основните актове на колективните органи  (избор на приватизационен посредник, класиране на офертите, определяне на купувач и на съдържанието на договора, сключване на договора, последващ контрол). За тези второстепенни, процедурни действия би могло да се търси наказателна отговорност, ако  са престъпни. Впрочем преди двайсетина години прокуратурата повдигна обвинение на множество длъжностни лица точно за такива второстепенни, процедурни действия при приватизацията на държавното имущество. 

Сподели:
Последни новини
Най-важното
Смятате ли, че държавата в лицето на Бойко Борисов, кабинета, проф. Мутафчийски и целия извънреден щаб се справя адекватно с коронавируса?
Общо гласували: 33898
архив

Надпис в болница: “Ако сте без платени здравни осигуровки – господ здраве да ви дава!”.

няма нови новини
Днес: 168
hot
най-четени новини в момента
сега
4366
четат ПИК
сега
четат тази новина
x
ЕКСКЛУЗИВНО В ПИК TV! Десетки депутати на тест за коронавирус - има ли още заразени след Хасан Адемов (ОБНОВЕНА)
x
САМО В ПИК: Топ хороскопът на Алена за 1 април - ето как започва новият месец за зодиите
x